вівторок, 30 травня 2017 р.

               Нові надходження за травень місяць

Природничі науки
1.       
22.379.2
А 98

Ащеулов, Анатолий Анатольевич.
Термоэлектрические и термостатирующие устройства для элементной базы интернет-оборудования : [монография] / А. А. Ащеулов, О. Г. Даналакий, И. С. Романюк. - Черновцы : Родовід, 2016. - 132 с. : рис. - Библиогр.: с. 116-127 (149 назв.)  300 экз.
ВДЕТП(2)

2.       
22.3
В 29

Венгренович, Роман Дмитрович.
Фізика : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. Д. Венгренович, М. О. Стасик. - Чернiвцi : Друк Арт, 2017. - 736 с. : рис.  500 пр.
 ЧЗ(1).

3.       
28.081
Д 24

Дворжак, Йожеф.
Земля, люди, катастрофы / Й. Дворжак ; пер. с чеш. Т. В. Олейник. - Киев : Выща шк., 1989. - 240 с. : рис.  35000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

4.       
26.890(4УКР-4ЧЕН)
Д 76

Друкман, Эммануил Лейбович.
Каменное диво : путеводитель / Э. Л. Друкман. - Ужгород : Карпаты, 1979. - 48 с. : ил.  30000 экз.
ВКР(1), ДБВ(1), ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

5.       
20.18
Е 45

"Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти", Міжнар. наук. інтернет-конф. (2016 ; Чернівці).
Еколого-економічна система управління підприємством, регіоном, суспільством: обліково-аналітичні аспекти : матер. Міжнар. наук. інтернет-конф., 24-25 листопада 2016 р. / С. Д. Лучик, К. Л. Багрій ; М-во освіти і науки України, Київський нац. торг.-економ. ун-т, Чернівецький торговельно-економ. ін-т , Каф. обліку і аудиту, Ун-т ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). - Чернівці : Місто, 2016. - 248 с. - Бібліогр. в кінці ст.  300 пр.
 ВДЕТП(1).

6.       
26.234.76
К 49

Кліматогенні зміни рослинного світу Українських Карпат : монографія / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; наук. ред.: Я. П. Дідух, І. І. Чорней. - Чернiвцi : Друк Арт, 2016. - 280 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 262-275  300 пр.
 ВДЕТП(1).

7.       
20.18
Л 87

Лучик, Світлана Дмитрівна.
Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі. Чернівці - Сучава 2016 = Ecological challenge to modern global word in economic dimension : колект. моногр. / С. Д. Лучик, К. Л. Багрій ; за ред. С. Д. Лучик ; Чернівецький торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Ун-т ім. Штефана чел Маре (м. Сучава, Румунія). - Чернівці : Місто, 2016. - 296 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці розд.  300 пр.
ЧЗ(1).

8.       
28.585(4УКР)
Р 32

"Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень", Міжнар. наук.-практ. конф. (IV ; 2017 ; Путила).
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матер. Четвертої міжнар. наук. -практ. конф. (28-29 квітня 2017 р., смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / М-во екол. та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк "Черемоський", Нац. природ. парк "Хотинський", Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. ботаніки, лісового і садово-паркового госп-ва, Чернівецький обл. краєзнав. музей, Буковинське т-во природодослідників, Нац. акад. Служби безпеки України, Чернівецька обл. орг. Укр. т-ва охорони природи ; наук. ред.: І. В. Скільський, А. В. Юзик. - Чернiвцi : Друк Арт, 2017. - 288 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст.  150 пр.
 ВДЕТП(1).
Техніка. Технічні науки
9.       
30г(4УКР)д
Б 74

Богуслаев В. А.
Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В. А. Богуслаев, А. В. Фирсов. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 108 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 105 (20 назв)  150 экз.
 ВДЕТП(1).

10.   
38с51
Б 83

Бородавка, Євгеній Володимирович.
Методологія створення інформаційної технології автоматизації життєвого циклу будівельних об'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук / Є. В. Бородавка ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2017. - 40 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

11.   
30г(4УКР)д
В 18

Варяник О. В.
Павел Николаевич Сыромятников - директор первого в Российской империи завода авиационных двигателей в г. Александровск (Запорожье) / О. В. Варяник ; под ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 124 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 120-121  150 экз.
 ВДЕТП(1).

12.   
37.134
Д 13

Давайте работать! : практ. руководство
Вып. II / по иностр. и рус. источ. сост. С. А. Порецкій. - Репр. воспроизведение изд. 1910г. 2-е изд. - Киев : Пам'ятки України, 1992. - 152 с. : ил. - (Библіотека И. Горбунова-Посадова для детей и для юношества ; № 51)  50000 экз.
 ВДЕТП(1).

13.   
32.973.202
Р 33

Редагуємо Вікіпедію : посіб. з поліпшення онлайн-енцикл. - Київ, 2014?. - 18 с. : іл.  Б. т.
 ВІТЕР(1).

14.   
32.84
Ф 50

"ФІзико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах", Міжнар. наук.-практ. конф. (V ; 2016 ; Чернівці).
ФІзико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах = Physical and technological problems of transmission, processing and storage of information in infocommunication systems : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., 3-5 листопада 2016 р. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Місто, 2016. - 272 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.  300 пр.
 ВДЕТП(1).


