субота, 1 грудня 2018 р.

                 Нові надходження за листопад

Загальний клас (0)
1.    
070.42(477)
А 28

Адвокат журналістики. Спогади про Ігоря Лубченка / Нац. спілка журналістів України ; упоряд.: Ю. В. Бондар, М. М. Сорока. - Київ : Експрес-Поліграф, 2013. - 392 с. : фот., вкл. арк. - (Золоті імена української журналістики)  800 пр.
 ВЗОФ(1).

2.    
001.89:004
А 66

Андрашко, Юрій Васильович.
Інформаційна технологія оцінювання результатів наукової діяльності на основі проектно-векторних моделей : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Ю. В. Андрашко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2018. - 24 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

3.    
02
Б 59

"Бібліотека. Наука. Комунікація" Міжнар. наук. конф. (2015 ; Київ).  Міжнародна наукова конференція : в 2 ч. / Нац. акад. наук України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів - членів МААН. - Київ. - 2015
Ч. 1 : матер. наук. конф. Київ, 6-8 жовтня 2015 р. - 2015. - 356 с.  200 пр.
 ДБВ(1), НМВ(1).

4.    
016:070
Б 59

"Бібліотечна планета" (1998-2018) : сист. покажч. змісту / М-во культ. України, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; упоряд. Н. І. Тертичка ; наук. ред. В. Кононенко. - Київ, 2018. - 216 с. - Імен. покажч.: с. 168-191  50 пр.
 ДБВ(1).

5.    
027.53(477.43)
Г 13

Газети Хмельниччини 1944-2017 років у фондах обласної універсальної наукової бібліотеки : каталог. - Хмельницький. - 2017
Вип. 1 / В. В. Маковська [та ін.] ; Упр. культ., національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадмін., Обл. універс. наук. б-ка. - Хмельницький : Цюпак, 2017. - Геогр. покажч.: с. 92-93
 ДБВ(1).

6.    
005.932
Е 45

Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку "Черемоський" / І. І. Чорней [та ін.] ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. ботаніки, лісового і садово-паркового госп-ва, Еколого-просвіт. центр збереження біорізноманіття, Нац. акад. Служби безпеки України, Чернівецька обл. держ. адмін., Упр. екол. та природн. ресурсів, Чернівецький обл. краєзнавчий музей. - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 238 с. : іл., табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 234-235 (36 назв)  220 пр.
ВКР(1).

7.    
005.8
Є 30

Єгорченкова, Наталія Юріївна.
Методологія управління проектами в динамічному цифровому середовищі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук / Н. Ю. Єгорченкова ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2018. - 40 с. : рис.  100 пр.
 ВЗОФ(1).


8.    
005.336.4
І-21

Іванова, Валентина Василівна.
Інтелектуальний бізнес : підручник / В. В. Іванова. - Суми : Унів. кн., 2018. - 328 с. - Бібліогр.: с. 313-327  300 пр.
 ВДЕТП(1).

9.    
005.8
І-25

Івко, Андрій Володимирович.
Віртуальний офіс проактивного управління проектами створення логістичних центрів будівельних компаній : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / А. В. Івко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2018. - 20 с. : рис.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

10.   
004
І-74

Інформатика та обчислювальна техніка : навч. посіб. / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т  ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 160 с. - Бібліогр.: с. 158 (6 назв)  100 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

11.   
008(477)
К 44

Кислюк, Констянтин Володимирович.
Українська культура І чверті ХХІ ст.: повороти модернізаційних перетворень : монографія / К. В. Кислюк. - 2-е вид. стер. - Київ : Кондор, 2018. - 196 с. - Бібліогр.: с. 178-195  300 пр.
 ВМ(1).

12.   
005
М 50

Менеджмент : навч. посіб. / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. вироб. та інвестиційного менеджменту ; уклад.: Л. В. Шинкарук, Т. Л. Мостенська, Т. О. Власенко. - Київ : Кондор, 2018. - 220 с. - Бібліогр.: с. 214-216 (21 назва)  300 пр.
 ЧЗ(1).

13.   
002.2
М 54

Методичні рекомендації для державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. П. Бондар [та ін.]. - Київ, 2007. - 136 с.  200 пр.
 НМВ(1).

14.   
027.02
Н 73

Новини на порталі наукової бібліотеки: різновиди  та особливості створення : метод. порадник / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т бібліотекознавства ; уклад.: В. П. Здановська, Л. А. Поперечна. - Київ : НБУВ, 2017. - 32 с. - Бібліогр.: с. 16   Б. т.
 НМВ(1).

15.   
016:796
С 24

Свістельник, Ірина.
Автореферати дисертацій та дисертації галузі фізичної культури і спорту : бібліограф. покажч. з анот. / І. Свістельник ; М-во України у справах сім'ї, молоді та спорту, Львівський держ. ін-т фіз. культ. - Київ : Кондор, 2009. - 446 с. - Алф. покажч.: с. 422-438. - Тем. покажч.: с. 439-443  1000 пр.
 ДБВ(1).
16.   
016:796
С 24

Свістельник, Ірина.  Бібліографічний покажчик авторефератів дисертацій та дисертацій бібліотеки Львівського державного інституту фізичної культури / І. Свістельник. - Київ : Кондор
Вип. 2 : Види спорту / М-во України у справах молоді і спорту, Департамент фіз. виховання і спорту, Львівський держ. ін-т фіз. культ. - 2005. - 344 с. - Імен. покажч.: с. 320-342  300 пр.
 ДБВ(1).
17.   
070:78
С 38

Синєокий, Олег Володимирович.
Фонографічна культура.  : довід. рок-журналіста, рекорд-продюсера та колекціонера / О. В. Синєокий. - Київ, 2018. - 344 с. : іл.  300 пр.
 ВМ(1).

18.   
016:51(477)
І-23

Степан Дмитрович Івасишен : біобібліограф. довід. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; упоряд. Г. С. Пасічник. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 64 с. : фот.  100 пр.
 ВКР(1).

19.   
008
С 91

Сучасна культурологія : навч. посіб. / К. В. Кислюк [та ін.] ; за заг. ред. К. В. Кислюка. - Київ : Кондор, 2018. - 342 с. - Бібліогр.: с. 316-338. - Алф. покажч.: 339-341  300 пр.
 ВМ(1).

20.   
005.336.4
Т 41

Тимохова, Галина Борисівна.
Інтелектуальний бізнес : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Г. Б. Тимохова ; Народна Українська академія. - Київ : Кондор, 2018. - 316 с. : табл., рис.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

21.   
08
У 45

Український історичний календар-96 : [альманах]. - Київ
Вип. 2 / за ред. П. П. Толочка ; упоряд.: А. В. Денисенко, В. Д. Туркевич. - Київ, 1995. - 392 с. : іл. - ISSN 0869-3595   Б. т.
 ВЗОФ(1).

22.   
016:001.32(477.43)
У 91

Учені Національної академії наук України: Хмельницька область: до 100-річчя НАН України : біобібліограф. покажч. / Упр. культ., національностей, релігій та туризму Хмельницької облдержадмін., Хмельницька обл. універс. наук. б-ка ; уклад. О. М. Шеін. - Хмельницький, 2018. - 56 с. : портр. - (Видатні особистості Хмельниччини)  50 пр.
 ДБВ(1).

23.   
01
Ш 35

Швецова-Водка, Галина Миколаївна.
Загальне бібліографознавство : навч.-метод. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівненський  держ. гуманітарний ун.-т. - 2-е вид. випр. та доп. - Київ : Кондор, 2018. - 204 с. - Бібліогр. в кінці темів  300 пр.
 ЧЗ(1).

Література суспільного характеру  (1-39)
24.   
338.43.02
А 25

Аграрна економіка. Фермер. Професійний  рівень : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / пер. М. Ярошко [та ін.] ; гол. ред. В. І. Ладика. - 8-е вид. перероб. - Суми : Унів. кн., 2007. - 604 с. : іл. - Бібліогр.: с. 591-592  Б. т.
 ВДЕТП(1).

25.   
316
А 47

Алексєєв, Аркадій Семенович.
Соціологія (початковий курс) : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл. I-II рівнів акредитації] / А. С. Алексєєв. - Чернiвцi, 2007. - 214 с. - Предм.-імен. покажч.: с. 207-213. - Бібліогр.: с. 8  250 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).
26.   
39(477)
Б 90

Булашев, Георгій Онисимович.
Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Космогонічні українські народні погляди та вірування / Г. О. Булашев. - Київ : Довіра, 1993. - 416 с. : іл. - (Відродження)  Б. т.
 ВЗОФ(1).
27.   
124.6
В 19

Васильева, Ярослава Васильевна.
Неслучайные случайности, или Как Бог управляет нашей жизнью / Я. В. Васильева. - Харьков : Аргумент Принт, 2015. - 256 с. - (Полезная книга)  4500 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

28.   
347.734
В 64

Возняковська, Крістіна Анатоліївна.
Право неспроможності банків: проблеми теорії та практики : монографія / К. А. Возняковська ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 360 с. - Бібліогр.: с. 323-359 (360 назв). - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).

29.   
305(477.85)
Г 34

Ґендерний портрет Чернівецької області 2009-2010 / Упр. у справах сім'ї, молоді та спорту Чернівецької ОДА, Голов. упр. стат. у Чернівецькій обл. ; упоряд. Н. Батракова. - Чернiвцi, 2011. - 100 с.  150 пр.
 ВКР(1).

30.   
34:32
Д 36

Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ : Юрид. думка
Вип. 80. - 2018. - 216 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 1563-3349  200 пр.
 ЧЗ(1).

31.   
271.2(477)
Д 36

Деркач, Татьяна.
Московский патриархат в Украине: анатомия предательства / Т. Деркач. - Киев, 2018. - 224 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 221-222 (42 назв.)  5000 экз.
 ЧЗ(1).

32.   
159.9
Д 79

Дубчак, Галина Михайлівна.
Практикум з психології : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. М. Дубчак, Н . Г. Рудюк. - 3-є вид. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 360 с. : іл. - Бібліогр.: с. 357-359(51 назва)  300 пр.
 ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(1).

33.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 1 : Маркетинг. Як знайти ринок збуту для своєї продукції в ЄС?. - 2016?. - 42 с. : рис., іл.  Б. т.
 ВДЕТП(1).


