вівторок, 30 жовтня 2018 р.

                            Нові надходження за жовтень


Загальний клас (0)
1.   
004.31
Б 24

Барабанов, Олександр Валерійович.
Основи цифрової схемотехніки : навч. посіб. / О. В. Барабанов, О. С. Баужа ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2016. - 104 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 101 (6 назв)  100 пр.
 ВДЕТП(1).

2.   
004
Б 90

Буйницька, Оксана Петрівна.
Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Буйницька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 240 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці лекцій  Б. т.
 ЧЗ(1).

3.   
087.5
В 42

Відкрий для себе дива світу : атлас / пер. з англ. Ю. Пономаренко. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 128 с. : кол. іл. - (Discovery kids). - (Factivity). - Алф. покажч.: с. 126-127  4000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

4.   
087.5
В 45

Вілсон, Бекі.
Дивовижні лабіринти. [100 захопливих пригод] / Б. Вілсон ; пер. з англ. Ю. Пономаренко. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 128 с. : кол. іл.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

5.   
008
Д 33

Денисюк, Жанна Захарівна.
Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації : монографія / Ж. З. Денисюк ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культ. і мист. - 2-е вид. - Київ : Олег Філюк, 2017. - 224 с. - Бібліогр.: с. 193-223 (420 назв)  300 пр.
 ВМ(1).

6.   
008
К 90

Культурологія: Могилянська школа : кол. моногр. / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Каф. культорології ; під ред.: М. А. Собуцького, Д. О. Короля, Ю. В. Джулая. - Київ : Олег Філюк, 2018. - 298 с.  300 пр.
 ВМ(1).

Література суспільного характеру  (1-39)
7.   
342.922.08
А 83

Армаш, Надія Олексіївна.
Державні політичні діячі: зарубіжний та вітчизняний досвід : навч. посіб. / Н. О. Армаш. - Київ : КНТ, 2018. - 164 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).
8.   
26-722.5(477.85)
Б 48

Березина, Софья Исааковна.
Буковинские раввины / С. И. Березина. - Черновцы : Технодрук, 2018. - 108 с. : ил. - Библиогр.: с. 104-106  200 экз.
 ВКР(1).
9.   
159.9.07
Б 86

Бочелюк, Віталій Йосипович.
Методика та організація наукових досліджень із психології : навч. посіб. для студ. спец. 8.040101 - психологія / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк ; М-во освіти і науки України, Класичний приват. ун-т. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 358 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 353-357 (79 назв)  1000 пр.
 ЧЗ(1).
10.   
159.923
Б 87

Браун, Брене.
Стань сильнішим / Б. Браун ; пер. з англ. О. Замойської. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

11.   
316.77
В 57

Владимиров, Володимир Михайлович.
Проблеми розуміння й інтерпретації в соціальній комунікації : монографія / В. М. Владимиров ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2014. - 624 с. - Бібліогр. в підстрок. прим.  100 пр.
 ЧЗ(1).

12.   
339.138
Г 60

Голідей, Раян.
Маркетинг майбутнього. Як ґроуз-хакери змінюють правила гри / Р. Голідей ; пер. з англ. О. Асташова. - Київ : Наш формат, 2018. - 104 с. - Бібліогр. у прим.: с. 100-101 (26 назв)  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

13.   
159.922.7
Д 32

Дем'яненко А. Б.
Роль батька в психічному розвитку дитини. Практична психологія / А. Б. Дем'яненко. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 112 с. : рис. - Бібліогр.: с. 94-106 (159 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

14.   
314(477.85)
Д 31

Демографічна ситуація в Чернівецькій області у 2017 році : доповідь / Держ. служба стат. України, Голов. упр. стат. у Чернівецькій обл. - Чернiвцi, 2018. - 26 с. : табл., дод.  Б. т.
 ВКР(1).

15.   
339.92(4)
Д 58

Довідник з європейської інтеграції / М-во освіти і науки України, Донецький ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Каф. міжнар. екон. ; ред. О. Б. Чернега. - Львів : Магнолія 2006, 2018. - 384 с.  250 пр.
 ЧЗ(1).

16.   
373.5.016
Д 69

Дороз, Вікторія Федорівна.
Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Ф. Дороз ; М-во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун-т, Ін-т філології. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 386 с. : табл. - Бібліогр. в кінці розд. - Бібліогр.: с. 376-385  1000 пр.
 ЧЗ(1).
17.   
159.922.7
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Дитяча розвивально-корекційна психологія : модульний навч. посіб. для студ. ВНЗ за напр. підгот. 6.030103 "Практ. психологія" / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 304 с. - Дод.: с.280-301 . - Бібліогр.: с. 302-303 (34 назви)  300 пр.
 ЧЗ(1).
18.   
159.922.7
Д 84

Дуткевич, Тетяна Вікторівна.
Теорія і практика розвивально-корекційної роботи психолога : навч. посіб. для студ. ВНЗ "спец. 053 Психологія" / Т. В. Дуткевич ; М-во освіти і науки України, Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ф-т корекц. та соціал. педагогіки і психології. - Київ : КНТ, 2018. - 266 с. - Бібліогр.: с. 263-264 (34 назви)  300 пр.
 ЧЗ(1).
19.   
339.924
Є 24

Європейська інтеграція : навч. посіб. / Нац. Банк України, Держ. вищ. навч. заклад "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України" ; за ред.: М. І. Макаренка, Л. І. Хомутенко. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 344 с. : рис., табл. - Імен. покажч.: с.309-321 . - Дод.: с. 322-342  300 пр.
 ЧЗ(1).

20.   
37.012(477)
З-17

Зайченко, Іван Васильович.
Педагогічна концепція С. Ф. Русової : монографія / І. В. Зайченко. - Київ : Ліра-К, 2016. - 216 с. - Бібліогр.: с. 175-198 (511 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

21.   
159.9
З-67

Зливков, Валерій Лаврентійович.
Психологія педагогічного спілкування: інтегративний підхід : навч. посіб. / В. Л. Зливков, С. О. Лукомська. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2018. - 276 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259-274  100 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

22.   
338.43
І-65

Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобалізаційних викликів : монографія / М-во освіти і науки України, Житомирський нац. агроеколог. ун-т ; за ред.: Т. О. Зінчук, Н. М. Куцмус. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 350 с. : рис., табл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ВДЕТП(1).