15.   
30г(4УКР)д
Ф 62

Фирсов А. В.
Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "Мотор Сич" / А. В. Фирсов. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 118 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 116 (13 назв)  150 экз.
 ВДЕТП(1).


Сільське та лісове господарство
16.   
43.821.1
Б 81

Бондар, Анатолій Омельянович.
Використання дуба бореального в лісових культурах Подолії / А. О. Бондар. - Вінниця : Віноблдрукарня, 1997. - 20 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 19  100 пр.
 ВДЕТП(1).


17.   
43.4
Г 34

Генетико-селекційні та насінницькі об'єкти в лісах Буковини / Р. М. Яцик [та ін.] ; Держ. ком. лісового і мислив. госп-ва України, НАН України, Укр. наук.-дослід. ін-т гірського лісівництва ім. П. С. Пастернака, Чернівецьке обл. упр. лісового і мислив. госп-ва. - Тернопіль : Підруч. і посіб., 2008. - 288 с. : вкл. арк., іл., рис., табл. - Бібліогр.: с.166-183 (205 назв) . - Дод.: с. 185-285  300 пр.
 ВДЕТП(1).

18.   
42.113.3
С 76

Стамбульська , Уляна Ярославівна.
Вплив симбіотичних азотфіксуючих бактерій і ксенобіотиків на фізіолого-біохімічні показники рослин гороху посівного : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біолог. наук / У. Я. Стамбульська  ; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернiвцi, 2017. - 21 с. : рис.  120 пр.
 ВЗОФ(1).

Охорона здоров’я. Медичні науки
19.   
53.43
В 20

Васюк, Валентина Леонідівна.
Методика клінічного обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб : [навч. посіб.] / В. Л. Васюк, Т. О. Ілащук. - Чернівці : Місто, 2016. - 160 с. : іл., рис., табл. - Бібліогр.: с. 94-151. - Бібліогр.: с. 152-153 (21 назва)  300 пр.
 ЧЗ(1).

20.   
54.10
П 20

Патофізіологія артеріальної гіпертензії, поєднаної з остеоартрозом та ожирінням : [монографія] / Ю. Є. Роговий [та ін.]. - Чернiвцi : Букрек, 2017. - 172 с. : рис. - Бібліогр.: с. 144-168 (205 назв)  300 пр.
ЧЗ(1).

21.   
51.204.1
Ф 79

Формула красоты / Mary Kay. - Киев, 2006. - 96 с. : цв. ил. Б. т.
ВДЕТП(1).

Історія. Історичні науки
22.   
60.59(4УКР)7
А 64

Аналіз динаміки конфліктів між ВПО та приймаючими громадами 2014-2016 рр. / Радник з питань ВПО, Stabilization support services. - Київ, 2017. - 18 с. : рис., табл.  Б. т.
 ЧЗ(1).

23.   
60.550.53
Н 73

Новий початок. Становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році / Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ". - Київ : Наш світ, 2017. - 56 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1).

24.   
60.550.53
О-17

Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках / Правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" ; ред. А. Кравчук. - Київ : Наш світ, 2016. - 64 с. : іл., табл., фот. - Бібліогр. в кінці ст.  Б. т.
ЧЗ(1).
25.   
60.59(4УКР)
У 45

Україна 2016-2017: ознаки прогресу та симптоми розчарування (аналітичні оцінки) = Ukraine 2016-2017: signs of progress and symptoms of disappointment (assessments) / Ю. Якименко [та ін.]. - Київ, 2016. - 94 с. : рис., табл. - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підстрок. прим.   Б. т.
 ЧЗ(1).
26.   
63.3(4АВТ)
А 22

Австрія й Україна на історичних перехрестях = Osterreich und die Ukraine an historischen kreuzungen : наук. зб. / Дип. акад. України при МЗС України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Австрійський культ. форум у Києві ; упоряд.: І. В. Жалоба, О. Р. Купчик, Л. В. Шпаковськи. - Київ, 2016. - 316 с. - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 экз.
 ЧЗ(1).
27.   
63.3(4УКР-4ЧЕН)
Б 48

Березина, Софья Исааковна.
Евреи Буковины. Славные имена / С. И. Березина. - Черновцы : Технодрук, 2017. - 304 с. : портр. - Библиогр.: с. 287-296  200 экз.
 ВКР(1).

28.   
63.3(4УКР)
В 14

Вакації у Дзядзя. Теофіль Кисілевський / задум, втілення І. Остафійчук, упоряд. Р. Клим. - Репр. вiдтворення вид.  "Пропамятна книга туристів які гостили в домі бл. п. Теофіля Кисілевського управителя народної школи в Жабю-Ільці від р. 1904". - Верховина : Гуцульщина, 2017 (Чернівці). - 168 с. : іл., фот. Б. т.
 ВЗОФ(1).

29.   
63.214(4ФРА)
В 18

Варяник О. В.
Мюрат и Дадиани - история родов / О. В. Варяник ; под ред. В. А. Богуслаева. - Запорожье : Мотор Сич, 2017. - 208 с. : ил., фот. - Библиогр.: с. 204-206  150 экз.
 ЧЗ(1).

30.   
63.3(4УКР-4ЧЕН)
В 54

Вітання з Буковини. Міста, села та жителі краю на старовинних поштівках : фотоальбом-каталог / уклад. С. Побережник. - Чернiвцi : Наші кн., 2017. - 528 с. : іл.  Б. т.
 ВКР(1).