34.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 2 : Міжнародна торгівля. Що таке експортні операції з контрагентами з ЄС з точки зору документообігу?. - 2016?. - 30 с. : іл., рис. Б. т.
 ВДЕТП(1).


35.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 3 : Зовнішньо-економічний контракт. Як правильно скласти експортний контракт на поставку товару?. - 2016?. - 34 с. : іл.  Б. т.
 ВДЕТП(1).


36.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 4 : Правила Інкотермс 2010. Які умови поставки обрати при експорті?. - 2016?. - 42 с. : іл., рис.  Б. т.
 ВДЕТП(1).

37.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 5 : Фінансування експортних операцій. Які варіанти оплати за товар обрати?. - 2016?. - 42 с. : іл., рис.  Б. т.
 ВДЕТП(1).

38.   
339
Е 45

Експертні рекомендації для ведення зовнішньоекономічної діяльності / UKRSIBBANK BNP Paribas Group. - Київ. - 2016?
Кн. 6 : Митне оформлення товару. Як здійснити митні формальності при експорті своєї продукції до ЄС?. - 2016?. - 42 с. : іл., рис.  Б. т.
 ВДЕТП(1).

39.   
355.49(100)
З-11

З історії морських війн (студії й нариси) : пер. з пол. / ред.: А. Аксамітовський, М. Франц. - Київ : Ніка-Центр, 2018. - 436 с. : іл. - (Ідеї та Історії ; Вип. 14). - Бібліогр.: с. 408-428 . - Імен. покажч.: с. 429-435 . - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1).

40.   
343.432(477)
З-12

За ґратами будинку "уряду ЛНР" : аналіт. звіт / Східноукр. центр громадських ініціатив ; за заг. ред. В. Щербаченка. - Київ, 2018. - 44 с. : іл., фот. - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).

41.   
343.4(477)
З-68

Злочини без покарання: порушення прав людини під час збройного кофлікту на сході України / О. Одегов, Н. Грищенко ; за заг. ред. В. Щербаченка ; Східноукраїнський центр громадських ініціатив. - Київ, 2018. - 62 с. : іл., рис.  300 пр.
 ЧЗ(1).

42.   
159.923.2
К 16

Как добиться успеха : практич. советы деловым людям / под общ. ред. В. Е. Хруцкого. - Москва : Издательство полит. лит-ры, 1991. - 510 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

43.   
27-23
К 19

Канигін, Юрій Михайлович.
Біблія та майбутнє науки. Орієнтири сучаних знань / Ю. М. Канигін, В. І. Кушерець. - 2-е вид., доп. - Київ : Знання України, 2009. - 164 с. - Бібліогр. в підстрок. прим.  5000 пр.
 ВЗОФ(1).

44.   
347.77/.78(4)
К 20

Капіца, Юрій Михайлович.
Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрями розвитку / Ю. М. Капіца ; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. інтелектуальної власності та трансферу технологій. - Київ : Академперіодика, 2017. - 664 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 595-644 (994 назви) . - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).
45.   
332.14
К 49

Клименко, Микола Олександрович.
Сталий розвиток місцевих громад : підручник / М. О. Клименко, О. М. Клименко, Л. В. Клименко. - Київ : Кондор, 2018. - 296 с. : фот., табл. - Бібліогр.: с. 289-295  300 пр.
 ЧЗ(1).

46.   
341.231.14
К 64

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод : зб. законодавчих актів; офіц. текст із змінами та допов. станом на 07 вересня 2018 року. - Київ : Правова єдність, 2018. - 96 с. Б. т.
 ЧЗ(1).

47.   
334.72
К 82

Криворучко, Сергій Васильович.
Успіх в бізнесі від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. - Київ : ЛАТ & К, 2018. - 464 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 461-463 (34 назви)  2000 пр.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (АБ)(1).

48.   
343.72(477)
К 96

Кушерець, Дарина Василівна.
Рейдерство: переділ і захоплення власності (аналіз і протидія) : монографія / Д. В. Кушерець. - Київ : Альтерпрес, 2010. - 184 с. : іл. - Бібліогр.: с. 176-181  1000 пр.
 ЧЗ(1).

49.   
159.964.21
Л 43

Леко, Богдан Аркадійович.
Медіація : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. А. Леко, Г. В. Чуйко. - 2-е вид., доп. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. - 520 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с.398-419 (232 назви) . - Дод.: с. 441-518  Б. т.
 ЧЗ(1).

50.   
174
Л 43

Леко, Богдан Аркадійович.
Юридична етика : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Б. А. Леко, С. М. Пелипчук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2013. - 312 с. - Бібліогр.: с. 292-298 (116 назв)  Б. т.
 ЧЗ(1).

51.   
340
Л 63

Лісовська, Юлія Петрівна.
Правова держава: історія, теорія, методологія : [навч. посіб.] / Ю. П. Лісовська. - Київ : Кондор, 2018. - 348 с. - Бібліогр.: с. 323-346 (297 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

52.   
342
М 18

Мала енциклопедія конституційного права / Нац. акад. наук України, Київський ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького. - Київ : Кондор, 2012. - 462 с.  500 пр.
 ДБВ(1).

53.   
343
М 18

Мала енциклопедія кримінального права / Ю. Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; Нац. акад. наук України, Київський ун-т права. - Київ : Кондор, 2012. - 284 с. - Бібліогр.: с. 266-276 (155 назв)  300 пр.
 ДБВ(1).

54.   
341
М 18

Мала енциклопедія міжнародного права / Нац. акад. наук України, Київський ун-т права ; за заг. ред. Ю. Л. Бошицького ; упоряд.: М. О. Дей, І. М. Проценко. - Київ : Кондор, 2013. - 440 с. - Бібліогр.: с. 420-421 (32 назві)  500 пр.
 ДБВ(1).


55.   
27
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Истины Нового Завета / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  10000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).


56.   
271.2
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Основы православного вероучения / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  17000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

57.   
271.2
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Подвиги мученичества, подвижничества, юродства / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  5000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

58.   
271.2
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Почитание Пресвятой Богородицы / П. Е. Михалицын. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2014. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  10000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

59.   
27
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Почитание святых / П. Е. Михалицын. - 2-е изд. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  2000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

60.   
271.2
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Православный храм и богослужение. Нравственные нормы православия / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2015. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  17000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

61.   
271.2
М 69

Михалицын, Павел Евгеньевич.
Читаем Учительные и Исторические книги Ветхого Завета / П. Е. Михалицын. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2014. - 96 с. : цв. ил. - (Библиотека православного христианина)  10000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

62.   
378.4
Н 12

На шляху до наукового визнання. Діяльність спеціалізованої вченої ради зі спеціальностей 10.02.01 - "Українська мова" та 10.02.04 - "Германські мови" в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за період з 2004 р. до 2013 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Н. В. Гуйванюк, В. І. Кушнерик, О. В. Кульбабська. - Чернівці : Родовід, 2013. - 280 с. - Дод.: с. 256-279  300 пр.
 ВКР(1).


63.   
355.40
Н 53

Непомнящий, Николай Николаевич.
Из секретных архивов разведок мира / Н. Н. Непомнящий. - Москва : Олимп, 1997. - 480 с.  11000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).


64.   
341.64
Н 60

Ни давности, ни забвения... По материалам Нюрнбергского процесса / ред., авт. предисл. Л. Н. Смирнов. - Москва : Юрид. лит., 1985. - 400 с. : ил., фот.  23000 экз.
 ВЗОФ(1).


65.   
330(477)
Н 72

Новак, Андрій Яремович.
Як підняти українську економіку. Трифункціональна Економічна Модель України : [монографія] / А. Я. Новак ; Фонд "Україна-ЮНЕСКО", Кредитна спілка "Будучність" (Канада), Укр. Вільний Ун-т (Німеччина). - 4-е вид., доп. - Київ : Інпрес ; Торонто ; Мюнхен, 2013. - 400 с. - Бібліогр.: с. 353-366 (175 назв)  24000 пр.
 ВДЕТП(1), ВЗОФ(1).

66.   
342.25(477.85)
О-17

Обличчям до людей: примірні зразки місцевих нормативно-правових актів з громадської участі / Чернівецька обл. громад. орг. "Комітет виборців". - Чернiвцi, 2012. - 104 с. - Бібліогр.: с. 100-101 (30 назв)  Б. т.
 ВКР(1).

67.   
332.3
П 16

Панас, Ростислав Миколайович.
Основи моніторингу та прогнозування використання земель : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / Р. М. Панас. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 224 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 220-222 (43 назви)  Б. т.
 ВДЕТП(1).

68.   
330.3(477)
П 18

Парфентьєва, Олена Геннадіївна.
Діагностика потенціалу розвитку автотранспортного підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / О. Г. Парфентьєва ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2018. - 22 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

69.   
316.2
П 35

Пітерс, Джон Дарем.
Слова на вітрі. Історія ідеї комунікації / Д. Д. Пітерс ; пер. з англ. Андрія Іщенка. - Київ : Академія, 2004. - 304 с. - Бібліогр. в підстрок. прим. - Покажч.: с. 294-302  Б. т.
 ЧЗ(1).

70.   
159.9:351.74
П 53

Полухіна, Марина Петрівна.
Особливості психологічної корекції кризи професійного становлення правоохоронців у період ранньої дорослості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. псилог. наук / М. П. Полухіна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).


71.   
26-242
П 99

Пять книг Торы / рус. пер. Д. Йосифона. - Йырушалаим : Мосад арав  кук, 1978. - 272 с.  Б. т.
 ЧЗ(1)


72.   
2-587
Р 63

Рожнов, Владимир Евгеньевич.
Пророки и чудотворцы : этюды о мистицизме / В. Е. Рожнов. - Москва : Политиздат, 1977. - 175 с. : ил.  150000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).


73.   
128
С 28

Секлитова, Лариса Александровна.
Душа и тайны ее строения. Контакты с Высшим Космическим Разумом / Л. А. Секлитова, Л. Л. Стрельникова. - 7-е изд. - Москва : Амрита-Русь, 2010. - 368 с. : ил. - (За гранью непознанного)  5000 экз.
ЮНФ (АБ)(1).