23.   
159.98
К 61

Колпакчи, Олена Сергіївна.
Арт-терапія : курс лекцій; навч. посібник / О. С. Колпакчи ; М-во освіти і науки України, Бердянський держ. пед. ун-т. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 288 с. : іл., рис. - Бібліогр.: с. 285-287(38 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

24.   
316.6
К 38

Кийосаки, Эми.
Богатый брат, богатая сестра. Два разных пути к счастью, деньгам и Богу / Э. Кийосаки, Р. Кийосаки ; пер. с англ. О. Г. Белошеев. - Минск : Попурри, 2010. - 464 с. : ил.  5000 экз.
 АБ(1).

25.   
37.018.1
К 70

Корчак, Януш.
Як любити дитину / Я. Корчак ; пер. з пол. О. Замойської. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 208 с.  12000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

26.   
336
К 79

Кремень, Ольга Іванівна.
Фінанси : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 414 с. : табл. - Бібліогр.: с. 411-412 (22 назви)  тираж Б. т.
 Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1).


27.   
327(410)
К 84

Крушинський, Вадим Юрійович.
Зовнішня політика Великої Британії (1997-2007) : монографія / В. Ю. Крушинський ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2015. - 176 с. - Бібліогр.: с.173-174 . - Бібліогр. в підстрок. прим.  100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).Природничі науки (5-59)
28.   
535.37
А 62

Амірханов, Володимир Михайлович.
Люмінесценція координаційних сполук лантаноїдів : навч. посіб. / В. М. Амірханов ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2017. - 80 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 78-79 (16 назв)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

29.   
512.64
Б 40

Безущак, Оксана Омелянівна.
Завдання до практичних занять з лінійної алгебри (векторні простори) : навч. посіб. [для студ. ун-тів, які навч. за напрямом підготовки "Математика"] / О. О. Безущак, О. Г. Ганюшкін ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2010. - 256 с.  200 пр.
 ВЗОФ(1).

30.   
51
Г 14

Гайштут, Олександр Григорович.
Математика : довід.  для абітурієнтів та школярів; повний курс підготовки для вступу до закладів вищої освіти / О. Г. Гайштут, Р. П. Ушаков, О. А. Шамович. - 2-е вид., випр. - Київ : Літера, 2018. - 624 с. : рис., табл. - Дод.: с. 577-617  5050 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

31.   
595.77
Г 34

Генетика дрозофіли : практикум: навч. посіб. [для студ. біолог. спец. вищ. навч. закл.] / І. А. Козерецька [и др.] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2013. - 96 с. : рис.; с. кол. іл. - Бібліогр.: с. 95  150 пр.
 ВДЕТП(1), ВЗОФ(1).

32.   
579.69
Г 36

Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. П. Козлова [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. - Київ : Наук. думка, 2008. - 528 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.515-518 (48 назв) . - Предм. покаж.: с. 521-523  300 пр.
 ВЗОФ(1).

33.   
530.145
Г 69

Горкавенко, Володимир Миколайович.
Діаграмна техніка Фейнмана. Імовірність розпаду та переріз розсіяння частинок : навч. посіб. [для студ. фіз.-матем. спец. вищ. навя. закл.] / В. М. Горкавенко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2014. - 262 с. - Бібліогр.: с.210-211 (23 назви) . - Дод.: с. 212-261  150 пр.
 ВЗОФ(1).

34.   
535
Г 83

Григорук, Валерій Іванович.
Прикладна оптична спектроскопія : підручник / В. І. Григорук, П. А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2016. - 576 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 568-569 (31 назва)  100 пр.
 ВЗОФ(1).


35.   
55
Е 45

Екологічна геологія : підруч. [для студ. геолог. спец. вищ. навч. закл.] / М. М. Коржнев [та ін.] ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2006. - 236 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 232-235 (62 назв)  100 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).


36.   
550.3
Е 50

Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики : [навч. посіб. для студ. геолог. спец. вищ. навч. закл.] / С. А. Вижва [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський ун-т, 2014. - 304 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 269-270. - Дод.: с. 271-303  150 пр.
 ЧЗ(1).

Прикладні науки. Техніка (60, 62, 64-69)
37.   
641.55
А 87

Архипов, Виктор Витальевич.
Этнические кухни. Особенности культуры и традиций питания народов мира : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Архипов. - Киев : Центр учеб. лит., 2017. - 234 с.  Б. т
 ВДЕТП(1).

38.   
606:632
Б 94

Буценко Л. М.
Біотехнологічні методи захисту рослин : підручник / Л. М. Буценко, Т. П. Пирог. - Київ : Ліра-К, 2018. - 346 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 328-340 (157 назв)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

39.   


40.   
641.85
Д 27

Дейниченко, Григорій Вікторович.
Технологія молочно-білкових запіканок з використанням йод-вміщуючих водоростевих добавок : монографія / Г. В. Дейниченко, Л. Л. Івашина, Т. О. Колісниченко. - Київ : Кондор, 2017. - 124 с. : рис. - Бібліогр.: с. 103-122 (231 назви)  300 пр.
 ВДЕТП(1).

41.   
641.56
Ж 66

Живая еда от 1000 болезней: рецепты, которые лечат позвоночник, суставы, сердце, сосуды, диабет / упоряд. Ю. С. Пернатьев. - Харьков ; Белгород, 2016. - 240 с.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

Охорона здоров’я. Медичні науки (61)
42.   
61(091)
І-90

Історія медицини і медсестринства : навч. посіб. / Л. Ф. Луцик [та ін.]. - Київ : Медицина, 2018. - 376 с. : вкл. арк. - Бібліогр.: с. 363-375  Б. т.
 ЧЗ(1).


43.   
616.61
Б 77

Бойчук, Тарас Миколайович.
Патофізіологія нирок за нефролітіазу : [монографія] / Т. М. Бойчук, Ю. Є. Роговий, О. І. Арійчук. - Чернівці : Буковина друк : БДМУ, 2018. - 196 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 171-193 (213 назв)  100 пр.
 ЧЗ(1).


Сільське та лісове господарство (63)
44.   
631.95
Г 93

Гудков, Ігор Миколайович.
Сільськогосподарська радіоекологія : [підручник для підгот. фахівців зі спец. "Екологія" в навч. закл. 3-4 рівнів акредитації] / І. М. Гудков, В. А. Гайченко, В. О. Кашпаров ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ : Ліра-К, 2017. - 268 с : табл., рис., портр.  300 пр.
 ВДЕТП(1).


Мистецтво. Спорт (7)
45.   
78.036(477)
А 43

Актуальні аспекти сучасного українського музичного мистецтва : кол. моногр. / М-во освіти і науки України, М-во культ. України, Київський ун-т культ., Каф. муз. мист., . - Київ : Ліра-К, 2017. - 212 с. - Бібліогр. в кінці розд.  300 пр.
 ВМ(1).