31.   
63.3(4УКР)
Г 14

Гайсенюк, Віталій Вікторович.
Початок кінця. Москвофіли у Великий війні (1914-1918) / В. В. Гайсенюк. - Чернiвцi : Друк Арт, 2017. - 304 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с.266-303 (605 назв) . - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).

32.   
63.3(4УКР)
Е 50

"Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини", Наук.-практ. конф. (2016 ; Київ).
Електронний облік: система впорядкування інформації та реєстрації елементів нематеріальної культурної спадщини : матер. наук.-практ. конф., Київ, 10-11 листопада 2016 р. / Укр. центр культурних дослідж. М-ва культ. України, Ін-т культурології Нац. Акад. мистецтв України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. фольклористики ін-ту філології, Нац. іст. б-ка України ; заг. ред. О. А. Буценка ; упоряд. Л. М. Снігирьова. - Київ, 2016. - 64 с. - Бібліогр. в кінці ст.  100 пр.
 ВМ(1)

33.   
63.3(4УКР)
І-90

Історія України : наук,-допоміж. бібліогр. покажч. за 2014 р. / М-во культ. України, Нац. істор. б-ка України ; упоряд. Н. Вощевська [та ін.] ; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна. - Київ, 2016. - 656 с. - Імен. покажч.: с.563-624 . - Геогр. покажч.: с.625-640 . - Бібліогр.: с. 641-650  тираж Б.т.
 ДБВ(1).

34.   
63.218
К 84

Круль, Володимир Петрович.
Ретроспективна географія з основами етнографії : навч. посіб. / В. П. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2014. - 296 с. - Бібліогр.: с.278-288 (147 назв) . - Імен. покажч.: с. 289-295   Б. т.
 ЧЗ(1).

35.   
63.3(4УКР)
Т 73

Петро Тронько - історик, краєзнавець : кат. видань з фонду Нац. іст. б-ки України / М-во культ. України, Нац. істор. б-ка України ; упоряд. Г. Єфіменко [та ін.] ; ред.: С. Смілянець, З. Мусіна ; авт. передм. О. Реєнт. - Київ, 2016. - 104 с. - Імен. покажч.: с.94-99 . - Геогр. покажч.: с. 100-101   Б. т.
 ДБВ(1).
36.   
63
П 35

Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії старод. світу, серед. віків та музеєзнавства. - Чернівці, Вижниця. - 1999
Т. 2(42). - Вижниця : Черемош, 2016. - 364 с. : іл., рис. - Бібліогр. в кінці ст.  200 пр.
 ЧЗ(1), ВКР(1).

37.   
63.3(4УКР)62
Р 69

Романюк, Ярослав.
Повстанський рух на Снятинщині / Я. Романюк, О. Слободян, В. Карий ; Снятинська рай. рада, Музей визв. змагань ім. Василя Андрусяка, Музей культ. і книги Покуття, Івано-Франківська обл. огр. Нац. спілки краєзн. України. - Чернiвцi : Друк Арт ; Снятин, 2016. - 440 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 436-438  500 пр.
 ВЗОФ(1).

38.   
63.3(4УКР)63
Р 75

"Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Київ).
Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ,2016) / "Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення", Всеукр. наук.-практ. конф. (2016 ; Київ)  ; упоряд. П. Гай-Нижник. - Київ : Леся, 2016. - 348 с. : іл. - Бібліогр. в кінці ст.  300 пр.
 ЧЗ(1).

39.   
63.3(4УКР-4ЧЕН)6
Т 28

Творці добра. Буковинці - почесні ветерани України / Чернівецька обл. орг. ветеранів України, Ред. газ. "Ветерани Буковини" ; авт. проекту, упоряд. Ю. С. Гусар. - Чернiвцi : Букрек, 2017. - 168 с. : портр. - (Золоті імена Буковини). - Бібліогр.: с.162 (12 назв) . - Бібліогр. в підстрок. прим.  600 пр.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1), ВКР(1), ДБВ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

40.   
63.3(4)
K72

Konstantinova, Victoria.
European Vector of the Northern Azov in the Imperial Period: British Consular Reports about Italian Shipping = Європейське спрямування Північного Приазов'я в імперську добу: британські консульські рапорти про італійське судноплавство / V. Konstantinova, I. Lyman, A. Ignatova ; Berdyansk State Pedagogical University, Research Ins. of Urban History. - Berdyansk, 2016. - 184 p.
 ВЗОФ(1).

Економіка. Економічні науки
41.   
65.9(4УКР-4ЧЕН)29
А 74

Анциперова Л. М.
Кому служать комунальні підприємства? : матер. циклу тренінгів / Л. М. Анциперова, Ю. О. Маланюк ; Буковинська партнерська агенція. - Чернiвцi, 2016. - 64 с. : табл.  300 экз.
 ВКР(1), ВДЕТП(1).

42.   
65.9(4УКР)37
Б 12

Бабина, Олена Євгенівна.
Методолого-практичні основи формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук / О. Є. Бабина ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - Київ : Наук. світ, 2017. - 44 с.  100 пр
 ВЗОФ(1).

43.   
65.9(4УКР)37
Г 12

Гаврилюк, Надія Миколаївна.
Логістичний контролінг в управлінні автотранспортними підприємствами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / Н. М. Гаврилюк ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2017. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

44.   
65.9(4УКР)
З-13

Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України / Укр. Центр економ. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова, Центр Разумкова ; наук. ред. В. Юрчишин. - Київ : Заповіт, 2017. - 124 с. : рис., табл. - (Дискусії про економічний розвиток). - (Бібліотека Центру Разумкова). - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1), ВЗОФ(1).