74.   
342.736(477)
У 45

Україна. Закони.
Закон України "Про звернення громадян". Закон України "Про доступ до публічної інформації". Закон України "Про адміністративні послуги" / Україна. Закони, Верховна Рада України. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 52 с. - (Закони України ; № 7(43). липень 2018)  Б. т.
 ЧЗ(1).

75.   
343.13(477)
У 45

Україна. Закони.
Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність". Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю". Закон України "Про охоронну діяльність". Закон України "Про пробацію" / Україна. Закони. Верховна Рада України. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 68 с. - (Закони України ; № 9(45). вересень 2018)  Б. т.
 ЧЗ(1).

76.   
342.25(477)
У 45

Україна. Закони.
Закон України "Про співробітництво територіальних громад". Закон України " Про місцеві державні адміністрації" / Україна. Закони, Верховна Рада України. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 48 с. - (Закони України ; № 8(44). серпень 2018)   Б. т.
 ЧЗ(1).

77.   
342.9:339.543(477)(094)
У 45

Україна. Закони.
Кодекси України. Митний кодекс України. Кодекс України від 13 березня 2012 року № 4495-VI : офіц. текст із змінами та доп. станом на 26 липня 2018 року. № 8/2018 / Україна. Закони ; М-во юстиції України. - Київ : Форум, 2018. - 478 с.
 Б. т.
 ЧЗ(1).

78.   
347.61/.64(477)
У 45

Україна. Закони.
Кодекси України. Сімейний кодекс України. Кодекс України від 10 січня 2002 року № 2947-III : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 31 серпня 2018 року. № 9/2018 / Україна. Закони ; М-во юстиції України. - Київ : Форум, 2018. - 140 с.   Б. т.
 ЧЗ(1).

79.   
347(477)
У 45

Україна. Закони.  Кодекси України / Україна. Закони, М-во юстиції України. - Київ : Форум
№ 7/2018 : Україна. Закони. Цивільний  кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 20 червня 2018 року / Україна. Закони. - Київ : Форум, 2018. - 334 с. - Алф.-Предм. покажч.: с. 291-330  Б. т.
 ЧЗ(1).
80.   
378.091
Ф 32

Федірчик, Тетяна Дмитрівна.
Педагогічний професіоналізм викладача вищої школи (теоретико-методологічний аспект) : [навч. посіб.] / Т. Д. Федірчик. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 152 с. : табл. - Бібліогр.: с. 140-151 (168 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).
81.   
37(091)
Ф 32

Федірчик, Тетяна.  Історія педагогіки в схемах і таблицях : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т. Федірчик, І. Піц, І. Чорней ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці. - 2012
Ч. І : Історія зарубіжної педагогіки. - 2012. - 224 с. : табл.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).
82.   
378:159.9
Х 45

Хілько, Світлана Олександрівна.
Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психолог. наук / С. О. Хілько ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2018. - 24 с. : рис.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

Природничі науки (5-59)
83.   
51
В 55

Вища математика. Загальний курс : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.]. - Чернівці : Книги-ХХІ
Ч. II : Математичний аналіз і диференціальні рівняння / В. П. Лавренчук [та ін.]. - 2010. - 556 с. - Бібліогр.: с.541 (14 назв) . - Предм. покажч.: с. 542-547  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

84.   
502/504
Г 65

Гончарук, Олександр Васильович.
Основи екології : навч. посіб. для підготовки бакалаврів / О. В. Гончарук, М. І. Маниліч, К. О. Волощук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. - 160 с. : табл. - Бібліогр.: с. 152-156 (57 назв)  300 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

85.   
595.7(477)
К 59

Козак, Василь Тимофійович.
Комахи України / В. Т. Козак. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2010. - 176 с. : рис., вкл. арк. - Бібліогр.: с. 165. - Покажч.: с. 166-172  500 пр.
 ВДЕТП(1).

86.   
591.613
К 66

Корж, Олександр Павлович.
Штучне розведення дичини : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. П. Корж, В. В. Петриченко, Д. О. Фролов. - Суми : Унів. кн., 2018. - 224 с. : рис. - Бібліогр.: с. 223 (15 назв) Б. т.
 ВДЕТП(1).

87.   
535
М 36

Махній, Віктор Петрович.
Оптика : навч. посіб. / В. П. Махній, М. М. Березовський, О. В. Кінзерська ; за наук. ред. В. П. Махнія. - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 336 с. - Бібліогр.: с. 333-335 (35 назв)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

88.   
579.67
М 59

Мікробіологія молока і молочних продуктів з основами ветеринарно-санітарної експертизи : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / О. М. Бергілевич [та ін.]. - Суми : Унів. кн., 2018. - 320 с. : рис. - Бібліогр.: с. 310-311 Б. т.
 ВДЕТП(1).

89.   
59
Х 60

Хлус Л. М.
Зоологія : навч. посіб. / Л. М. Хлус, В. Ф. Череватов ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Золоті литаври, 2007. - 144 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 143 (16 назв)  300 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

Прикладні науки. Техніка (60, 62, 64-69)
90.   
687.016
Г 29

Гейл, Колин.
Мода и текстиль: рождение новых тенденций : пер. с англ. / К. Гейл, Я. Каур. - Минск : Гревцов Паблишер, 2017. - 240 с. - Библиогр.: с. 211-224. -Алф. указ.: 225-227  2000 экз.
 ВДЕТП(1).

91.   
687.02
Є 41

Єжова, Ольга Володимирівна.
Технологія оброблення швейних виробів : навч. посіб. / О. В. Єжова, О. В. Гур'янова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїнський держ. педагог. ун-т ім. В. Винниченка. - 2-е вид., переробл. i допов. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 256 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 254-255 (23 назви)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

92.   
664.6
З-41

Збірник рецептур борошняних кондитерських і здобних булочних виробів : навч.-практ. посіб. / уклад. О. В. Павлов. - Переробл. і допов. вид. - Київ : ПрофКнига, 2018. - 336 с. : табл.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

93.   
664.6
І-66

Інноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів : монографія / В. І. Дробот [та ін.]. - Київ : Кондор, 2016. - 242 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

94.   
663
І-66

Інноваційні технології продуктів бродіння і виноробства : [підруч. для студ. вищих навч. закл.] / С. В. Іванов [та ін.] ; за заг. ред. С. В. Іванова ; М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2012. - 489 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 478-481  300 пр.
 ВДЕТП(1).

95.   
658(477.85)
К 29

Каталог продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, які виробляються підприємствами Чернівецької області / Чернівецька обл. держ. адмін., Голов.  упр. економіки. - Чернiвцi, 2001. - 28 с. : рис.  1400 пр.
 ВКР(1).

96.   
687.01
К 67

Корницька, Лариса.
Художнє проектування одягу. Історія костюма : навч. посіб. / Л. А. Корницька. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 434 с. : рис.
 ВДЕТП(1).

97.   
687.1(075.8)
К 88

Кудрявцева, Наталія Володимирівна.
Практикум з конструювання жіночого та чоловічого верхнього одягу за методикою ЄМКО РЕВ : навч. посіб. / Н. В. Кудрявцева, Л. В. Краснюк. - Київ : Кондор, 2017. - 170 с. : рис. - Бібліогр.: с. 166  300 пр.
 ВДЕТП(1).

98.   
624.011.72
Н 70

Ницовыч В. В.
Как построить энергосберегающий дом из соломы / В. В. Ницовыч, М. С. Шутак. - Черновцы : Книги-ХХІ, 2006. - 36 с. : рис. - Библиогр.: с. 35  300 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).


99.   
641.5
М 87

Моэс-Оскрагелло, Константин.
Природная пища человека / К. Моэс-Оскрагелло ; пер. съ пол. Ю. О. Якубовскій. - Репр. изд. 1896 г. Моэсъ-Оскрагелло Константинъ Природная пища человека. - Днепропетровск, 1992. - 168 с.  25000 экз.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1).


100.     
62
П 30

Петрик, Отто.
Курьезы техники / О. Петрик ; пер. с венг. М. Соколов. - Будапешт : Изд-во Акад. наук Венгрии, 1985. - 148 с. : ил.
 Б. т.
 ВДЕТП(1).

101.     
657
С 19

Сапожнік, Ольга.
Бухгалтерський облік і звітність у банках : [навч. посіб.] / О. М. Сапожнік ; Укоопосвіта, Чернівецький кооперат. економіко-правовий коледж. - Чернівці : Родовід, 2013. - 260 с. - Бібліогр.: с. 257-259  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

102.     
664:54
С 44

Скоробогатий, Ярослав Петрович.
Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. - Львів : Новий Світ-2000, 2018. - 516 с. : рис.  Б. т.
 ВДЕТП(1).

103.     
620.22
Ф 32

Федірко П. П.
Матеріалознавство і слюсарна справа : навч. посіб. для вищ. навч. закл. України / П. П. Федірко, В. О. Кроль. - Київ : Кондор, 2018. - 384 с. : рис.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

Охорона здоров’я. Медичні науки (61)
104.     
616.72
Е 20

Еволюція уражень нирок у хворих на ревматоїдний артрит : [монографія] / Л. О. Зуб [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вищ. держ. мед. заклад України "Буковинський держ. мед. ун-т". - Чернівці : Родовід, 2017. - 92 с. : рис. - Бібліогр.: с. 78-90 (164 назви)  100 пр.
 ЧЗ(1).

105.     
616-036.884
Р 72

Роолингз, Мориц.
За порогом смерти : пер. с англ. / М. Роолинг. - 3-е изд., стер. - Краматорск : Тираж-51, 2009. - 320 с.  500 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

106.     
613
Т 33

Теоретичні основи здоров'я : навч. посіб. / Ю. Ю. Мосейчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. - 224 с. : табл. - Бібліогр.: с. 222-223 (50 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

107.     
615.825
Ц 34

Целебный магнетизм : соч. ВАН-НЕСС СТИЛЬМАНА; пер. с англ. - 5-е изд. - Москва : Импульс, 1991. - 58 с. : ил. - (Феномен)  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

Сільське та лісове господарство (63)
108.     
633.88
А 52

Алтымышев, Арстанбек Алыбаевич.
Природные целебные средства / А. А. Алтымышев. - Москва : Профиздат, 1991. - 272 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

109.     
637.3
Б 37

Бегунов, Виталий Львович.
Книга о сыре. О его питательных и вкусовых свойствах, многообразии ассортимента и способов потребления / В. Л. Бегунов. - Москва : Пищевая пром-сть, 1974. - 216 с.  300000 экз.
 ВДЕТП(1).