46.   
791.229.2
Б 68

Блавут, Яцек.
Герой у докуметальному кіно : посібник / Я. Блавут. - Харків : Бурун і К, 2016. - 104 с. : фот. - (Майстер-клас режисера кіно і телебачення)  1000 пр.
 ВМ(1).

47.   
792.83
Б 77

Бойко, Ольга Степанівна.
Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко ; М-во культ. України, Київський нац. ун-т культ. і мист. - Київ : Ліра-К, 2018. - 204 с. : портр. - Бібліогр.: с. 185-202 (240 назв)  300 пр.
 ВМ(1).

48.   
7.091.8(477)
Б 77

Бойчукізм. Проект "великого стилю" = Boichukism. Project of the "Grandiose art style" / упоряд. В. Клименко ; пер. англ. О. Кравченко. - Київ : Мистецький арсенал, 2018. - 256 с. : кол. іл.  1000 пр.
 ВМ(1).

49.   
796.4
Г 19

Гандосси, Макс.
Йога для всех возрастов : практ. иллюстрир. рук. для достижения физ. и духовного совершенства / М. Гандосси, С. Романи ; пер. с итал. И. Палий. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 144 с. : ил.  3000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

50.   
784.4(477)
З-11

З піснею у серці : збірка укр. пісень з нотами / уклад. І. М. Зушман [та ін.]. - Чернiвцi : Наші кн., 2018. - 512 с. : ноти  Б. т.
 ВМ(1).

51.   
784.3(477)
З-39

Зачарування звуків ніжних : укр. романси / упоряд.: В. А. Макарова, Л. А. Макарова. - Вiнниця : Нова кн., 2013. - 96 с. : нот.  300 пр.
 ВМ(1).

52.   
791.43
К 19

Канівець, Іван.
Варіативне кіно: режисура екранних творів з сюжетами, що змінюються : навч. посіб. / І. Канівець. - Київ : Олег Філюк, 2018. - 242 с. : іл. - Бібліогр.: с. 225-241 (176 назв)  300 пр.
 ВМ(1).
53.   
793.31(477)
К 60

Колесниченко, Юрій.
Українське намисто: десять українських танців : метод. посіб. / Ю. Колесниченко, Є. Досенко ; Нац. хореогр. спілка України. - Вiнниця : Нова кн., 2014. - 272 с. : рис., табл., нот.  300 пр.
 ВМ(1).
54.   
75.071.1(477)
К 92

Купчинська, Лариса.
Творчість Теофіла Копистинського у контектсі розвитку образотворчого мистецтва західноукраїнських земель другої половини ХІХ - початку ХХ століть / Л. Купчинська ; Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника, Релігійне т-во українців-католиків "Софія". - Львiв ; Філадельфія : Друкарські куншти, 2009. - 314 с. : іл., кол. іл. - Дод.: с. 223-312. -Бібліогр.: с. 227-246. - Імен. покажч.: с. 287-302. - Геогр. покажч.: 303-312  1000 пр.
 ВЗОФ(1), ВМ(1).
55.   
7.078(477)
К 92

Купчинська, Лариса.
Українські меценати Іванна і Мар'ян Коці: подарована колекція творів мистецтва XVIII - XX століть : каталог / Л. Купчинська ; Нац. акад. наук України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника, Від-ня "Палац мистецтв ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів". - Львів, 2011. - 316 с. : іл., кол. іл.  150 пр.
 ДБВ(1).

Мова. Мовознавство. Літературознавство (80-82)
56.   
811.521
А 90

Асадчих О.В.
Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі : монографія / О. В. Асадчих, В. О. Філонова ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і л-р Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. - Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2018. - 156 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 128-155 (310 назв)  300 пр.
 ВДІМ(1).

57.   
811.161.2
Б 75

Бодик, Остап Петрович.
Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 414 с. - Бібліогр.: с. 359-413  600 пр.
 ЧЗ(1).

58.   
811.112.2
В 79

Вотинов, Виктор Афанасьевич.
Немецкий язык за 12 занятий. Оригинальный курс : пособие для самостоятельного обучения чтению методом "слайдинг" / В. А. Вотинов. - Москва : МКП "Поликом-Сервис", 1991. - 206 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).
59.   
808.2
Г 93

Губарець, Василь Васильович.
Редактор і переклад. Основи видавничої роботи з відтвореними текстами : навч. посіб. / В. В. Губарець. - Тернопiль : Навч. кн. - Богдан, 2012. - 176 с. : іл., портр. - Бібліогр.: с. 167-172 (90 назв)   Б. т.
 ЧЗ(1).

60.   
81'25
Г 93

Гудманян, Артут Грантович.
Вступ до перекладознавства : навч. посіб. для студ. спец. "Переклад" / А. Г. Гудманян, А. В. Сітко, Г. Г. Єнчева. - Вiнниця : Нова кн., 2017. - 296 с. : табл., портр.  Б. т.
 ЧЗ(1).

61.   
811.161.2
Д 50

Дияк, Олена Володимирівна.
Українська мова : довід. для абітурієнтів та школярів; повний курс підготов. для вступу до вищ. навч. закл. / О. В. Дияк, В. М. Прудка. - 2-е вид. - Київ : Літера, 2014. - 464 с.  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


62.   
811.161.2
К 30

Кацавець, Руслан.
Золоте джерельце: висловлювання про слово, мову, красномовство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Кацавець ; М-во освіти і науки України. - 4-е вид., перероб. i доп. - Київ : Центр учбової л-ри, 2017. - 112 с. - Дод.: с. 90-96. - Алф. покажч. прізвищ авт.: с. 106-110  1000 пр.
 ЧЗ(1).


63.   
811.111
T19

A Tangled Web. Short Stories / ed.: C. Lindop, A. Sykes-McNulty. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2005. - 144 p. - (Oxford Bookworms Collection)
 ВДІМ(1).

64.   
811.111
W72

A Window on the Universe. Short Stories / ed. J. Bassett. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 1995. - 160 p. - (Oxford Bookworms Collection)
 ВДІМ(1).

65.   
821.111
A90

Atkinson, Kate.
A God in Ruins : [novel] / K. Atkinson. - London : Black Swan, 2016. - 560 p. - (Author of Life After Life)
 ВДІМ(1).

66.   
811.111
B26

Barrell, Jania.
But Was it Murder? : level 4 / J. Barrell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - 80 p. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

67.   
811.111
B30

Battersby, Alan.
Ten Long Years : level 1 / A. Battersby. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
ВДІМ(1).