45.   
65.223
К 49

Клименко, Ірина.
Оцінка пам'яток історії, архітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. - Київ : АртЕк, 2006. - 288 с. : іл., рис. - Бібліогр.: с. 284 (63 назви)  1000 пр.
ВДЕТП(1).

46.   
65.9(4УКР-4ЧЕН)29
К 63

Комунальні підприємства міста Чернівці : інформ. довід. / Буковинська партнерська агенція. - Чернiвцi, 2016. - 64 с.  300 пр.
 ВЗОФ(1), ВДЕТП(1), ВКР(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

47.   
65.9(4УКР)37
Л 12

Лабута, Артем Віталійович.
Формування партнерств підприємств автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук / А. В. Лабута ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2017. - 20 с. : рис., табл.  100 экз.
 ВЗОФ(1).

48.   
65.9(4УКР-4ЧЕН)
С 78

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2015 рік / Держ. служба стат. України, Гол. упр. стат. у Чернівецькій обл. ; за ред. Т. Г. Сарчинської. - Чернiвцi, 2016. - 572 с. - Предм.-алф. покажч.: с. 565-571  40 пр.
 ВКР(1).

Політика. Політичні науки
49.   
66.79(4УКР)
Д 69

Дорожня карта реформ (вересень 2016 - грудень 2017 рр.) / Реанімаційний пакет реформ, Центр демократії та верховенства права ; за ред. В. В. Міського. - Київ ; Чернівці : Місто, 2016. - 72 с. : рис.  1000 экз.
ЧЗ(1).


50.   
66.4(4УКР)
П 43

Поглиблення відносин між ЄС та Україною. Що, чому і як? / С. Блокманс [та ін.] ; під ред.: М. Емерсона, В. Мовчан ; Центр європ. політ. дослідж. (CEPS), Брюссель, Ін-т екон. дослідж. та політ. консультацій (ІЕД). - Київ, 2016. - 256 с. : рис., табл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  Б. т.
 ЧЗ(1), ВЗОФ(1).


Держава і право. Юридичні науки
51.   
67.9(4УКР)308
А 66

Андрушко, Андрій Васильович.
Злочинність у сфері туристичного бізнесу: кримінологічна характеристика та запобігання : монографія / А. В. Андрушко, І. А. Нестерова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". - Ужгород : ІВА, 2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 166-210 (428 назв)  300 пр.
ЧЗ(1).

52.   
67.9(4УКР-4ЧЕН)301
Д 58

Довідник адміністративно-територіального поділу Чернівецької області. Станом на 1 жовтня 1976 року / Викон. ком. Чернівецької обл. ради деп. трудящих. - Чернiвцi, 1976. - 72 с. : карти  2000 пр.
ВКР(1).
53.   
67.2(4УКР)
К 78

Крамар С. І.
Місто Кам'янець на Поділлі у XIV-XVIII століттях: магдебурзьке право, судочинство та самоврядування громад : іст.-правовий нарис / С. І. Крамар. - Кам'янець-Подільський : Медобори 2006, 2010. - 336 с. : іл. - Бібліогр.: с. 321-335(185 назв)  1000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

54.   
67.9(4УКР)308.11
М 29

Марусяк, Олександр Васильович.
Анексія Криму Російською Федерацією як злочин агресії проти України. Міжнародно-правові аспекти : монографія / О. В. Марусяк ; М-во внутр. справ України, Донецький юрид. ін-т. - Чернівці : Місто, 2016. - 220 с. - Бібліогр.: с. 169-216  300 пр.
 ЧЗ(1).

55.   
67.9(4УКР)301.15
С 29

Селезньова, Ольга Миколаївна.
Інформаційне право України: навчально-методичні рекомендації : навч.-метод. посіб. / О. М. Селезньова ; ПВНЗ "Буковинський ун-т". - Чернівці : Місто, 2016. - 192 с. - Бібліогр.: с. 134-191 (475 назв)  300 пр.
 ЧЗ(1).

56.   
67.9(4УКР-4ЧЕН)301
С 91

Сучасні аспекти публічного управління в Чернівецькій області : інформ.-аналіт. зб. / Чернівецький регіон. центр перепідгот. та підвищ кваліфік прац. органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та орг. ; за заг. ред.: М. В. Ярмистого, С. М. Гакмана. - Чернiвцi : Букрек, 2016. - 188 с. : рис. - Бібліогр. в кінці розд.  300 пр.
 ВКР(1), ВЗОФ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

Культура. Наука. Освіта
57.   
73.8
А 64

Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політол. та міжнар. відносин. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т. - 2011
Вип. III-IV : Медіафорум. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. - 248 с. - Бібліогр. в кінці ст.  Б. т.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1).

58.   
74.584(4УКР)738.8
В 67

Волик, Олена Юріївна.
Післядипломна підготовка вчителів до розвитку творчого потенціалу молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / О. Ю. Волик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : Кругозір, 2017. - 20 с.  110 пр.
 ВЗОФ(1).