110.     
631.4
Б 43

Белоліпський, Валерій Олександрович.
Ґрунтоводоохоронна оптимізація агроландшафтів : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / В. О. Белоліпський ; Луганський нац. аграр. ун-т. - Суми : Унів. кн., 2018. - 400 с. : рис., табл. Б. т.
 ВДЕТП(1).

111.     
633.88
Б 48

Беркало, Людмила Олександрівна.
Зелені скарби України / Л. О. Беркало. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2011. - 192 с. : вкл. арк. - Бібліогр.: с. 189 (12 назв)  500 пр.
 ВДЕТП(1).

112.     
634.8
В 49

Виноград и виноделие. - Киев : Юнівест-Медіа, 2013. - 240 с. : ил.  4000 экз.
 ВДЕТП(1).

113.     
637.13(075.8)
Г 80

Грек, Олена Вікторівна.
Технологія комбінованих продуктів на молочній основі : [підруч. для студ. вищих навч. закл.] / О. В. Грек, Т. А. Скорченко ; М-во освіти і науки , молоді та спорту України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2012. - 364 с. - Бібліогр.: с. 352-355 (50 назв). - Предм. покажч.: с. 356-359  300 пр.
 ВДЕТП(1).

114.     
638.16
Д 40

Джарвис Д. С.
Мед и другие естественные продукты : опыт и  исследования одного врача / Д. С. Джарвис ; пер. с рум. Н. В. Гаделия ; ред. Т. И. Губина. - Бухарест : АПИМОНДИЯ, 1981. - 128 с. - (Из тайн природы)
 ЮНФ (АБ)(1).

115.     
635.9
К 40

Кімнатні рослини : енциклопед. довід.-порадник / уклад. Г. Г. Якубовська. - Харків : Школа, 2010. - 144 с. : іл. - Бібліогр.: с. 142  5000 пр.
 ВДЕТП(1).

116.     
638.16
М 72

Младенов, Стоймир.
Мед и медолечение / С. Младенов ; пер. с болг. Н. Н. Корчмаренко. - София : Земиздат, 1969. - 222 с. : ил.  50000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

117.     
633.85
П 41

Побережна, Аліна Анатоліївна.
Світові білково-олійні ресурси і торгівля ними / А. А. Побережна ; за ред. П. Т. Саблука. - Київ : Ін-т аграр. економіки, 2002. - 482 с. : табл. - (Аграрна наука). - Бібліогр.: с. 455-475 (275 назв). - Бібліогр. в підстрок. прим.  500 пр.
 ВДЕТП(1).

118.     
637.14
П 69

Практикум з технології молока та молочних продуктів : [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.] / О. В. Грек [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. - Київ : НУХТ, 2015. - 432 с. : рис.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

119.     
638.1
С 29

Селекція та розведення бджіл : навч. посіб. / М. К. Богдан [та ін.] ; М-во освіти і науки України. - Київ : Кондор, 2018. - 228 с. : іл. - Бібліогр.: с. 214-216 (51 назва)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

120.     
634.8
С 74

Справочник по защите винограда от болезней, вредителей и сорняков / Нац. Акад. аграр. наук Украины, ННЦ "Ин-т виноградарства и виноделия им. В. Е. Таирова". - Киев : Юнівест-Медіа, 2013. - 224 с. : іл.  7000 экз.
 ВДЕТП(1).

121.     
637.14
Т 38

Технологія молочних продуктів : [підруч. для студ. вищих навч. закл.] / Г. Є. Поліщук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : НУХТ, 2013. - 504 с. : рис. - Алф. покажч.: с. 488-493. - Бібліогр.: с. 494-498 (91 назва)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

122.     
637.3
Т 38

Технологія сирного продукту замороженого з додаванням концентрату ядра арахісу : монографія / М. В. Обозна, Д. О. Бідюк, М. Ф. Перцевой ; за ред.: П. В. Гурського, Ф. В. Перцевого. - Суми : Унів. кн., 2018. - 160 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 140-157 (242 назві)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

123.     
638.1
Ц 37

Ценный продукт пчеловодства: прополис / под рук. В. Харнажа ;  отв. ред. П. Дамьян. - 4-е изд., перероб. и доп. - Бухарест : АПИМОНДИЯ, 1981. - 248 с. : ил.
 ЮНФ (АБ)(1).

124.     
632.5(477)
Ш 95

Шувар, Іван Антонович.
Особливо небезпечні рослини України : навч. посіб. / І. А. Шувар, В. П. Гудзь, А. І. Шувар. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 192 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 185-189  300 пр.
 ВДЕТП(1).

Мистецтво. Спорт (7)
125.     
784(477)
В 19

Васкан, Василь Васильович.
На пісенній горі (До 70-річчя народного артиста України Ярослава Солтиса) / В. В. Васкан, О. Савчук. - Чернівці : Родовід, 2018. - 72 с. : фот., ноти  Б. т.
 ВКР(1)

126.     
784(477)
Д 65

Доля. Пісні Мар'яна Гаденка. - Коломия : Вік, 1997. - 48 с.  3000 пр.
 ВМ(1).

127.     
782
П 99

50 опер. История создания. Сюжет. Музыка / ред.-сост., авт. вступ. ст. М. Друскин. - 2-е изд. - Ленинград : Сов. композитор, 1960. - 328 с.  50000 экз.
 ВМ(4).

128.     
745
П 37

Плазовська, Любов Василівна.
Декоративне мистецтво (в практиці вчителя образотворчих дисциплін) : підручник / Л. В. Плазовська. - 2-е вид. пероб. та доп. - Київ : Кондор, 2017. - 308 с. : іл., рис. - Бібліогр. в кінці темів. - Бібліогр.: с. 250-257 (118 назв)  300 пр.
 ВМ(1).

129.     
746.3(477)
У 45

Українська вишивка. Мистецтво вишивки. Таємниця кольору. Мова орнаменту. - Тернопiль : Діана плюс
[Вип. 11] : Солодке дитинство / під ред. В. Чорній. - [2013?]. - 96 с. : кол. іл., фото. кол. - (Українська вишивка. Золота колекція)  33777 пр.
 ВДЕТП(1).


Мова. Мовознавство. Літературознавство (80-82)
130.     
811.111
А 64

Англійська мова для економістів: маркетинг, фінанси, облік і аудит = English for economists: marketing, finance, accounting and auditing : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / авт.- уклад. А. А. Матійчак ; авт.-уклад. Т. Л. Бєлєнька. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 228 с. - Бібліогр.: с. 227 (10 назв)  300 пр.
 ВДІМ(1).

131.     
811.111
А 64

Англійська мова професійного спрямування. Телекомунікації. Інформаційні мережі зв'язку. Лазерна техніка. Волоконна оптика. Видавничо-поліграфічна справа. Матеріалознавство = English for specific purposes. Engineering and technology : [навч. посіб.] для студ. інженерних спец. / уклад. Т. В. Венкель. - Чернівці : Родовід, 2013. - 236 с.
 ВДІМ(1).

132.     
811.111
А 64

Англійська мова. Граматика і лексика з вправами : [посіб.] для студ. немовних ф-тів вищ. навч. закл. = English Grammar and Vocabulary : a workbook for University Students / уклад.: Т. В. Венкель, О. О. Павлюк. - Чернiвцi, 2006. - 88 с.  Б. т.
 ВДІМ(1).

133.     
81'373.43
В 58

Власенко, Інна Василівна.
Типи оказіоналізмів в жанрі фентезі (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / І. В. Власенко ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2018. - 20 с.  100 пр.
ВЗОФ(1).

134.     
811.111
Г 46

Гідора, Алла Леонідівна.
English for architects and builders = Англійська мова для студентів факультету архітектури та будівництва : [навч. посіб.] / А. Л. Гідора. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 144 с. - Бібліогр.: с. 142  300 пр.
 ВДІМ(1).

135.     
811.112.2
Г 72

Гостюк, Тетяна Миколаївна.
Deutsch : [навч. посіб.] / Т. М. Гостюк, Х. В. Тимінська. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 214 с.  100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

136.     
811.111
Г 76

Граматика сучасної англійської мови : практ. курс; навч. посіб. для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закл. = Present-day english grammar : practice manual / А. А. Матійчак [та ін.]. - Чернівці : Родовід, 2013. - 252 с300 пр.
 ВДІМ(1).

137.     
811.111
Д 18

Данилович, Оксана Дмитрівна.
Англійська мова для соціологів : [посіб. із проф. мовлення для студ. соціолог. від-ня філософсько-теологічного ф-ту] = English for sociologists : Manual of Prof. English / О. Д. Данилович, О. Д. Огуй ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2013. - 192 с.  300 пр.
 ВДІМ(1).
138.     
811.134.2
І-88

Іспансько-український, українсько-іспанський словник: 70 000 слів та словосполучень. - Донецьк : Глорія Трейд, 2012. - 576 с.  3000 пр.
 ВДІМ(1).
139.     
808.5
К 12

Кавера, Наталія Вікторівна.
Практикум з риторики : [навч. посіб.] / Н. В. Кавера. - Київ : Кондор, 2015. - 178 с. - Бібліогр.: с. 174-177 (18 назв)  300 пр.
 ВМ(1).

140.     
81'37
К 68

Коротка, Ірина Миколаївна.
Семантична організація лексичних гнізд зі значенням 'рости', 'збільшуватися' у германських, слов'янських та балтійських мовах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / І. М. Коротка ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

141.     
811.111
К 93

Курс практичної англійської мови для студентів-міжнародників = Practical English for International Studies Students. - Чернівці : Книги-ХХІ. - 2009
Ч. I / В. В. Богатирець [та ін.]. - 2009. - 320 с.  300 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

142.     
811.111
М 75

Молочко, Ольга Петрівна.
Home Reading for the First-Year Students : навч. посіб. / О. П. Молочко. - Чернівці : Золоті литаври, 2014. - 152 с. - Bibliogr.: p. 151  Б. т.
 ВДІМ(1).