68.   
811.111
B85

Brennan, Frank.
Tales of the Supernatural : level 3 / F. Brennan. - Cambridge : Cambridge University Press, 2016. - 64 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

69.   
811.111
B85

Brennan, Frank.
Three Tomorrows : level 1 / F. Brennan. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

70.   
811.111
C18

Campbell, Colin.
Parallel : level 1 / C. Campbell. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

71.   
811.111
C89

Crime Never Pays. Short Stories / ed. C. West. - Oxford : Oxford University Press, 1993. - 144 p. - (Oxford Bookworms Collection)
 ВДІМ(1).

72.   
811.111
E76

Escott, John.
England : stage 1 (400 headwords) / J. Escott. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2008. - 56 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).


73.   
811.111
E76

Escott, John.
London : stage 1 (400 headwords) / J. Escott. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2008. - 56 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).


74.   
811.111
F68

Flinders, Steve.
Scotland : stage 1 (400 headwords) / S. Flinders. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2010. - 56 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).

75.   
811.111
F94

From the Cradle to the Grave. Short Stories / ed. C. West. - Oxford : Oxford University Press, 1993. - 144 p. - (Oxford Bookworms Collection)
 ВДІМ(1).

76.   
811.111
H22

Hancock, Penny.
Just Good Friends : level 3 / P. Hancock. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - 64 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

77.   
811.111
H66

Hill, David A.
How I Met Myself : level 3 / D. A. Hill. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 64 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

78.   
811.111
J74

Johnson, Margaret.
Next Door to Love : level 1 / M. Johnson. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

79.   
811.111
K37

Kerr, Philip.
Straightforward. Intermediate. Student's Book / P. Kerr, C. Jones. - Second edition. - London : Macmillan, 2012. - 160 p. : ill.
 ВДІМ(1).

80.   
811.111
L44

Leather, Sue.
Death in the Dojo : level 5 / S. Leather. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 96 p. - (Cambridge Experience Readers)
 ВДІМ(1).

81.   
811.111
L44

Leather, Sue.
Hotel Casanova : level 1 / S. Leather. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

82.   
811.111
L75

Lindop, Christine.
Australia and New Zealand : stage 3 (1000 headwords) / C. Lindop. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2008. - 72 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).
83.   
811.111
M12

MacAndrew, Richard.
A Puzzle for Logan : level 3 / R. MacAndrew. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - 64 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).
84.   
811.111
M12

MacAndrew, Richard.
Bad Company : level 2 / R. MacAndrew. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - 48 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).
85.   
811.111
M12

MacAndrew, Richard.
Inspector Logan : level 1 / R. MacAndrew. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

86.   
811.111
M12

McCarthy, Michael.
English Vocabulary in Use. Advanced / M. McCarthy, F. O'Dell. - third edition. - Cambridge : University Press, 2017. - 304 p. - (Cambridge)
 ВДІМ(1).

87.   
811.111
M12

McCarthy, Michael.
English Vocabulary in Use. Elementary / M. McCarthy, F. O'Dell. - third edition. - Cambridge : University Press, 2017. - 176 p. - (Cambridge)
 ВДІМ(1).

88.   
811.111
M12

McCarthy, Michael.
English Vocabulary in Use. Upper-intermediate / M. McCarthy, F. O'Dell. - fourth edition. - Cambridge : Universiti Press, 2017. - 280 p. - (Cambridge)
 ВДІМ(1).

89.   
811.111
M88

Moses, Antoinette .
John Doe : level 1 / A. Moses. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

90.   
811.111
P93

Prowse, Philip.
Don't Stop Now! : level 1 / P. Prowse. - Cambridge : Cambridge University Press, 2014. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

91.   
811.111
R32

Redman, Stuart.
English Vocabulary in Use. Pre-intermediate and Intermediate / S. Redman. - fourth edition. - Cambridge : University Press, 2017. - 264 p. - (Cambridge)
 ВДІМ(1).

92.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Das schnelle Glück : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. - (Leo & Co.)
 ВДІМ(1).

93.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Der Einbruch : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Berlin ; Munchen ; Wien : Langenscheidt, 2010. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).


94.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Der Jaguar : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).


95.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Der. 80. Geburtstag : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. - (Leo & Co.)
 ВДІМ(1).

96.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Die Neue : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

97.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Die Prinzessin : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - Berlin ; Munchen ; Wien : Langenscheidt, 2011. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

98.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Ein Hundeleben : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

99.   
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Gebrochene Herzen : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

100.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Große Gefühle : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

101.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
In Gefahr : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Berlin ; Munchen ; Wien : Langenscheidt, 2011. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

102.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Leichte Beute : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 3 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

103.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Liebe im Mai : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Berlin ; Munchen ; Wien : Langenscheidt, 2010. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).


104.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Miss Hamburg : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).


105.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Oktoberfest - und zurück : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

106.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Schwere Kost : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 1 (ab A1) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

107.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Schöne Ferien : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

108.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Speed Dating : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 3 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

109.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Stille Nacht : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 3 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - München : Klett-Langenscheidt, 2013. - 64 p. : ill. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

110.     
811.112.2
S31

Scherling, Theo.
Unter Verdacht : leichte Lektüre für Deutsch als Fremdsprache. Stufe 2 (ab A2) / T. Scherling, E. Burger. - Stuttgart : Ernst Klett Sprachen, 2017. - 64 p. : іл. - (Leo & Co)
 ВДІМ(1).

111.     
811.111
E98

The Eye of Childhood. Short Stories / ed.: J. Escott, J. Bassett. - Oxford : Oxford University Press, 2000. - 160 p. - (Oxford Bookworms Collection)
 ВДІМ(1).

112.     
811.111
V59

Vicary, Tim.
Dinosaurs : stage 3 (1000 headwords) / T. Vicary. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2012. - 72 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).

113.     
811.111
V59

Vicary, Tim.
Ireland : stage 2 (700 headwords) / T. Vicary. - Oxford : Oxford Universitu Press, 2008. - 56 p. : ill. - (Oxford Bookworms Library)
 ВДІМ(1).

