четвер, 27 грудня 2018 р.

                 Нові надходження за грудень

Загальний клас (0)
1.      
002.2
А 31

Адлер, Мортімер Джером.
Як прочитати книгу. Класичний посібник із розумного читання / М. Д. Адлер, Ч. Ван Дорен ; пер. з англ.: І. Дубей, В. Зайця. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 456 с. - Покажч.: с. 451-454  Б. т.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

2.      
374.7
Б 23

Баніт, Ольга Василівна.
Сиситеми професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях Німеччини і Польщі : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук / О. В. Баніт ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. - Київ, 2018. - 40 с. : рис., табл.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

3.      
016:94(477.85)
Б 90

Буковинському вічу - 100 років (1918-2018) : бібліогр. покажч. / Упр. культ. Чернівецької облдержадмін., Держ. архів Чернівецької обл., Чернівецька обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; авт.-уклад.: І. Рудько, О. Гаврилюк. - Чернівці : Букрек, 2018. - 128 с.  200 пр.
 ВКР(3), НМВ(1), ДБВ(2), ЧЗ(1), АБ(1), ВЗОФ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

4.      
004.94
Г 65

Гончаренко, Тетяна Андріївна.
Моделі, методи та інформаційна технологія побудови поверхні території під забудову : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Т. А. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2018. - 24 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

5.      
069:7(477.62)
Д 67

Донецький обласний художній музей = Donetsk regional arts museum / авт. ст. О. П. Близнюк [та ін.]. - Донецьк, 2007. - 39 с. : іл.  Б. т.
 ВМ(1).

6.      
02(477)
І-90

Історія української бібліотечної справи в іменах (кінець XIX ст. -1941 р.) : матер. до біобібліогр. слов. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд. Л. В. Гарбар. - Київ, 2017. - 616 с. - Бібліогр.: с. 537-561. - Імен. покажч.: с. 562-594. - Геогр. покажч.: с. 595-612  300 пр.
 ДБВ(1), НМВ(1).

7.      
025.4.036
М 42

Медведєва, Валентина.
Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформ аційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2013. - 180 с. - Бібліогр.: с. 151-176 (171 назва)  300 пр.
 ДБВ(1).

8.      
001.89
М 64

Миронов, Олексій Вадимович.
Інформаційна технологія уніфікації контенту наукометричних суб'єктів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / О. В. Миронов ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т буд-ва і архіт. - Київ, 2018. - 24 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1)
9.      
069:7(47+57)
М 89

Музей. Художественные собрания СССР : [сборник]. - Москва : Сов. художник. - 1980
[Сб.] 6 / сост. Л. М. Срибнис. - 1986. - 272 с. : ил., цв. ил. - Библиогр. в конце ст. - Имен. указ.: с. 263-266  30000 экз.
 ВМ(2).
10.  
001.32(477)
Н 35

Національна академія наук України - 100: головні тенденції розвитку і здобутки : докум. і матер. / Нац. акад. наук України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. - Київ. - 2018
Кн. 1 : 1918-1945 / упоряд. О. С. Онищенко [та ін.]. - 2018. - 952 с. : фот. - (Джерела з історії науки в Україні)  300 пр.
 ЧЗ(1).

11.  
030(477)
О-58

Онацький, Євген Дометійович.  Українська мала енциклопедія : у 4 т. / Є. Д. Онацький. - 2016. - ISBN 978-617-615-060-2
Т. 2 : Ї-На / упоряд., ред. С. І. Білокінь. - 2-е вид.  уточнене. - Київ : Пульсари, 2018. - 528 с. - (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р.)  1000 пр.
 ВЗОФ(1), ДБВ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

12.  
004
П 78

"Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ - 2018) (VII ; 2018 ; Чернівці).
Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ - 2018) = Проблемы информатики и компьютерной техники (ПИКТ - 2018) = Informatics and computer technics problems (PICT - 2018) : праці VII-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 11-14 жовтня 2018 р. / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2018. - Бібліогр. в кінці ст.
 ВДЕТП(1).

13.  
004.65
П 84

Прохоров Г. В.
Бази даних : метод. рек. до виконання лаб. робіт / Г. В. Прохоров, Ф. О. Сопронюк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2017. - 44 с.  50 пр.
 ВЗОФ(1).