143.     
811.161.2'28
М 79

Морараш, Галина Володимирівна.
Ідіолект Євгенії Ярошинської : монографія / Г. В. Морараш ; М-во освіти і науки України, Приватний вищ. навч. закл. "Буковинський ун-т". - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 304 с. - Бібліогр.: с. 204-222  300 пр.
 ВКР(1).

144.     
811.112.2
Н 67

Німецька мова : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. П. Щербань [и др.]. - 3-є вид. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 496 с.  1000 пр.
 ВДІМ(1).

145.     
81'367.5
О-36

Огієнко, Катерина Олександрівна.
Актуальне членування речення в теоретичному і прикладному мовознавстві ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / К. О. Огієнко ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2018. - 22 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).


146.     
811.112.2
С 13

Савчук Т. П.
Німецька мова для економістів = Wirtschaftsdeutsch : [навч. посіб.] / Т. П. Савчук. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 284 с. - Бібліогр.: с. 281-282  300 пр.
 ВДІМ(1).


147.     
811.111
С 14

Садовник-Чучвага Н. В.
Історія англійської мови : курс лекцій = History of English : lectures / Н. В. Садовник-Чучвага. - Чернівці : Родовід, 2014. - 116 с. : іл. - Бібліогр.: с. 115(15 назв)  100 пр.
 ВДІМ(1).


148.     
81'373.7
С 89

Сулейманова, Яніна Олегівна.
Аксіологічна семантика паремій з компонентами на позначення природних стихій: вода, вогонь, повітря і земля (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Я. О. Сулейманова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

149.     
82-84
Т 19

Таранов, Павел Сергеевич.  Эмоции ума. Книга всемирных рекордов интеллекта : мысли, микро-эссе, афоризмы / П. С. Таранов. - Симферополь : Реноме. - 1997. - ISBN 966-7198-01-4
Т. I. - 1997. - 464 с.  30000 экз.
 ВДЕТП(1).

150.     
82-84
Т 19

Таранов, Павел Сергеевич.  Эмоции ума. Книга всемирных рекордов интеллекта : мысли, микро-эссе, афоризмы / П. С. Таранов. - Симферополь : Реноме. - 1997. - ISBN 966-7198-01-4
Т. II. - 1997. - 480 с. - Библиогр.: с.459-470 (458 назв.) . - Указ. имен: с. 471-477  30000 экз.
 ВДЕТП(1).

151.     
811.112.2
Щ 61

Щербань, Надія Петрівна.
Практичний курс німецької мови = Praktisches deutsch : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Н. П. Щербань, В. І. Кушнерик. - Чернівці : Родовід, 2013. - 230 с.  150 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВДІМ(1).

152.     
811.112.2
D48

Deutsch in Hotellerie und Tourismus : [навч. посіб. для студ. турист. спец. та спеціалізацій] / comp. A. Korol. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. - 152 p.  200 пр.
 ВДІМ(1).

153.     
811.111
E56

English for architects and builders : activity book = Англійська мова для архітекторів і будівельників : навч. посіб. з практики англ. мови / comp.: H. Maniutina, H. Kovalenko. - Чернівці : Родовід, 2014. - 236 p. - Бібліогр.: с. 233  300 пр.
 ВДІМ(1).

154.     
81
G54

Glossary of Tourism = Glossar der touristischer Lexik = Туристичний глосарій / уклад.: О. І. Манютіна, Л. В. Рогова. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 52 p.  300 пр.
 ВДІМ(1).

155.     
811.111
H81

Hospitality and tourism = Гостинність та туризм : навч. посіб. / уклад.: О. І. Манютіна, О. Д. Данилович. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 188 p.  300 пр.
 ВДІМ(1).

156.     
811.111
I-69

Interface. : English Reader for Computer Science Students = Інтерфейс : посіб.для читання англ. мовою для студ. вищ. навч. закл. / уклад. В. А. Мартинюк. - Chernivtsi, 2006. - 176 p.
ВДІМ(1).
157.     
811.111'253
I-69

Introduction to the Sight Translation, Liaison, and Simultaneous Interpreting : The Manual = Усний переклад ("з аркуша", абзацно-фразовий, синхронний): приписи початківцям : навч. посіб. / уклад. А. В. Заслонкіна. - Chernivtsi, 2018. - 76 p. - Bibliogr.: p. 70-73  100 пр.
 ВДІМ(1).
158.     
811.111
P92

Principles of Communication Theory / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад. Н. Г. Єсипенко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 120 p.  100 пр.
 ВДІМ(1).

159.     
811.111
W37

Webster, Jean.
Daddy-Long-Legs = Довгоногий Дядечко / J. Webster ; уклад.: Л. М. Грижак, О. М. Покальська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 184 p.  300 пр.
 ВДІМ(1).

Художня література  (821)
160.     
821.111
Б 51

Бернет, Френсіс Годгсон.
Таємний сад : [роман] / Ф. Г. Бернет ; пер. с англ. М. Головко. - Київ : Знання, 2018. - 272 с.
 ЮНФ (АБ)(1).

161.     
821.111(73)
Б 59

Биджерс, Эрл Дерр.
Чарли Чен ведет следствие / Э. Д. Биджерс ; пер. с англ. А. Е. Шефталович ; худож. оформ. В. Барыбы. - Киев : КШК САДПР , 1992. - 238 с. - (Из коллекции мирового детектива)
 АБ(1), ВЗОФ(1).

162.     
821.111
Б 88

Бронте, Шарлотта.
Джейн Ейр : [роман] / Ш. Бронте ; пер. з англ. У. Григораш. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 544 с.   Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

163.     
821.161.2.09
Б 83

Боронь, Олександр.
Повісті Тараса Шевченка і західноєвропейські літератури. Рецепція та інтертекстуальні зв'язки / О. Боронь. - 2-е вид. - Київ : Критика, 2015. - 160 с. - Бібліогр.: с.137-150. - Покажч.: с. 153-157  230 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

164.     
821.161.1
Б 90

Булгаков, Михайло Опанасович.
Собаче серце : [повість] / М. О. Булгаков ; пер. з рос. С. Андрющенко. - Київ : Форс Україна, 2017. - 144 с.  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

165.     
821.161.2'06
Б 91

Буняк, Валентина.
Дочка гір / В. Буняк. - Чернівці : Родовід, 2018. - 80 с. : фот.  Б. т.
 ВКР(1)
.

166.     
821.161.1
В 46

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
Вафли по-шпионски / Е. Н. Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 318 с.  55000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

167.     
821.161.1
В 46

Вильмонт, Екатерина Николаевна.
Шпионы тоже лохи : [роман] / Е. Н. Вильмонт. - Москва : АСТ, 2016. - 320 с.  55000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

168.     
821.161.2'06
В 48

Винниченко, Володимир Кирилович.
Намисто : оповідання; для мол. та серед. шк. віку / В. К. Винниченко. - Київ : Веселка, 1989. - 384 с. : іл.  200000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).


169.     
821.161.2'06
В 75

Воронін, Микола.
Вірші одного кіборга : зб. поезій / М. Воронін. - Київ : Смолоскип, 2017. - 168 с. : фот.  Б. т.
 АБ(1).

170.     
821.161.1(477)'06
В 75

Воронова, Мальвина Юрьевна.
Проза / М. Ю. Воронова. - Киев : ЛАТ & К, 2018. - 352 с.  50 экз.
 АБ(1).

171.     
821.111(73)
Г 20

Гарднер, Эрл Стенли.
Криминальные истории : пер. с англ. / Э. С. Гарднер. - Екатеринбург : Уральский рабочий, 1992. - 448 с.  100000 экз.
 АБ(1).

172.     
821.161.2'06
Г 83

Гридін, Сергій.
Відчайдушні : повість-детектив / С. Гридін. - Київ : Академія, 2017. - 128 с. Б. т.
 АБ(1).

173.     
821.161.2'06
Г 83

Гридін, Сергій.
Віраж : повість / С. Гридін. - Київ : Академія, 2018. - 128 с. - (Ім'я)  Б. т.
 АБ(1).

174.     
821.161.2'06
Г 83

Гридін, Сергій.
Не-ангел : повість / С. Гридін. - 2-е вид. - Київ : Академія, 2018. - 144 с.  Б. т.
 АБ(1).

175.     
821.163.2
Г 94

Гуляшки, Андрей.
Приключения Аввакума Захова : пер. с болг. / А. Гуляшки. - София : Свят, 1990. - 464 с.  150150 экз.
 АБ(1).

176.     
821.133.1
Г 46

Ґібер, Ерве.
Другові, який не врятував мені життя : [роман] / Е. Ґібер ; пер. з фр. І. Рябчій. - Київ : Пінзель, 2018. - 256 с. : іл.  2000 пр.
 АБ(1).

177.     
821.161.2'06
Г 93

Ґуберначук, Сергій Григорович.
Усім тобі завдячую, Любове... : зб. поезій / С. Г. Ґуберначук. - Київ : Про формат, 2018. - 342 с.  300 пр.
 АБ(1).

178.     
821.112.2
Д 21

Даутендай, Макс.
Вибрані поезії / М. Даутендай ; пер. з нім. О. Котик. - Дрогобич : Посвіт, 2018. - 92 с. : кол. іл.  300 пр.
 АБ(1).

179.     
821.111(73)
Д 29

Делински, Барбара.
Над бездной / Б. Делински ; пер. с англ. А. Кашина ; худож.: В. Кривенко, Е. Никитин. - Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1994. - 496 с. - (Купидон)  75000 экз.
 АБ(1).

180.     
821.111
Д 39

Дефо, Даніель.
Життя і незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо : [роман]; пер. з англ. / Д. Дефо. - Київ : Знання, 2018. - 320 с. - (English Library). - Загол. обкл. : Робінзон Крузо
 ЮНФ (АБ)(1).

181.     
821.111(73)
Д 60

Додж, Мері Мейпс.
Ганс Брінкер, або Срібні ковзани : [роман] / М. М. Додж ; пер. з англ. І. Стешенко. - Київ : Знання, 2018. - 336 c. - (English Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

182.     
821.161.2'06
Д 69

Дорожко, Григорій.
Філософія АТО: українські етюди : оповідання / Г. Дорожко. - Київ : Саміт-Книга, 2017. - 200 с.  1000 пр.
 АБ(1).