114.     
811.111
W31

Waterman, John.
Straightforward. Intermediate Workbook with answer key / J. Waterman. - second edition. - London : Macmillan, 2012. - 112 p. : ill.
 ВДІМ(1).
Художня література  (821)
115.     
821.161.1(477)'06
А 47

Алексеева, Светлана.
Там, где живет любовь : роман / С. Алексеева. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 384 с. : фот.  3000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).
116.     
821.161.1(477)'06
А 47

Алексеева, Светлана.
Я просто хочу любить : роман / С. Алексеева. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 320 с. : фот.  6000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

117.     
821.161.2'06
А 66

Андрухович, Юрій.
Коханці Юстиції : параісторичний роман у восьми з половиною серіях / Ю. І. Андрухович. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. - 304 с. : іл.  15000 пр.
АБ(1).

118.     
821.111
Б 18

Байрон , Джордж Гордон.
Избранное / Дж. Г. Байрон  ; пер. с англ., сост., комм. О. Афониной, послесл. Р. Усмановой. - Москва : Правда, 1985. - 432 с. : ил.  250000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

119.     
821.161.1
Б 19

Бакшеев, Сергей.
Композитор : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 256 с. : рис., фот.  4000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

120.     
821.161.1
Б 19

Бакшеев, Сергей.
На линии огня : роман / С. Бакшеев. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 256 с. : ил., фот.  7000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

121.     
821.133.1
Б 21

Бальзак, Оноре де.
Батько Горіо : роман / О. де Бальзак ; пер. з фр. Є. Старинкевич. - Київ : Знання, 2016. - 304 с. - (Скарби)   Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

122.     
821.133.1
Б 21

Бальзак, Оноре де.
Гобсек. Шагренева шкіра / О. де Бальзак ; пер. з фр.: Г. Оберемка, В. Вражливого. - Київ : Знання, 2016. - 320 с. - (Класна література)  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

123.     
821.133.1
Б 21

Бальзак, Оноре де.
Повести и рассказы : пер. с фр. / О. де Бальзак ; сост. Я. Лесюка ; ил. А. Ляшенко. - Москва : Правда, 1985. - 624 с. : ил.  500000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

124.     
821.161.2'06
Б 81

Бондарук, Ірина.
Це коротке довге життя : роман / І. Бондарук. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 384 с. : рис.  6000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

125.     
821.111(73)
Б 87

Брайан, Хелен.
Долина надежды : роман / Х. Брайан ; пер. с англ. А. Михайлова. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 640 с.  5500 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

126.     
821.112.2
Б 87

Брант, Себастіан.
Корабель дурнів : [поема] / С. Брант ; пер. з нім. Ф. Скляра ; худож. Ю. Чаришніков. - Київ : Грані-Т, 2012. - 140 с. : іл.  1000 пр.
 ЧЗ(1).


127.     
821.111
Б 88

Бронте, Шарлотта.
Учитель : [повість] / Ш. Бронте ; пер. з англ. І. Бондаренко ; худож. Д. Д. Леслі. - Тернопiль : Навч. кн. - Богдан, 2016. - 336 с. : фот. - (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серія друга. Література XIX ст.)  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

128.     
821.111
Б 88

Бронте, Шарлотта.
Шерли : роман / Ш. Бронте ; пер. с англ.: И. Грушецкая, Ф. Мендельсон. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 576 с.  7500 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

129.     
821.111
Б 88

Бронте, Энн.
Незнакомка из Уайлдфелл-Холла / Э. Бронте ; пер. с англ.: Л. Житковой, А. Вироховского. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 432 с. - (Шедевры мировой классики)  5450 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

130.     
821.111
В 14

Вайльд, Оскар.
Хлопчик-зірка та інші казки / О. Вайльд ; пер. з англ. І. Корунця. - Київ : Знання, 2016. - 208 с. : іл. - (English Library)  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

131.     
821.162.1
В 16

Валько, Таня.
Арабская сага : роман / Т. Валько ; пер. с пол. Е. Зимы. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 528 с.  5000 экз.
 АБ(1).

132.     
821.133.1
В 35

Верн, Жюль.
Пятнадцатилетний капитан / Ж. Верн ; пер. с фр. И. Петрова ; под. ред. П. Гурова ; послесл. Е. Брандиса. - Москва : Детская литература, 1986. - 352 с. : ил. - (Библиотечная серия)  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

133.     
821.161.1(477)'06
В 44

Вилар, Симона.
Замок на скале : роман / С. Вилар. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 368 с.  5500 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

134.     
821.161.1(477)'06
В 44

Вилар, Симона.
Обрученная с розой : роман / С. Вилар. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 496 с.  4000 экз.
 АБ(1).

135.     
821.161.1(477)'06
В 44

Вилар, Симона.
Светорада Медовая : роман / С. Вилар. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 464 с.  9000 экз.
 АБ(1).

136.     
821.161.1(477)'06
В 44

Вилар, Симона.
Тяжесть венца : роман / С. Вилар. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 512 с.  6000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

137.     
821.161.1(477)'06
В 48

Винк, Таня.
Прости за любовь : роман / Т. Винк. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 240 с.  6000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
138.     
821.161.1(477)'06
В 48

Винк, Таня.
Рядом с тобой : роман / Т. Винк. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 240 с.  23000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

139.     
821.161.1(477)'06
В 48

Винк, Таня.
Я останусь, если хочешь : роман / Т. Винк. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 256 с.  3000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

140.     
821.161.2
В 61

Вовчок, Марко.
Вибрані твори / М. Вовчок. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 106 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

141.     
821.111(73)
В 67

Воллер, Роберт Джеймс.
Мости округу Медісон : роман / Р. -Дж. Воллер ; пер. з англ. Д. Петрушенко. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 192 с.  10000 пр.
ЮНФ (ЧЗ)(1).

142.     
821(100).09
В 68

Волощук, Євгенія Валентинівна.
Зарубіжна література : хрестоматія-посібник для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук. - Київ : Генеза, 2005. - 560 с. : іл.  5000 пр.
 Экземпляры: всего:1 - ЮНФ (АБ)(1).