59.   
74.5
Г 12

Гавриленко, Катерина Миколаївна.
Професійна підготовка фахівців аграрної галузі в Україні (кінець ХІХ-початок XX cтоліття) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук / К. М. Гавриленко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : ДКС центр, 2017. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

60.   
74.5
К 79

Креденець, Неля Дмитрівна.
Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності молодших спеціалістів легкої промисловості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / Н. Д. Креденець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ : ДКС центр, 2016. - 40 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

61.   
74.03(4УКР-4ЧЕН)
К 82

Микола Степанович Кричун / авт.-упоряд. Я. О. Кузик. - Вижниця : Черемош, 2016. - 56 с. : іл., фот.  100 пр.
 ВКР(1).

62.   
74.265.8
О-75

Основи християнської етики. Учимося мудрості : підруч. для учнів четвертих кл. загальноосв. навч. закл. / І. Л. Сіданіч [та ін.]. - Чернівці : Місто, 2016. - 176 с. : іл.  2700 пр.
 ЮНФ (АБ)(1)

63.   
78.33(4УКР-4ЧЕН)
П 44

Подвижники бібліотечної справи / Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка. - Чернівці. - 2015
Вип. 1 / підгот.: Т. В. Макарейчук, А. С. Лупан, І. В. Білан ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип. М. М. Довгань. - 2015. - 24 с. : портр., фот. - (Бібліотечна еліта Буковини в іменах)  20 пр.
 ВФФ(1).

64.   
78.342
Р 58

Робоча тека методиста. - Чернівці
Вип. 12 : Калейдоскоп сучасних послуг у бібліотеці (за підсумками Першого обласного ярмарку бібліотечних послуг "Це цікаво місцевій громаді") / Чернівецьке обл. від-ня Всеукр. громад. орг. "Укр. бібл. асоц.", Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка, Благодійний фонд "Суспільні ресурси та ініціативи". - Чернiвцi, 2016. - 32 с. : іл., фот.  20 экз.
 НМВ(1).

65.   
74.583(4УКР-4ЧЕН)6
P84

Popescu, Ilie.
Pagini despre absolventii catedrei de filologie romana si clasica a universitatii din Cernauti (Compendiu) (1959-2013) / I. Popescu. - Сторожинець, 2017. - 168 p.  200 экз.
 ВДІМ(1).

66.   
76.123(4УКР-4ЧЕН)
C89

Crigan, Grigore.
Cartea Zoristilor / G. Crigan. - Чернівці : Місто, 2016. - 488 p. : ill.  300 экз.
 ВДІМ(1).

Філологічні науки
67.   
83.3(4РОС)
Б 20

Балабко, Олександр Васильович.
Микола Гоголь. Між пеклом і раєм / О. В. Балабко. - Київ : COOP Media, 2016. - 192 с. : іл. - (Україна сакральна)  3000 пр.
 ЧЗ(1).
68.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)
В 19

Василь Васкан: слово до ювілею : метод.-бібліограф. матер до 75-річчя від дня народж. укр. поета і громадського діяча / Новоселицька центр. рай. б-ка, Сторожинецька центр. рай. б-ка, Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот.: К. Г. Мудрик, І. А. Радченко, А. С. Лупан ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип. М. М. Довгань. - Чернiвцi, 2016. - 19 с. : фот. - Бібліогр.: с. 18  20 пр.
 НМВ(1), ВКР(1).
69.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)
К 58

Василь Кожелянко : біобібліограф. покажч. / Сторожинецька централізована бібл. система, Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот.: Т. Ковбан, Т. Заєць ; ред. М. Довгань ; відп. за вип. І. Лугина. - Сторожинець, 2016. - 86 с. : іл., фот. - Імен. покажч.: с. 78-79  500 пр.
 НМВ(1), ДБВ(1), ВКР(1), ВЗОФ(1), ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).
70.   
82.3(4РОС)
Г 59

Гой еси вы, добры молодцы: Русское народно-поэтическое творчество / сост. П. С. Выходцева, сост. Е. П. Холодовой, науч. ред., коммент. В. И. Калугина, худож. А. М. Сухов, худож. О. Ю. Новиков. - Москва : Молодая гвардия, 1979. - 400 с. : ил.  75000 экз.
 АБ(1).
71.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)
Г 77

Грані духовної євроінтеграції : метод.-бібліограф. матер. до 95-річчя від дня народж. поета, перекладача Івана Труша / Кіцманська центр. рай. б-ка, Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот.: М. І. Ключинська, А. С. Лупан ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип.: О. М. Сухолотюк, М. М. Довгань. - Чернiвцi, 2016. - 12 с. - Бібліогр.: с. 10-11 (32 назви)  20 пр.
 ВКР(1), НМВ(1).

72.   
81.411.1-0
Г 93

Губерначук, Станіслав Сергійович.
Українська словесність і веди / С. С. Губерначук. - Київ : Фенікс, 2016. - 200 с. : іл. - Бібліогр.: с. 192-199 (136 назв)  100 пр.
ВЗОФ(1).

73.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)я2
Д  36
Державний літературно-меморіальний музей О. Ю. Кобилянської : путівник / М-во культ. УРСР ; уклад.: О. К. Коваленко, Е. М. Панчук, В. Я. Рябуха. - Київ : Держлітвидав, 1954. - 68 с. : іл. - Загол. обкл. : Літературно-меморіальний музей О. Ю. Кобилянської  3000 пр.
 ВКР(1), ВЗОФ(2).