183.     
821.161.1
З-37

Затолочный, Петр Васильевич.
Подзарядка души : стихи / П. В. Затолочный. - Калининград : Страж Балтики, 2018. - 128 с.  120 экз.
 ВКР(1).

184.     
821.161.1(477)
З-43

Звирид, Мария.
И будет день... : стихи / М. Звирид. - [б. м.], б.р. - 64 с.  Б. т.
 ВКР(1).

185.     
821(100)
З-72

Знаменитые авантюристы  XVIII века. Джакомо Казанова. Жизнь и приключения графа Калиостро. - Санкт- Петербург ; Москва, 1899. - 368 с.  100000 экз.
 Экземпляры: всего:1 - ЮНФ (АБ)(1).


186.     
821.161.2'06
З-91

Зубанич, Федір Іванович.
Писанка на кленовому листку : докум. новели про українців Канади / Ф. І. Зубанич. - Київ : Молодь, 1991. - 240 с.  29000 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1).

187.     
821(100)
И 86

Искушение дьявола : мистическая фантастика; пер. с англ., нем. - Ростов н/Д : Ростовское кн. изд-во, 1993. - 416 с. : ил.  200000 экз.
 АБ(1).

188.     
821.111
К 42

Кіплінг, Редьярд.
Кім : [роман] / Р. Кіплінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - Київ : Знання, 2018. - 368 с. - (English Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

189.     
821.111(73)
К 36

Кервуд, Джеймс Олівер.
Казан : [роман] / Д. О. Кервуд ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2018. - 240 с. - (American Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

190.     
821.161.2'06
К 37

Кешеля, Дмитро.
Терен зацвів : оповід., повість / Д. Кешеля. - Київ : Академія, 2018. - 160 с.  Б. т.
 АБ(1).

191.     
821.161.2'06
К 43

Кириченко, Борис Йосипович.  Мій час / Б. Й. Кириченко. - Київ  : ПП "Фірма "Гранмна". - 2018
Т. I / Б. Кириченко. - 640 c. : фот.  500 пр.
 ЧЗ(1).

192.     
821.161.2'06
К 51

Кльокта, Тетяна Михайлівна.
Між Богом і травою : поезія / Т. М. Кльокта. - Полтава : Дивосвіт, 2018. - 208 с.  300 пр.
 АБ(1).

193.     
821.111
К 60

Коллинз, Джеки.
Жеребец : роман. Вып. 4 / Д. Коллинз ; пер. с англ. А. Санин. - Москва : Полина М, 1993. - 384 с. - (Эротический роман)  120000 экз.
 АБ(1).

194.     
821.161.2.09
К 68

Корогодський, Роман Миронович.
До Брами Світла. Портрети: Віктор Петров, Юрій Шевельов, Юрій Луцький, Сергій Параджанов, Іван Дзюба, Євген Сверстюк, Михайлина Коцюбинська, Опанас Заливаха  / Р. М. Корогодський ; упоряд., авт. післямови, прим. О. Сінченко. - Київ : Дух і літера, 2016. - 432 с. - (Постаті культури). - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1).

195.     
821.161.1
К 68

Короленко, Володимир Галактіонович.
Сліпий музикант : повість / В. Г. Короленко ; пер. з рос. Т. Шкарупа. - Київ : Форс Україна, 2017. - 208 с. : іл.  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

196.     
821.162.1
К 70

Корчак, Януш.
Дитя людське : вибр. твори / Я. Корчак ; упоряд. С. Петровська ; пер. з пол.: В. Каденка, О. Ірванця, К. Москальця ; худож. В. Гукайло. - 2-е вид. - Київ : Дух і літера, 2012. - 536 с. : іл. - Прим.: с. 497-532   Б. т.
 ЧЗ(1).

197.     
821.161.2'06
К 72

Костіна, Єлізавета Володимирівна.
Хіба я не вмію кохати? : [поезії] / Є. В. Костіна. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. - 40 с. : іл.  200 пр.
 ВКР(1).

198.     
821.161.2
К 75

Коцюбинський, Михайло.
Вибрані твори : оповідання та повісті / М. Коцюбинський. - Київ : Дніпро, 1974. - 510 с.  100000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

199.     
821(4)
К 82

Кризи, Джон.
Тайна маленького парашютиста / Д. Кризи. Война в Зазеркалье / Карре Д. Ле. Специальный агент на маскараде / Кайе Ж. Батист. Таинственная пара : роман / П. Чейни. - Днепропетровск : Днепркнига, 1993. - 464 с. : ил. - (Золотой фонд детектива :  в 20 т. ; Т. 11). - Загл. обл. : Золотой фонд детектива  150000 экз.
 АБ(1).

200.     
821.161.2.09
Л 17

Лазарук, Мирослав Ярославович.
Забуті письмена : повість-спогад про поета Ігоря Римарука / М. Я. Лазарук. - Львiв : Растр-7, 2018. - 190 с. : фот.  300 пр.
 ВКР(1).

201.     
821.161.1
Л 64

Литвинова, Анна Витальевна.
Семейное проклятие : [роман] / А. В. Литвинова, С. В. Литвинов. - Москва : ЭКСМО, 2014. - 320 с. - (Звездный тандем российского детектива)  22100 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

202.     
821.161.2'06
Л 93

Любка, Андрій.
Твій погляд, Чіо-Чіо-сан : роман / А. Любка. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. - 336 с. : іл.  10000 пр.
 АБ(1).

203.     
821.111(411)
М 15

Макбейн, Скотт.
Сребреники Иуды / С. Макбейн ;  с англ. Л. Г. Мордуховича. - Москва : АСТ : АСТ МОСКВА ; Москва : Хранитель, 2007. - 384 с.  5000 экз.
 АБ(1).

204.     
821.111(73)
М 15

Макбейн, Эд.
Клинья смерти. Куколка / Э. Макбейн ; ред. Н. Шагинян. - [б. м.] : ПОЛИТЕКСТ : ЛАДА-МАКОМ, 1992. - 304 с.  100000 экз.
 АБ(1).

205.     
821.111(73)
М 15

Макбейн, Эд.
Кукла;  Давайте поаплодируем мальчикам!  : романы / Э. Макбейн. - Харьков : СП "ИНАРТ", 1991. - 240 с. - (Библиотека поколений). - (XX век. Детектив)  65000 экз.
 АБ(1).

206.     
821.111(73)
М 15

Макбейн, Эд.
Легавые. Ружье. Загадка глухого : [романы] / Э. Макбейн ; пер. с англ.: С. Белова, В. Ластивняк ; ред.: Л. Седов, А. Файнгерц ; худож. А. Ердяков. - Иркутск : Дом печати, 1993. - 448 с. - (Американский детектив. Серия - "87 полицейский участок")  100000 экз.
 АБ(1).

207.     
821.111(73)
М 15

Макбейн, Эд.
Услышать глухого : романы. - Харьков : Основа, 1991. - 222 с.  Б. т.
 АБ(1).

208.     
821.161.1
М 27

Марков, Георгий Мокеевич.
Строговы : роман / Г. М. Марков. - Москва : Худож. лит., 1986. - 576 с. - (Классики и современники. Советская литература)  400000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

209.     
821.161.2'06
М 34

Матіос, Марія Василівна.
Майже ніколи не навпаки. Сімейна сага в новелах / М. В. Матіос ; худож. С. Іванов. - 5-е вид. - Львів : Піраміда, 2018. - 176 с. : іл. - ("Коронація слова" - 2007)  Б. т.
 ВКР(1).

210.     
821.161.2'06
М 48

Мельник, Василь Гаврилович.
Свідок неймовірного : гумор і сатира / В. Г. Мельник. - Чернівці : Буковина, 1992. - 102 с.  10000 экз.
 ВКР(1).

211.     
821.161.1
М 48

Мельникова, Ирина Александровна.
Талисман Белой Волчицы : роман / И. А. Мельникова. - Москва : ЭКСМО, 2004. - 416 с. - (Агент сыскной полиции)  5100 экз.
 АБ(1).

212.     
821.111(73)
М 60

Миллс, Кайл.
Обжигающий фактор : [роман] / К. Миллс. - Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. - 384 с.  5000 экз.
 АБ(1).
213.     
821.133.1
М 80

Моруа, Андре.
Из писем к незнакомке / А. Моруа ; пер. с фр. Т. Савицкой. - Кишинiв : Общество друзей книги им. В. Александри, 1990. - 64 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).
214.     
821.161.2'06
Н 37

Нашим хлопцям : зб. віршів і текстів пісень про воїнів та для воїнів у зоні АТО. - Львів, 2014. - 72 с.   Б. т.
 ВМ(1).

215.     
821.111(73)
Н 50

Немного любви - немного смерти : избр. американские триллеры в 2 т.; пер. с англ. - Харьков : Харьк. штаб-квартира Сов. ассоц. детективного и политич. романа. - 1992
Т. 1 : Романы. - 1992. - 384 с. - (Классика триллера)  150000 экз.
 АБ(1).

216.     
821.161.2.09
О-24

Обрії особистості. Книга на пошану Івана Дзюби / упоряд.: О. Гнатюк, Л. Фінберг ; відп. ред. О. Купріян. - Київ : Дух і літера, 2011. - 480 с. : іл., вкл. арк. - Бібліогр.: с. 459-470. - Бібліогр. в підстрок. прим.   Б. т.
 ЧЗ(1).

217.     
821.161.2'06
П 40

Плужник, Євген Павлович.
Недуга : роман / Є. П. Плужник. - Київ : Знання, 2016. - 240 с. - (Скарби)  Б. т.
 АБ(1).

218.     
821.161.2'06
П 44

Подорога, Віктор.
Розгублена Феміда / В. Подорога, О. Черновський. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2011. - 196 с. : іл.  1000 пр.
 АБ(1).

219.     
821.161.1
П 55

Померанцев, Ігор.
Винарні : поезії, проза, есеї / І. Померанцев ; пер. з рос.: О. Бойченко, Д. Клочко, Е. Соловей. - Київ : Майстер кн. : Meridian Czernowitz, 2011. - 184 с. : іл.  Б. т.
 ВКР(1).