143.     
821.161.2
В 75

Воробкевич, Сидір Іванович.
Вибране / С. І. Воробкевич. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 74 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

144.     
821.161.2'06
В 76

Воскресенська, Ніна.
Веселі Літери / Н. Воскресенська. - Київ : Грані-Т, 2008. - 72 с. : кол. іл.  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

145.     
821.161.2
Г 15

Галицько-Волинський літопис. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 136 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

146.     
821.161.1
Г 15

Галич, Александр.
Избранные стихотворения / А. Галич ; сост. А. Шаталов ;  предисл. А. Архангельской (Галич). - Москва : Агентства печати Новости , 1989. - 240 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

147.     
821.111
Г 28

Геддон, Марк.
Загадковий нічний інцидент із собакою : роман / М. Геддон ; пер. з англ. А. Рогози. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 224 с. : іл.  8000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
148.     
821.111(71)
Г 29

Гейлі, Артур.
Готель : роман / А. Гейлі ; пер. з англ.: М. Пінчевського, О. Гординчук. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 528 с.  8000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
149.     
821.111(73)
Г 33

Гемінгвей, Ернест.
Старий і море : [роман] / Е. Гемінгвей ; пер. з англ. В. Митрофанова ; худож. С. Шульц. - Львiв : Вид-во Старого Лева, 2017. - 104 с. : іл.  5000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
150.     
821.111(73)
Г 34

Генрі О.
Вождь Червоношкірих : оповідання; для серед. шк. віку / О. Генрі ; пер. з англ. М. Дмитренко [та ін.] ; худож. О. Комінарець. - Київ : Рідна мова, 2018. - 112 с. : іл., фот. - (Класна Класика)  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

151.     
821.161.2
Г 54

Глібов, Леонід Іванович.
Байки / Л. І. Глібов. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 160 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

152.     
821.111(73)
Г 74

Готорн, Натанієль.
Шарлатова літера : [повість] / Н. Готорн ; пер. з англ. І. Бондаренко. - Тернопiль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 288 с. - (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серія друга. Література XIX ст.)  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

153.     
821.111
Г 74

Гоукінз, Пола.
Дівчина у потягу :  роман / П. Гоукінз ; пер. з англ. І. Паненко. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 320 с.  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

154.     
821.111
Г 83

Гриллс, Беар.
Над пылающей бездной : роман = Burning angels : A novel / Б. Гриллс ; пер. с англ. Е. Боровой. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 384 с.  10000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

155.     
821.111
Г 83

Гриллс, Беар.
Призраки пропавшего рейса : роман = Ghost flight : A novel / Б. Гриллс ; пер. с англ. Е. Боровой. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2016. - 400 с.  12000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

156.     
821.161.2
Г 94

Гулак-Артемовський, Петро Петрович.
Байки / П. П. Гулак-Артемовський. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 98 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

157.     
821.161.1(477)'06
Д 21

Даценко В.
Экзамен сдала на три... / В. Даценко. - Черновцы, 1994. - 96 с. : ил.  3000 экз.
 ВКР(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(1).

158.     
821.161.1(477)'06
Д 31

Демченко, Виталий Григорьевич.  Избранное / В. Г. Демченко. - Черновцы. - 2009
Т. XVIII. - Черновцы : Місто, 2018. - 246 с. : ил.  300 экз.
 ВКР(1), АБ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

159.     
821.161.2'06
Д 36

Дерманський, Сашко.
Бабуся оголошує війну / С. Дерманський ; худож. В. Богданюк. - 5-те вид. - Вiнниця : Теза, 2017. - 160 с. : іл.  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

160.     
821.111(73)
Д 60

Додж, Мері Мейпс.
Ганс Брінкер, або Срібні ковзани : [роман] / М. М. Додж ; пер. з англ. А. Сагана. - Тернопiль : Навч. кн. - Богдан, 2017. - 368 с. : іл. - (Світовид)  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).
161.     
821.161.1
Д 70

Достоевский, Федор Михайлович.
Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом / Ф. М. Достоевский. - Ленинград : Худож. лит., 1975. - 560 с. - (Школьная библиотека)  300000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

162.     
821.161.1
Д 70

Достоевский, Федор Михайлович.
Преступление и наказание : роман в 6 ч. с эпилогом / Ф. М. Достоевский. - Кишинев : Лумина, 1970. - 556 с. - (Школьная библиотека)  300000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

163.     
821.161.2'06
Ж 15

Жадан, Сергій.
Антена : поезії / С. Жадан. - Чернівці : Meridian Czernowitz, 2018. - 304 с. : іл.  5000 пр.
 АБ(1).

164.     
821.111(94)
З-93

Зузак, Маркус.
Крадійка книжок : роман = The book thief : A novel / М. Зузак ; худож. Т. Вайт ; пер. з англ. Н. Гоїн. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 416 с. : іл.  4000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

165.     
821.161.2'06
І-23

Іванцова, Міла.
Теплі історії про радість і сум : [оповідання] / М. Іванцова. - Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2015. - 136 с. : іл. - (Теплі історії)  Б. т.
 АБ(1).

166.     
821.111(73)
К 38

Кіз, Деніел.
Квіти для Елджернона : роман / Д. Кіз ; пер. з англ. В. Шовкуна. - 3-є вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 304 с. - (Світовий бестселер)  7000 пр.
 ЮНФ (АБ)(2).

167.     
821.111(73)
К 38

Кіз, Деніел.
Таємнича історія Біллі Міллігана : роман / Д. Кіз ; пер. О. Стусенко. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 514 с. - (Світовий бестселер)  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

168.     
821.111(94)
К 41

Кініллі, Томас.
Список Шиндлера : роман / Т. Кініллі ; пер. з англ. Г. Яновської. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 432 с. : іл.  3000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


169.     
821.111(73)
К 41

Кінг, Стівен.
Містер Мерседес :  роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюка. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 544 с.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


170.     
821.111(73)
К 41

Кінг, Стівен.
Під Куполом : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюка. - 4-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 1024 с.  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


171.     
821.111(73)
К 41

Кінг, Стівен.
Серця в Атлантиді : роман / С. Кінг. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 624 с.  4000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

172.     
821.111(73)
К 41

Кінг, Стівен.
Сяйво : роман / С. Кінг ; пер. з англ. О. Красюка. - 3-є вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 640 с. : іл.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

173.     
821.111(73)
К 41

Кінг, Стівен.
Чотири після півночі : збірка / С. Кінг ; пер.з англ. О. Красюка ; пер. з англ.: О. Любенко, В. Ракуленка, Є. Гіріна. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 928 с.  10000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

174.     
821.112.2
К 20

Капітельман, Дмітрій.
Мій незримий батько : роман / Д. Капітельман ; пер. з нім. Б. Стороха. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2018. - 272 с.   Б. т.
 АБ(1).

175.     
821.134.3(81)
К 57

Коельйо, Пауло.
Переможець завжди самотній : роман / П. Коельйо ; пер. з португ. В. Шовкуна. - 2-е вид. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 448 с.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

176.     
821.161.2
К 64

Кониський, Олександр Якович.
Антін Калина. Баба Явдоха. В день святої волі. І ми- люде / О. Я. Кониський. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 170 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

177.     
821.161.2'06
К 67

Корній, Дара.
Зворотний бік світів : роман / Д. Корній ; авт. передм. Т. Белімової. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 320 с.  10000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

178.     
821.161.2'06
К 67

Корній, Дара.
Сузір'я Дів / Д. Корній. - Харків : Віват, 2018. - 288 с. : іл. - (Золоті письменники України)  3500 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1).