74.   
83.3(4УКР)
П 12

Ігор Павлюк: письменник, науковець : біобібліограф. покажч. / Упр. культ. Волинської облдержадмін., Волинська держ. обл. універс. наук. б.-ка ім. Олени Пчілки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка ; упоряд. А. А. Понагайба ; авт. вступ. ст. Д. І. Дроздовський ; відп. за вип. Л. А. Стасюк. - Луцьк : Терези, 2016. - 200 с. : іл., фот. - Імен. покажч.: с. 188-198   Б. т.
 ДБВ(1).

75.   
83.3(4УКР)
І-90

Історія української літератури : в 12 т. / ред. кол. В. Дончик [та ін.] ; заг. ред. В. Дончика. - Київ : Наук. думка. - 2014.
Т. 3 : Література ХІХ століття (1800-1830) / М. Бондар [та ін.] ; наук. ред.: М. Бондар, Ю. Кузнецов. - 2016. - 750 с. : іл., портр. - Імен. покажч.: с. 727-746.- Бібліогр. в підстрок. прим.  500 пр.
 ЧЗ(1).

76.   
81.21(4УКР)
П 32

Пилипчук, Дмитро Пилипович.
Про дозу дьогтю в бочці меду: Статистика українського друку на тлі гібридної війни / Д. П. Пилипчук. - Київ : Просвіта, 2017. - 64 с. : табл.  1000 пр.
 ВЗОФ(1).

77.   
81.415.2
С 48

Словацко-русский словарь. Около 45000 слов / Д. Коллар [и др.]. - Москва : Русский язык ; Братислава : Словацкое пед. изд-во, 1976. - 768 с.  30000 экз.
 ДБВ(1).

78.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)
Ч-49

Чернівецький державний літературно-меморіальний музей О. Ю. Кобилянської = O. Y. Kobylianska State Literary-memorial Museum of Chernivtsy : [путівник] / авт.-упоряд.: О. К. Коваленко, Є. М. Панчук ; пер. А. С. Мистецький. - Київ : Мистецтво, 1963. - 24 с. : іл., фот.  2000 пр.
 ВКР(1).

79.   
83.3(4УКР-4ЧЕН)
Я 11

Я родом із народної казки : метод.-бібліограф. матер. до 55-річчя від дня народж. буковинської поетеси Віри Китайгородської / Кельменецька централіз. бібл. система, Метод.-бібліограф. від. ЦРБ, Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; підгот.: Н. О. Гергелійник, А. С. Лупан ; ред. І. В. Рудько ; відп. за вип. М. М. Довгань. - Чернiвцi, 2016. - 20 с. : фот. - Бібліогр.: с. 15-19  20 пр.
 НМВ(1), ВКР(1).
80.   
81.474.1
C89

Crigan, Serafima.
Abecedar : limba romana pentru instituţiile scolare de icwtyfhsqnvaţamant general cu predarea în limba romana; clasa 1 / S. Crigan. - Cernauti : Bukrek, 2012. - 144 p. : ill.
 ВДІМ(1).

Художня література
81.   
84(4УКР)
Б 20

Балабко, Олександр Васильович.
З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка : есеї, п'єса / О. В. Балабко. - Київ : Факт, 2007. - 192 с. : іл., фот.  2000 пр.
 ЧЗ(1).

82.   
84(4УКР)
Б 20

Балабко, Олександр Васильович.
Мальви у вічному місті. Стежками українців у світах : есеї, нариси, зарисовки / О. В. Балабко. - Київ : Фенікс, 2006. - 348 с. : іл., фот.  1000 пр.
 ЧЗ(1).

83.   
84(4УКР)6
Б 75

Боднар, Ольга Остапівна.
Де усмішка моєї України? : [поезіїї] / О. О. Боднар. - Чернівці : Місто, 2016. - 52 с. : кол. іл.  500 пр.
 АБ(1).

84.   
84(4ШВА)
Г 60

Голер, Франц.
Велика книжка : історії для дітей / Ф. Голер, Н. Гайдельбах ; пер. з нім. Н. Ваховська. - Чернiвцi : Чорні вівці : Книги-ХХІ, 2017. - 320 с. : кол. іл.  Б. т.
 АБ(1)

85.   
84(4УКР)6
Г 94

Гулей, Марія Тодорівна.
Знищене покоління : роман / М. Т. Гулей. - Чернiвцi : Друк Арт, 2017. - 224 с.  200 пр.
 АБ(1).

86.   
84(4УКР=РОС)6
Д 31

Демченко, Виталий Григорьевич.  Избранное / В. Г. Демченко. - Черновцы. - 2009
Т. XII. - Чернівці : Місто, 2017. - 312 с. : ил.  300 экз.
 АБ(2), ВКР(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(3), ЮНФ (ЧЗ)(1)
Аннотация: В дванадцятий том запропонованого читачам зібрання творів відомого поета нашого буковинського краю Віталія Демченка ввійшли вірші із збірника "Под скоморошьим колпаком" и "Бисерный дождь", які написані на протязі 2013 року і раніше не видавались.

87.   
84(4УКР)6
Д 57

Добрянський, Анатолій Миколайович.
Система координат (просторова симфонія) / А. М. Добрянський ; упоряд., авт. передм., авт. прим. І. Кейван. - Чернiвцi : Друк Арт, 2016. - 520 с. : фот.  500 пр.
ВКР(1).