220.     
821.111(73)
Р 18

Райх, Кэти.
Уже мертва: роман : [роман] / К. Райх ; пер. с англ. Ю. Волковой : АСТ Москва : Хранитель, 2007. - 512 с. - (The International Bestseller)  5000 экз.
 АБ(1).

221.     
821.133.1
Р 35

Рей, Пьер.
Казино "Палм-Бич" : [роман] / П. Рей ; пер. с фр. В. А. Шуванова. - Смоленск : Русич, 1993. - 448 c.  100000 экз.
 АБ(1).

222.     
821.111(73)
Р 49

Ривкин Ш.
Пальцы женщины / Ш. Ривкин. Майк Шайн испытывает судьбу / У. Холлидей. - Екатеринбург : Виктори, 1993. - 400 с. : ил.  100000 экз.
 АБ(4), ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

223.     
821.161.2'06
Р 49

Рижко, Олена.
Дівчина з міста : повість / О. Рижко. - Київ : Академія, 2018. - 144 с.   Б. т.
АБ(1).

224.     
821.111(73)
Р 58

Робертс, Нора.
Жертвоприношение : роман / Н. Робертс ; пер. с англ. В. Пророковой. - Москва : ЭКСМО-ПРЕСС, 2001. - 320 с. - (Моя любовь)  8000 экз.
 АБ(1).


225.     
821.161.2'06
С 31

Сенчило, Артем.
Раптівка. Обратная сторона Земли : [зб. поезій] / А. Сенчило, І. Стеф'юк. - Київ : Друк. двір Олега Федорова, 2018. - 116 с.  200 пр.
 ВКР(1).

226.     
821.161.2'06
С 65

Сорока, Лідія Олексіївна.
Історія кохання в національному колориті : повість / Л. О. Сорока. - Львів : Каменяр, 2017. - 136 с.  1000 пр.
 АБ(1).

227.     
821.111(73)
С 72

Спиллейн, Микки.
Мой револьвер быстр / М. Спиллейн. Окно в спальню : пер. с англ. / Э. С. Гарднер. - Симферополь : Текст, 1991. - 336 с. - (Дорожный детектив)  100000 экз.
 АБ(1).

228.     
821.111(73)
С 72

Спиллейн, Микки.
Охотники за девушкой / М. Спиллейн. - Москва : Прометей, 1992. - 368 с. : ил.  70000 экз.
 АБ(1).

229.     
821.161.1(477)'06
С 91

Сучкова, Ирина Вениаминовна. (Фатиа).
Зеркало души / И. В. Сучкова. - Черновцы : Золотые литавры, 2012. - 240 с.  Б. т.
 АБ(1).

230.     
821.111
С 96

Сьюел, Анна.
Чорний красень. Автобіографія коня : [роман] / А. Сьюел ; пер. c англ. І. Гоял. - Київ : Знання, 2018. - 224 c. - (English Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

231.     
821.111(73)
С 97

Сэлинджер, Джером Дэвид.
Над пропастью во ржи. Рассказы / Д. Д. Сэлинджер. - Львов : Вища шк., 1986. - 200 с.  165000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

232.     
821.161.2'06
Т 15

Така любов : прозобукет / Н. Біла, Т. Боярчук, Т. Новацька--Тітаренко [та ін.]; уклад. Т. Качак. - Київ : Академія, 2017. - 160 с.  Б. т.
 АБ(1).

233.     
821.161.2'06
Т 48

Ткач, Валентин Іванович.
Моя карнавка. Збиране (Цивілізація піклування) : SMS-стежки / В. І. Ткач. - Чернівці : Букрек, 2018. - 344 с.  Б. т.
 ВКР(1).

234.     
821(100)
У 17

Убийца, ваш выход! : детективы. - Москва : Ред. журн. "Театр" : Культура : Блик, 1992. - 336 с.  230000 экз.
 АБ(1).

235.     
821.161.2'06
У 11

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / авт.-упоряд. С. Глотов [та ін.]. - Харків : Фоліо, 2018. - 544 с. : іл., фот. - (Хроніка)  1500 пр.
 ЧЗ(1).
236.     
821.111(73)
Ф 53

Филипс, Джадсон.
Любитель шампанского;  Дом на горе; Убереги ее от злого глаза : романы / Д. Филипс ; пер. с англ. В. Вебера ; худож. Н. Сауляк. - Минск : Ураджай, 1992. - 351 с. : ил. - (Авантюра. Приключения. Криминал)  200000 экз.
 АБ(1).
237.     
821(100)
Ф 87

Френсис, Дик.
Кураж / Д. Френсис. В родном городе : пер. с англ. / К. Миллар. - Рига : Лат-Интро ; Житомир : Олеся, 1991. - 272 с. - (Детективы века ; Вып. 1)  200000 экз.
 АБ(1).

238.     
821.111
Х 13

Хаггард, Генри Райдер.
Копи царя Соломона / Г. Р. Хаггард ; пер. с англ. Н. Маркович. - Москва : МП "Фирма АРТ", 1991. - 352 с.  300000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

239.     
821.111(73)
Х 35

Хейли, Артур.
Вечерние новости : [роман] / А. Хейли ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. - Алма-Ата : МГП "Шарапат", 1992. - 336 с.  50000 экз.
 АБ(1).

240.     
821.161.2'06
Х 76

Хомич, Микола.
Територія брехні : роман / М. Хомич. - Київ : Юніверс, 2018. - 256 с.  1000 пр.
 АБ(1).

241.     
821.161.1(477)
Ц 93

Цыбуленко, Валерий Семенович.
Танец любви : поэзия, проза / В. С. Цыбуленко. - Черновцы : Друк Арт, 2018. - 96 с.  1000 экз.
 АБ(1).

242.     
821.161.1
Ч-56

Чехов, Антон Павлович.
Палата №6 : повести / А. П. Чехов. - Киев : КМ-БУКС, 2017. - 236 с.  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

243.     
821.112.2(08)
Ш 58

Шиллер, Фридрих.  Избранные произведения : в 2 т.; переводы с нем. / Ф. Шиллер. - Москва : Худож. лит. - 1959
Т. I / под общ. ред.: Н. Н. Вильмонта, Р. М. Самарина ; вступ. ст. Н. А. Славятинского. - 1959. - 752 с.  75000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

244.     
821.112.2(08)
Ш 58

Шиллер, Фридрих.  Избранные произведения : в 2 т.; переводы с нем. / Ф. Шиллер. - Москва : Худож. лит. - 1959
Т. II / под общ. ред.: Н. Н. Вильмонта, Р. М. Самарина. - 616 с.  75000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

245.     
821.161.2'06
Я 81

Ясінський, Ярослав.
Логос / Я. Ясінський ; худож. Я. Ясінський . - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 288 с. : іл., портр. - (Третє тисячоліття: українська поезія)  500 пр.
 АБ(1).

246.     
821.111(73)
B96

Burnett, Frances Hodgson.
The Secret Garden : [novel] / F. H. Burnett. - Kyiv : Znannia, 2018. - 272 p.
 ЮНФ (АБ)(1).

247.     
821.111(73)
C95

Curwood, James Oliver.
Kazan : [novel] / J.  O. Curwood. - Kyiv : Znannia, 2018. - 240 p. - (American Library)
 ЮНФ (АБ)(1).


248.     
821.111
D30

Defoe, Daniel.
The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe : [novel] / D. Defoe. - Kyiv : Znannia, 2018. - 320 p. - (English Library). - Загол. обкл. : Robinson Crusoe
 ЮНФ (АБ)(1).

249.     
821.111(73)
D68

Dodge, Mary Mapes.
Hans  Brinker or the Silver Skates : [novel] / M. M. Dodge. - Kyiv : Znannia, 2018. - 336 p. - (American Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

250.     
821.135.1(477)
G57

Gociu, Simion.
Bună dimineaţa, septembrie : рoezii / S. Gociu. - Cernauti : Zoloti lytavry, 2004. - 160 p.
 ВКР(1).

251.     
821.111
K47

Kipling, Rudyard.
Kim : [novel] / R. Kipling. - Kyiv : Znannia, 2018. - 368 p. - (English Library)
 ЮНФ (АБ)(1).


252.     
821.111
S51

Sewell, Anna.
Black Beauty. The autobiography of  a Horse : [novel] / A. Sewell. - Kyiv : Znannia, 2018. - 224 p. - (English Library)
 ЮНФ (АБ)(1).

253.     
821.135.1(477).09
P84

Popescu, Ilie.
Partea noastră de cer (Câteva gânduri despre originea şi semnificaţia contextuală a unor cuvinte şi expresii frayeologice din opera lui Mircea Lutic) / L. Popescu. - Cernauti : DrukArt, 2018. - 120 p.
 Экземпляры: всего:1 - ВКР(1).


Географія. Біографія. Історія (9)
254.     
94(477)
Б 12

Бабин Яр. Історія і пам'ять / за ред.: В. Гриневича, П. Р. Магочія. - 2-е вид. - Київ : Дух і літера, 2017. - 352 с. : іл., вкл. арк. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. в підстрок прим.  Б. т.
 ЧЗ(1).

255.     
902(477.86)
Б 24

Баран, Володимир.
Давній Галич : монографія / В. Баран, Б. Томенчук, Ю. Фігурний ; Наук.-досл. ін-т українознавства, Відділ української етнології. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 134 с. : іл. - Бібліогр.: с. 96-108 (456 назв)  300 пр.
 ВМ(1).

256.     
94(477)
Б 87

Брицький, Петро Павлович.
Полковник Петро Болбочан. Видатні постаті в історії України / П. П. Брицький, Д. С. Ліщук ; Чернівецька обл. держ. адмін., Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2-е вид., доп. - Чернiвцi : Яворський С. Н., 2018. - 28 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 25 (26 назв)  1000 пр.
 АБ(2), ЧЗ(1), ВЗОФ(1), ДБВ(1), ВКР(2), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1).