179.     
821.161.2'06
К 67

Корній, Дара.
Тому, що ти є : роман / Д. Корній ; авт. передм. М. Іванцової. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 240 с. : іл.  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

180.     
821.161.2
К 71

Косинка, Григорій Михайлович.
Автобіографія. Гармонія. Серце / Г. М. Косинка. - Київ : Центр учбової л-ри, 2018. - 100 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

181.     
821.162.1
К 71

Космовська, Барбара.
Samotni.com / Б. Космовська ; пер. з пол. І. Андрущенка. - Харків : Школа, 2017. - 208 с. - (Сучасна європейська підліткова книга)  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).


182.     
821.161.1(477)'06
К 72

Костина , Наталья.
Все, что мы еще скажем : роман / Н. Костина . - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 304 с.  7500 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

183.     
821.161.1(477)'06
К 72

Костина , Наталья.
Только ты : роман / Н. Костина . - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 352 с.  27000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

184.     
821.161.1(477)'06
К 72

Костина, Наталья.
Больше, чем одиночество : роман / Н. Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 304 с.  15000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

185.     
821.161.1(477)'06
К 72

Костина , Наталья.
Только ты : роман / Н. Костина . - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 352 с.  27000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

186.     
821.161.1(477)'06
К 72

Костина, Наталья.
Больше, чем одиночество : роман / Н. Костина. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 304 с.  15000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

187.     
821.111
К 73

Коул, Даніель.
Лялька : роман / Д. Коул ; пер. з англ. Г. Литвиненко. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 384 с.  3000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

188.     
821.111(73)
К 76

Коэн, Джули.
Второй шанс : роман / Д. Коэн ; пер. с англ. И. Рябчук. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 304 с.  4000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

189.     
821.111
К 82

Крісті, Агата.
І не лишилось жодного : роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

190.     
821.111
К 82

Крісті, Агата.
Випробування невинуватістю : роман / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.  3000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


191.     
821.111
К 82

Крісті, Агата.
Карибська таємниця : роман / А. Крісті ; пер. з англ. В. Шовкуна. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2017. - 256 с.  5000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

192.     
821.111
К 82

Крісті, Агата.
Свідок обвинувачення та інші історії : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.  3000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).193.     
821.111
К 82

Крісті, Агата.
Убивство Роджера Екройда : [роман] / А. Крісті ; пер. з англ. Н. Хаєцької. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2018. - 288 с.  3000 пр.
ЮНФ (АБ)(1).

194.     
821.161.2.09
К 80

Крет, Никанор.
Гуцульщина літературна : (посіб. для вчителя) / Н. Крет ; Наук.-досл. лаб. "Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство". - Косів : Писаний камінь, 2002. - 412 с. - (Бібліотека гуцульської школи). - Бібліогр.: с. 403. - Поімен. покажч.: с. 404-408  500 пр.
 ВКР(1).

195.     
821.161.1(477)'06
К 82

Крис, Лили.
Беглянка. Дорога на север : роман / Л. Крис. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 288 с.  4500 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

196.     
821.111(73)
К 82

Кристи, Салли.
Сестры из Версаля. Любовницы короля : роман / С. Кристи ; пер. с англ. И. Паненко. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2017. - 416 с.  6000 экз.
 АБ(1).

197.     
821.111(411)
К 83

Кронин, Арчибальд Джозеф.
Звезды смотрят вниз : роман / А. Д. Кронин ; пер. с англ. М. Абкиной ; ред. Т. Я. Шипова. - Ленинград : Лениздат, 1990. - 640 с.  700000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

198.     
821.111(73)
К 91

Кунц, Дин.
Город мертвых : роман / Д. Кунц ; пер. с англ. Т. Ивановой. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 288 с.  6000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

199.     
821.161.2'06
К 95

Кухарук, Роман.
Вдень і вночі : [поезії] / Р. Кухарук. - Київ : Укр. парлам. клуб "Нація", 2018. - 288 с. : іл.  2500 пр.
 АБ(2), ЮНФ (АБ)(2).

200.     
821.161.2'06
К 96

Куява, Жанна.
Гордієві жінки : роман / Ж. Куява. - Харкiв : Клуб сімейного дозвілля, 2016. - 288 с.  5500 пр.
 АБ(1).

201.     
821.113.6
Л 59

Ліндґрен, Астрід.
Пригоди Пеппі Довгапанчохи : повісті / А. Ліндґрен ; пер. зі швед. О. Сенюк ; худож. А. Джанік'ян. - Київ : Рідна мова, 2017. - 312 с. : іл. - (Шедеври дитячої літератури рідною мовою)  1000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

202.     
821.111(73)
B92

Bukowski, Charles.
Post Office : [novel] / C. Bukowski ; упор. Nial Griffiths. - London : Virgin Books, 2009. - 164 p. - (The classic American bestseller)
 ВДІМ(1).

203.     
821.111(73)
B97

Bushnell, Candace.
Sex and the City / C. Bushnell. - London : Abacus, 2010. - 248 p. - (The original bestselling novel)
 ВДІМ(1).
204.     
821.111
D14

Dahl, Roald.
Dirty Beasts / R. Dahl ; ill. Q. Blake. - London : Puffin, 2016. - 34 p. : ill.
 ВДІМ(1).

205.     
821.111
D14

Dahl, Roald.
The Twits / R. Dahl ; ill. Q. Blake. - London : Puffin, 2016. - 86 p. : ill.
 ВДІМ(1).

206.     
821.111
D68

Dobbs, Michael.
House of Cards : [novel] / M. Dobbs. - revised edition. - London : Harper, 2015. - 380 p. - (The No. 1 Bestseller)
 ВДІМ(1).

207.     
821.111
F50

Fielding, Helen.
Bridget Jones's Diary : [a novel] / H. Fielding. - London : Picador, 2014. - 310 p. - (The multi-million copy bestseller)
 ВДІМ(1).

208.     
821.111(73)
G78

Green, John.
Paper Towns / J. Green. - London ; Oxford ; New York : Bloomsbury, 2013. - 312 p.
 ВДІМ(1).

209.     
821.111(73)
K46

King, Stephen.
Desperation : [novel] / S. King. - London : Hodder, 2011. - 708 p.
 ВДІМ(1).