14.  
004.43
П 84

Прохоров Г. В.
Програмування мовою Java : метод. рек. до виконання лаб. робіт / Г. В. Прохоров ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Родовід, 2017. - 48 с.  50 пр.
 ВЗОФ(1).

15.  
016:929(477)
У 45

Українська біографістика : зб. наук. праць Ін-ту біограф. дослід. / Нац. акад. наук України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ. - 1996
Вип. 15 = Biographistica Ukrainica. - 2017. - 384 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 2520-2855  200 экз.
 ДБВ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
16.  
004.738.5
Ш 73

Шмідт, Ерік.
Як працює Google / Е. Шмідт, Д. Розенберг, А. Ігл ;  передм. Л. Пейджа ; пер. з англ. Ю. Гордієнка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 304 с. : іл., рис. - Алф. покажч.: с. 302-304  1500 пр.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
Література суспільного характеру  (1-39)
17.  
323(477)
А 18

Аваков, Арсен Борисович.
Зеленая тетрадь / А. Б. Аваков. - Харьков : Фолио, 2018. - 160 с. : іл.  2250 пр.
 ЧЗ(1).
18.  
373.5.091.3
Б 64

Бирка, Маріан Філаретович.
Використання ІКТ у навчанні: питання та відповіді : метод. посіб. / М. Ф. Бирка ; Ін-т післядипломної пед. освіти Чернівецької обл. - Чернівці : Яворський С. Н., 2018. - 64 с. : рис. - Бібліогр.: с. 57-63 (64 назви)  100 пр.
 ВЗОФ(1).
19.  
373.5.091.12
Б 64

Бирка, Маріан Філаретович.
Організація професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін в умовах інформаційного суспільства : метод. посіб. / М. Ф. Бирка ; Ін-т післядипломної пед. освіти Чернівецької обл. - Чернівці : Яворський С. Н., 2018. - 96 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с.70-81 (105 назв) . - Дод.: с. 71-94  100 пр.
 ВЗОФ(1).

20.  
321:35
В 57

Влада та управління : зб. наук. праць / Чернівецький регіон. центр перепідгот. та підвищ кваліфік прац. органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та орг., М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Букрек. - 2010
Вип. 5 : За матеріалами IV Міжнародної наукової конференції "Муніципальні читання імені Антона Кохановського" / Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Респ. Молдова та Румунії, Чернівецька міська рада. - 2018. - 304 с. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

21.  
373(480)
В 66

Вокер, Тімоті Д.
Як навчають у Фінляндії. Найкраща шкільна освіта / Т. Вокер ; пер. з англ. Н. Лавської. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 232 с.  2000 пр.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

22.  
316.347
В 79

Вояковський, Даріуш.
Ментальні кордони в Європі без кордонів / Д. Вояковський ; пер. з пол. В. Ф. Саган. - 2-е вид., доп. - Київ : Ніка-Центр, 2015. - 320 с. - (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2015 р.)  2000 пр.
 ВЗОФ(1).

23.  
24
Д 15

Далай-лама
Серце медитації. У пошуку глибинної усвідомленості / Далай-лама ; за участі Д. Гопкінса ; пер. з англ. Г. Ровенскіх. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 144 с. - Бібліогр.: с.136-137 . - Предм. покажч.: с. 138-143
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

24.  
34:32
Д 36

Держава і право. Юридичні науки : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - Київ
Вип. 81. - 2018. - 340 с. - Бібліогр. в кінці ст. - ISSN 1563-3349  200 экз.
 ЧЗ(1).

25.  
339.984
Е 45

"Економічний націоналізм", Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (VIII ; 2018 ; Івано-Франківськ).
Економічний націоналізм : матер. VIII Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. Івано-Франківськ, 12-13 жовтня 2018 р. / Ін-т наук. студій націоналізму, Каф. теорет. та приклад. екон., ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Наук.-дослід. ін-т українознав. МОН України, МБУ Центр нац. відродж. ім. Степана Бандери, Ін-т сусп. дослідж. - Івано-Франкiвськ : Лілея-НВ, 2018. - 368 с. - Загол. обкл. : Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. - Бібліогр. в кінці ст. Б. т.
 ЧЗ(1).