257.     
94.3
Б 96

Бьювэл, Роберт.
Секреты пирамид. Созвездие Ориона и фараоны Египта / Р. Бьювэл, Э. Джилберт. - Москва : Вече, 1998. - 368 с. : ил. - (Великие тайны)  16000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).
258.     
904(477)
В 64

Возний, Ігор Петрович.  Історико-культурний розвиток населення межиріччя Верхнього Сірету та Середнього Дністра в Х-ХІV ст. / І. П. Возний ; НАН України, Ін-т археології. - Чернівці : Золоті литаври. - 2009
Ч. І : Поселення. - 2009. - 592 с. : іл., табл. - Дод.: с. 281-556. - Бібліогр.: с. 557-579 . - Покажч. геогр. назв: с. 581-588 . - Імен. покажч.: с. 589-591  300 пр.
 ВЗОФ(1).

259.     
94(477)
Г 12

Гаврилюк-Кисильова, Марія Юріївна.
Правда архівних документів та свідчень очевидців подій національно-визвольної боротьби ОУН, УПА за Українську Самостійну Соборну Державу за книгами Нестора Мизака "За тебе, свята Україно" / М. Гаврилюк-Кисильова. - Чернiвцi : Друк Арт, 2018. - 152 с. : іл., портр.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

260.     
94(477=411.16)
Г 72

Господи, Ти відкриєш уста мої... Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською / ред.: Л. Лисенко, Т. Шкарупа. - Київ : Дух і літера, 2017. - 392 с. : вкл. арк.
 ВКР(1).

261.     
94(477=411.16)
Д 25

Дебуа, Патрік. (о.).
Хранитель спогадів. Кривавими слідами Голокосту /  П. Дебуа ; пер. з фр. В. Каденко. - Київ : Дух і літера, 2011. - 312 с. : кол. іл. - Дод.: с. 305-308   Б. т.
 ЧЗ(1).

262.     
94(367)
Д 37

Десятничук, Ігор.
Історія південних і західних слов'ян від найдавніших часів до кінця XVIII століття : навч. посіб. / І. О. Десятничук ; Рівненський  держ. гуманіт. ун.-т, Історико-соціол. ф-т., Каф. всесвітньої іст. - Київ : Кондор, 2018. - 156 с. - Бібліогр. в кінці тем  300 пр.
 ЧЗ(1).
263.     
94(477.85)
Д 42

Джуряк, Микола Петрович.  ОУН і УПА на Буковині: спогади, свідчення і матеріали про визвольну боротьбу / М. П. Джуряк
Кн. 3 : Заставнівський район. - Чернiвцi, 2017. - 912 с. : фот., карти, вкл. арк. - Геогр. покажч.: с. 838-849. - Імен. покажч.: с. 850-903  500 пр.
 ВКР(1).
264.     
94(477.85/.87)
Д 66

Домашевський, Микола.  Історія Гуцульщини / М. Домашевський. - Чікаго. - 1975
Т. І (Витяг). - Чікаго, 1975. - 56 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ДБВ(1).
265.     
911.52(477)
Д 84

Дутчак, Микола Васильович.
Ландшафтні комплекси Середнього Придністер'я та їх зміни під впливом гідротехнічної системи : монографія / М. В. Дутчак. - Чернівці : Родовід, 2013. - 160 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 146-158 (152 назви)  300 пр.
 ВКР(1), ВДЕТП(1).
266.     
94(477.43)
З-38

Захар'єв, Володимир Анатолійович.
Давні карти та щоденники про Хмельниччину XVI-XVIII століть / В. А. Захар'єв, З. В. Захар'єва ; Центр дослідж. історії Поділля ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському Нац. ун-ті ім. Івана Огієнка, Від. охорони пам'яток історії та культ. у Хмельницькій обл., Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України, Медіа-корпорація "С". - Хмельницький : Цюпак, 2017. - 168 с. : іл., карти. - Дод.: с. 125-165  100 пр.
 ВЗОФ(1).
267.     
94(477.43)
З-38

Захар'єв, Володимир Анатолійович.
Замки, фортеці, пізньосередньовічні міські укріплення Хмельницької області / В. А. Захар'єв, І. О. Старенький, С. М. Шпаковський ; Упр. культ., національностей, релігій і туризму Хмельницької облдержадмін., Від. охорони пам'яток історії та культ. у Хмельницькій обл., Держ. архів Хмельницької обл., Центр досл. історії Поділля ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському нац. ун-ті ім. Івана Огієнка, ГО "Гектори Поділля". - Хмельницький : Цюпак, 2017. - 216 с. : іл., карти  100 пр.
 ВЗОФ(1).

268.     
94(47+57)
Ж 83

Жужменко, Георгій Петрович.
9540 дней в ГУЛАГовских концлагерях / Г. П. Жужменко. - Артемовск ; Киев : Омега-Л, 2008. - 160 с. : портр.  300 экз.
 ВЗОФ(1).

269.     
94
І-90

Історичні матеріяли. - Репр. вiдтворення вид. 1948 р. - Київ, 1990. - 88 с.
 ВЗОФ(1).

270.     
94(477.85)
К 75

Коцюба, Андрій Васильович.
Від пролісків мого життя до листопаду / А. В. Коцюба. - Чернiвцi, 2010. - 224 с. : іл., фот.  Б. т.
 ВКР(1).

271.     
94:32](438)
Л 79

Лось, Ян Станіслав.
Українська справа у спогадах, листуванні й публіцистиці : вибр. твори / Я. С. Лось ; упоряд., наук. ред., вступ М. Маршал, упоряд., наук. ред., вступ С. Вуйтович, післям. М. Лось, пер. з пол. В. Ф. Сагана. - Київ : Ніка-Центр, 2018. - 340 с. - (Ідеї та Історії ; Вип. 15). - Бібліогр.: с. 334-335. - Бібліогр. в підстрок. прим. - Імен. покажч.: с. 336-339 Б. т.
 ЧЗ(1).

272.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. III : Лук'яненко, Левко Григорович. На землі Кленового Листка. Спогади й роздуми посла / Л. Г. Лук'яненко. - 2014. - 592 с.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

273.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. II : Не дам загинуть Україні!. - 2014. - 616 с.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

274.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. IV. - 2015. - 560 с.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

275.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. IX : З часів неволі. Одержимі. - 2014. - 648 с. : вкл. арк. - Імен. покажч.: с. 608-615  1000 пр.
 ЧЗ(1).

276.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. I : За Україну, за її волю... Сповідь у камері смертника. Вірую в Бога і в Україну. Нобелівські мрії. Листи. - 2014. - 536 с. : вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

277.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. VIII : З часів неволі. Країна Моксель. - 2014. - 520 с. : портр. - Імен. покажч.: с. 503-519  1000 пр.
 ЧЗ(1).

278.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. VII : З часів неволі : спогади і роздуми. - 2014. - 448 с. : портр., фот.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

279.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. VI : З часів неволі : кн. 2. - 2014. - 446 с. : портр., фот.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

280.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. V : З часів неволі. Соснівка-7 / Л. Лук'яненко. - 2014. - 512 с. : вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

281.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. XIII : Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрберг-2. придністров'я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті. - 2015. - 448 с. : вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).
282.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. XII : Національна ідея і національна воля. Де ти, доле України?. - 2015. - 552 с. : вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).
283.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. XI : До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі Республіканці? : статті. - 2015. - 640 с. : фот., вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).
284.     
94(477)
Л 84

Лук'яненко, Левко Григорович.  Шлях до відродження : зб. творів у 13 т. / Л. Г. Лук'яненко. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка". - 2014. - ISBN 978-966-97406-2-5
Т. X : Тут мій дух. - 2014. - 688 с. : фот., вкл. арк.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

285.     
94(477)
Л 96

Лютий-Лютенко, Іван. (отаман).
Вогонь з Холодного Яру / І. Лютий-Лютенко. Стежками Холодноярськими : спогади / М. І. Дорошенко. - Автентичне вид. - Київ : Стебеляк, 2015. - 352 с. : іл., фот. - (Бібліотека націоналіста ; Кн. 3)  Б. т.
 АБ(1).

286.     
902(477.43)
М 69

Михальчишин, Іван Романович.
Археологічна карта межиріччя верхів'їв Південного Бугу, Случі, Збруча / І. Р. Михальчишин, С. М. Шпаковський ; Упр. культ., національностей, релігій та туризму, Від. охорони пам'яток історії та культ. у Хмельницькій обл., Наук.-досл. ін-т пам'яткоохоронних дослідж., Центр досл. історії Поділля ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському Нац. ун-ті ім. Івана Огієнка, Хмельницька міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Київ : Стародавній світ, 2017. - 192 с. : іл., рис., карти. - Архів. джерела.: с. 109-110 . - Бібліогр.: с. 111-116(106 назв)  300 пр.
 ВЗОФ(1).

287.     
94(477)
М 85

Мотика, Ґжеґож.
Від Волинської різанини до операції "Вісла". Польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. / Ґ. Мотика ; пер. з пол. А. Павлишина. - Київ : Дух і літера, 2013. - 358 с. - Бібліогр.: с. 293-328. - Імен. покажч.: с. 333-340. - Географ. покажч.: с. 341-351  Б. т.
 ЧЗ(1).

288.     
929.5(477)
Р 83

Рудницький, Роман Іванович.
По обидва береги Чорняви / Р. І.  Рудницький. - Чернівці : Родовід, 2018. - 272 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с.250-252 (36 назв) . - Дод.: с. 253-271  200 пр.
 ВКР(1).

289.     
94(477)
Т 16

Таланчук, Петро.
Державотворчий потенціал української нації : публіцистика / П. Таланчук ; Б-ка ун-ту "Україна". - Київ : Україна, 2015. - 322 с. : портр. - (Розповімо правду про Україну ; Вип. IV). - Бібліогр.: с.  305-321  500 пр.
 ЧЗ(1).

290.     
94(470=161.1)
У 45

Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... / за заг. ред. В. Сергійчука. - Вишгород : ПП Сергійчук М. І., 2013. - 712 с. : портр. - Бібліогр.: с. 710-711 (29 назв)  500 пр.
 ДБВ(1).

291.     
94(367)
Х 91

Хрестоматія з історії західних та південних слов'ян / за ред. В. І. Ярового
Т. 2 : Нова доба : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / уклад. В. І. Яровий [та ін.]. - Київ : Олег Філюк, 2016. - 348 с. - Бібліогр.: с. 334-339  300 пр.
 ЧЗ(1).


Немає коментарів:

Дописати коментар