210.     
821.111(73)
K4

King, Stephen.
Insomnia : [novel] / S. King. - London : Hodder, 2011. - 902 p.
 ВДІМ(1).

211.     
821.111
L41

Lawrence D. H.
Lady Chatterley's Lover : [novel] / D. H. Lawrence. - Hertfordshire : Wordsworth classics, 2007. - 280 p.
 ВДІМ(1).

212.     
821.111
L44

Leather, Sue.
Bad Love : level 1 / S. Leather. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - 32 p. : ill. - (Cambridge English Readers)
 ВДІМ(1).

213.     
821.111(73)
M35

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire / G. R. R. Martin
Bk. 1 : A Game of Thrones. - London : Harper Voyager, 2014. - 806 p. - (The Worldwide Bestseller)
 ВДІМ(1).

214.     
821.111(73)
M35

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire : [novel] / G. R. R. Martin
Bk. 2 : A Clash of Kings. - London : Harper Voyager, 2011. - 916 p.
 ВДІМ(1).

215.     
821.111(73)
M35

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire : [novel] / G. R. R. Martin
Bk. 3 : A Storm of Swords. Pt. 2 : Blood and gold. - London : Harper Voyager, 2011. - 612 p.
 ВДІМ(1).


216.     
821.111(73)
M35

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire : [novel] / G. R. R. Martin
Bk. 3 : A Storm of Swords. Pt. 1 : Steel and snow. - London : Harper, 2011. - 626 p.
 ВДІМ(1).

217.     
821.111
M35

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire : [novel] / G. R. R. Martin
Bk. 4 : A Feast for Crows. - London : Harper, 2011. - 852 p.
 ВДІМ(1).

218.     
821.111(73)
M29

Martin, George R. R.  A Song of Ice and Fire : [novel] / G. R. R. Martin
Bk. 5 : A Dance with Dragons. - London : Harper Voyager, 2012. - 1202 p.
 ВДІМ(1).

219.     
821.521
M96

Murakami, Haruki.
After Dark : [novel] / H. Murakami; transl. from the jap. J. Rubin. - New York : Vintage Books, 2008. - 202 p.
 ВДІМ(1).

220.     
821.521
M96

Murakami, Haruki.
Blind Willow, Sleeping Woman / H. Murakami ; transl. from the jap.: P. Gabriel, J. Rubin. - London : Vintage books, 2007. - 436 p.
 ВДІМ(1).

221.     
821.521
M96

Murakami, Haruki.
Dance Dance Dance : [novel] / H. Murakami ; transl. from the jap. A. Birnbaum. - London : Vintage books, 2003. - 396 p.
 Экземпляры: всего:1 - ВДІМ(1).


222.     
821.521
M96

Murakami, Haruki.
South of the Border, West of the Sun : [novel] / H. Murakami ; transl. from the jap. P. Gabriel. - London : Vintage books, 2003. - 190 p.
 ВДІМ(1).

223.     
821.111(73)
P60

Picoult, Jodi.
Between the Lines : [novel] / J. Picoult, S. van Leer. - London : Hodder, 2013. - 370 p. : ill.
 ВДІМ(1).

224.     
821.111
S54

Shirreff, Richard.
2017 War with Russia. An urgent warning from senior military command / R. Shirreff. - London : Coronet, 2016. - 436 p.
 ВДІМ(1).

225.     
821.111(73)
S87

Stockett, Kathryn.
The Help : [novel] / K. Stockett. - London : Penguin books, 2011. - 454 p. - (The sensational bestseller: now a major motion picture)
 ВДІМ(1).

226.     
821.111(73)
W47

Weisberger, Lauren.
The Devil Wears Prada : [novel] / L. Weisberger. - London : Harper, 2006. - 392 p.
 ВДІМ(1).


Географія. Біографія. Історія (9)
227.     
94(477.86)
А 65

Андріїшин, Степан.
Вулиці старовинної Коломиї : іст.-краєзнав. нариси / С. Андріїшин. - Коломия : Вік, 2017. - 448 с. : іл., фот. - (Коломийська бібліотека ; вип. 27)  500 пр.
 ВКР(1).

228.     
94(477.86)
А 65

Андріїшин, Степан.
Коломия. 1939-1941. Короткий аналіз суспільно-політичних взаємин на Коломийщині / С. Андріїшин. - 2-е вид., допов. - Коломия : Вік, 2013. - 488 с. : іл., фот. - (Коломийська бібліотека ; вип. 16). - Імен. покажч.: с. 433-452  1000 пр.
 ДБВ(1).

229.     
930.25:27(477-25)
А 87

Архів Києво-Печерської лаври та заповідника / Нац. Києво-Печерський історико-культ. заповідник, Центр. держ. іст. архів України. - Київ. - 2007
Вип. 1 : ЦДІАК України. Фонд 128, Києво-Печерська лавра. Іменний покажчик / упоряд. С. Р. Кагамлик. - 2007. - 384 с.  1000 пр.
 ВЗОФ(1).

230.     
930.85(3)
Б 20

Балух, Василь Олексійович.
Культура Античності : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур. - 2-е вид. стер. - Чернiвцi : Наші кн., 2016. - 632 с. : іл. - Бібліогр.: с. 550-589. - Предм. покажч.: с. 590-602. - Геогр. покажч.: с. 603-611. - Імен. покажч.: с. 612-627
 ЧЗ(1).

231.     
94(4)
Б 20

Балух, Василь Олексійович.
Ранньомодерна Європа : підручник / В. О. Балух, В. П. Коцур. - Чернiвцi : Наші кн., 2016. - 704 с. : портр. - Бібліогр.: с. 634-662. - Предм. покаж.: с. 663-668. - Геогр. покажч.: с. 669-680. - Імен. покажч.: с. 681-698  Б. т.
 ЧЗ(1).

232.     
94(410)
І-90

Історія Великої Британії : навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту інозем. мов / Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; уклад.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. - Київ : КНТ, 2017. - 208 с. : іл., портр. - Бібліогр.: с. 15-21  300 пр.
 ЧЗ(1).

233.     
929.924(477)
К 26

Карпов, Віктор Васильович.
Українська звитяга у символах / В. В. Карпов. - Київ : Філюк Олег, 2017. - 422 с. : іл. - Бібліогр.: с. 299-341 (533 назви)
 Б. т.
 ЧЗ(1).

234.     
94(3)
С 81

100 загадок Древнего мира. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2018. - 384 с. - (Великие и легендарные)  10000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).


Немає коментарів:

Дописати коментар