88.   
84(4РОС)
Е 82

Есенин, Сергей Александрович.  Собрание  сочинений : в 5 т. / С. А. Есенин ; под общ. ред. Г. И. Владыкина [и др.]. - Москва : Гослитиздат. - 1961
Т. 2 : Стихотворения (октябрь 1917-1924). - 1961. - 314 с. : ил.  500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВЗОФ(1).
89.   
84(4РОС)
Е 82

Есенин, Сергей Александрович.  Собрание  сочинений : в 5 т. / С. А. Есенин ; под общ. ред. Г. И. Владыкина [и др.]. - Москва : Гослитиздат. - 1961
Т. 3 : Стихотворения и поэмы (1924-1925). - 1962. - 280 с. : ил.  500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВЗОФ(1).
90.   
84(4РОС)
Е 82

Есенин, Сергей Александрович.  Собрание сочинений : в 5 т. / С. А. Есенин ; под общ. ред. Г. И. Владыкина [и др.]. - Москва : Гослитиздат. - 1961
Т. 1 : Стихотворения и поэмы (1910-октябрь 1917). - 1961. - 400 с. : портр.  500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

91.   
84(4РОС)
Е 82

Есенин, Сергей Александрович.  Собрание сочинений : в 5 т. / С. А. Есенин ; под общ. ред. Г. И. Владыкина [и др.]. - Москва : Гослитиздат. - 1961
Т. 4 : Проза и драматургия. - 1962. - 340 с. : ил., портр.  500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВЗОФ(1).

92.   
84(4РОС)
Е 82

Есенин, Сергей Александрович.  Собрание сочинений : в 5 т. / С. А. Есенин ; под общ. ред. Г. И. Владыкина [и др.]. - Москва : Гослитиздат. - 1961
Т. 5 : Автобиографии, статьи, письма. - 1962. - 456 с. : ил.  500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВЗОФ(1).

93.   
84(4УКР)6
З-12

Заблоцька, Марія Іванівна.
Взяла туга за плечі : вірші / М. І. Заблоцька. - Чернiвцi : Друк Арт, 2016. - 104 с. : кол. іл.  100 пр.
 АБ(1).

94.   
84(4УКР=РОС)6
К 68

Корогодский, Гарик.
Как потратить миллион, которого нет, и другие истории еврейского мальчика / Г. Корогодский. - 3-е изд. - Киев : Саммит-Книга, 2017. - 348 с. : ил., фот.  7500 экз.
 АБ(1).

95.   
84(4УКР)6
К 82

Кривий, Василь Дмитрович.
Козиряни : народознавчий роман-хроніка про село і його людей / В. Д. Кривий. - Чернівці : Місто, 2016. - 488 с. : іл., фот.  300 пр.
 ВКР(1).

96.   
84(4УКР)6
К 89

Кукульняк, Василь Дмитрович.
Неслухняні малюки : [вірші для дітей дошк. та мол. шк. віку] / В. Д. Кукульняк. - Чернівці : Місто, 2016. - 20 с. : кол. іл.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

97.   
84(4УКР)6
М 23

Маначинська, Юлія Анатоліївна.
Багряне листя : зб. віршів / Ю. А. Маначинська. - Чернівці : Місто, 2016. - 96 с. : кол. іл.  200 пр.
 АБ(1)

98.   
84(4УКР)6
М 48

Мельник, Галина Терентіївна.
Пагін на сухостої : [поезія, публіц.] / Г. Т. Мельник. - Чернiвцi : Друк Арт, 2014. - 160 с. : вкл. арк.  250 пр.
 ВКР(1).

99.   
84(4УКР)6
М 48

Мельник, Галина Терентіївна.
Привіт, мої любі! : вірші для дітей і про дітей / Г. Т. Мельник. - Чернівці : Прут, 2009. - 136 с. : іл.  500 пр.
 ВКР(1).

100.           
84(4УКР)6
П 18

Паращук, Сергій Олександрович.
Один голос : вірші; із філософ. щоденника / С. О. Паращук. - Чернівці : Місто, 2016. - 192 с.  300 экз.
 АБ(1).


101.           
84(4УКР)6
С 31

Сендульський, Микола Володимирович.
Вишневий ноктюрн : ліричний триптих / М. В. Сендульський. - Чернівці : Місто, 2016. - 36 с. : іл.  300 пр.
 АБ(1).

102.           
84(4УКР)6
С 84

Стрекаль, Володимир Семенович.
Двадцять п'ятий кадр : зб. віршів / В. С. Стрекаль. - Київ : КИТ, 2016. - 212 с. : іл.  500 пр.
 АБ(1).

103.           
84(4ІТА)
Ш 61

Шімонеллі, Доменіка.
Поезія кохання = Poesie / Д. Шімонеллі ; пер. з італ. Г. Мельник. - Вижниця : Черемош, 2012. - 72 с. - Загол. обкл. : Поезія  400 пр.
 ВКР(1).

104.           
84(4УКР=РОС)6
Ш 43

Шелковый, Сергей Константинович.
Будь и пиши : стихи = Traieste si scrie : versuri / С. К. Шелковый ; пер. на рум. С. Гочу. - Харьков : Майдан, 2017. - 128 с.   Б. т.
 ВДІМ(1).

105.           
84(4УКР=РУМ)6
B12

Bacu, Vasile.
Motiu de toamna / V. Bacu. - Cernauti : Misto, 2017. - 96 p.
 ВДІМ(2).

106.           
84(4УКР=РУМ)6
G42

Gherman, Marin.
Jocul dilemelor : versuri / M. Gherman ; ed. C. Marafet. - Ramnicu-Sarat : Rafet, 2015. - 92 p. : ill.
 ВДІМ(1).

Мистецтво. Мистецтвознавство
107.           
85.123(4УКР)
В 42

Від землі - до Сонця. Всеукраїнська виставка сучасного декоративно-ужиткового мистецтва : каталог / Упр. культ. Чернівецької облдержадмін., Упр. культ. Чернівецької міськради, Чернівецька обл. орг. нац. спілки худож. України ; упоряд., автор ідеї Г. Кривобок. - Чернiвцi : Друк Арт, 2016. - 96 с. : кол. іл., фот.  200 пр.
 ВМ(1).

108.           
85.95(4УКР-4ЧЕН)
Е 56

Ельгісер, Йосип Мойсейович.
Чернівці (до 600 - річчя першої згадки про Чернівці) / Й. М. Ельгісер. - Снятин : Муз.-вид. дім "В. Лазаренко", 2008. - 16 с.  200 пр.
 ВМ(2).

109.           
85.103(0)31
И 20

Иванов, Анатолий Алексеевич.
Ювелирные изделия Востока. Древний, средневековый периоды : [альбом] / А. А. Иванов, В. Г. Луконин, Л. С. Смесова. - Москва : Искусство, 1984. - 216 с. : ил., цв. ил., фот. цв.  30000 экз.
 ВМ(1).

110.           
85.118.7
К 71

Косаревский, Иван Александрович.
Композиция городського парка / И. А. Косаревский ; Науч.-исслед. ин-т теории, истории и перспективных проблем сов. архит. в г. Киеве. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев : Будівельник, 1977. - 140 с. : ил., вкл. л. - Библиогр.: с. 139 (30 назв.)  12000 экз.
 ВДЕТП(1), ВМ(1), ВЗОФ(1).

111.           
85.310
М 42

Медриш, Ірина Давидівна.  Світова музична література : підручник / І. Д. Медриш. - Чернівці. - 2016
Вип. 1 / М-во культ. України, Чернівецьке обл. уч-ще мистецтв ім. Сидора Воробкевича. - Чернівці : Місто, 2016. - 280 с.  300 экз.
 ВМ(1).
112.           
85.374.9(4)
М 59

Миколайчук, Іван Васильович.
Острів сліз : сценарій / І. Миколайчук, Е. Сабате. - Київ : Кіно-Театр : АРТ Книга, 2017. - 56 с. : фот.  500 пр.
 ВМ(1), ВКР(1).

113.           
85.94
П 34

Пісні Буковини : пісенник / записи, упоряд. А. Ф. Яківчук. - Київ : Муз. Україна, 1990. - 480 с. - (Перлини української народної пісні). - (Золоті ключі). - Алф. покажч.: с. 446-467  30000 пр.
 ВМ(10), ДБВ(1).

114.           
85.154
Р 78

Ростовцев, Николай Николаевич.
Академический рисунок : курс лекций [для студ. пед. ин-тов] / Н. Н. Ростовцев. - Москва : Просвещение, 1973. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 285-295  35000 экз.
ВМ(2).

Релігія. Атеїзм
115.           
86.29(4УКР-4ЧЕН)
Г 14

Гайсенюк, Яків Семенович.
Історія православних храмів Хотинщини : монографія / Я. С. Гайсенюк. - Чернівці : Місто, 2016. - 232 с. : іл., фот. - Бібліогр.: с. 227-228 (32 назви)  500 пр.
 ВКР(1)

116.           
86.42
Г 38

Гермес Трисмегист и герметическая традиция Востока и Запада / сост. свода кн. К. И. Богуцкий, комент., пер. с древнегреч., лат., фр., нем., англ., пол. К. И. Богуцкого. - Чернівці : Місто, 2016. - 616 с. : ил. - Библиогр.: с. 611-612  300 экз.
 ВЗОФ(1).

Психологія
117.           
88.37
Ф 95

Фурман, Анатолій Анатолійович.
Психологія особистості: ціннісно-орієнтаційний вимір : монографія / А. А. Фурман. - Одеса : ОНПУ ; Тернопiль : ТНЕУ, 2016. - 312 с. : табл. - Бібліогр.: с.282-303 (430 назв) . - Імен. покажч.: с. 304-311  300 пр.
 ЧЗ(1).

Література універсального змісту
118.           
91
В 42

Видатні діячі культури та мистецтв Буковини : біобібліограф. довід. - Чернівці. - 2010
Вип. 1 / авт.-уклад. Ю. В. Боганюк [и др.]. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. - 1 ел. опт. диск (CD-ROM)
 ВКР(1).

119.           
92
Н 35

Національний реєстр рекордів України 2017. - Київ : Самміт-Книга, 2017. - 200 с. : кол. іл., фот. кол.  3000 пр.
 ДБВ(1).

120.           
91
Т 41

Тимощук, Борис Онисимович.
Дорогами  предків = Дорогами предков : путівник / Б. О. Тимощук. - Ужгород : Карпати, 1968. - 126 с. : іл.  10000 пр.
 ВКР(1), ВЗОФ(4), АБ(2), ДБВ(1).


Немає коментарів:

Дописати коментар