26.  
351
Е 90

Ефективна комунікація органів публічного управління та інститутів громадянського суспільства: механізми, кращі практики та досвід імплементації : інформ. зб. / Чернівецький регіон. центр перепідгот. та підвищ кваліфік прац. органів держ. влади, органів місцевого самоврядування, держ. підприємств, установ та орг., Представництво Фонду Ганса Зайделя в Україні, Респ. Молдова та Румунії. - Чернівці : Букрек, 2018. - 180 с. : іл., кол. іл., фот. - Бібліогр. в підстрок. прим. - Дод.: с. 134-178  200 пр.
 ЧЗ(1).

27.  
159.9
І-21

Іванова, Оксана Вікторівна.
Психологічні особливості розвитку смисложиттєвих орієнтацій в юнацькому віці : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук / О. В. Іванова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2018. - 20 с. : рис.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

28.  
32(100)
І-90

Історико-політичні  проблеми сучасного світу : зб. наук. ст. / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іст., політології та міжнар. відносин. - Чернівці. - 2001
Т. 35-36. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. - 400 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. - Бібліогр. в підстрок. прим. - ISSN 25.19-4518  100 пр.
 ЧЗ(1).

29.  
342(477)
Л 63

Лисенков, Сергій Леонідович.
Основи конституційного процесуального права : навч. посіб. / С. Л. Лисенков ; М-во освіти і науки України. - Київ : Юрисконсульт, КНТ, 2007. - 272 с.  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

30.  
378.4(477.83)
Л 89

Львівський національний університет імені Івана Франка. [350 років. 1661-2011]. - Львів, 2011. - 48 с. : іл., фот.  Б. т.
 ВЗОФ(1).

31.  
328.185(477)
М 48

Мельник, Микола Іванович.
Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : монографія / М.  І. Мельник. - Київ : Юрид. думка, 2004. - 400 с. - Бібліогр.: с. 380-398 (347 назв)  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

32.  
338.48(477.85)
М 54

Методичний посібник для власників садиб сільського, екологічного (зеленого) туризму (Чернівецька область). - Чернівці, 2017. - 80 с.  200 пр.
 ВДЕТП(1).

33.  
316.3
П 32

Підтримка відкритого суспільства: моя історія = Open society support: my story / Інформ.-консультативний центр "Освіта", Львів, Харківський громад. центр "Освіта", Харків ; пер. з англ. І. Ярощук ; ред. В. Земляний. - кн.-перекр. - Львів, 2018. - 70+66 с. : іл., портр.  Б. т.
 ВДІМ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

34.  
342.721(477)
П 83

ПРОти НАСильства : [збірка] / Безоплатна правова допомога, Проект "Доступна та якісна правова допомога в Україні" ; упоряд. Л. Денисенко. - Київ : ВАІТЕ, 2016. - 320 с. - Дод.: с. 303-313  Б. т.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


35.  
378.4(477)(07)
Р 36

Рекомендації абітурієнтам та програма вступних іспитів на факультети романо-германської філології. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2006. - 60 с.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).


36.  
27-523(477.86)
Р 88

Руско, Надія Михайлівна.
Храми Калущини. Архітектурний хронограф: погляд крізь століття / Н. М. Руско. - Калуш : Петраш К. Т., 2016. - 248 с. : кол. іл.  500 пр.
 ВЗОФ(1).

37.  
28-23
С 14

Саїд Нурсі, Бадіуззаман.
Двадцять п'ять ліків. Із зібрання творів "Рісале-і Нур" / Б. Саїд Нурсі. - Львів, 2018. - 57 л.
 ЧЗ(1).

38.  
341.231
С 13

Сагайдак, Олександра Петрівна.
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навч. посіб. / О. П. Сагайдак, П. Д. Сардачук. - 2-е вид. перероб. і допов. - Київ : Знання, 2008. - 296 с.  Б. т.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).

39.  
323(477)
С 79

Степаненко, Микола Леонтійович.  Майже все про вбивство В. М. Чорновола / М. Л. Степаненко. - Київ
Т. II. - Київ : Вістка, 2010. - 486 с. : іл., фот. Б. т.
 ВЗОФ(1).

40.  
323(477)
С 79

Степаненко, Микола Леонтійович.  Чому не розкрито вбивство В. М. Чорновола / М. Л. Степаненко. - Київ
Т. 3. Кн. 1. - Київ : ТОВ "Юрка Любченка", 2014. - 392 с.  2000 пр.
 ВЗОФ(1).

41.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 21 : Шоста сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 7 квітня - 19 травня 2017 року № 30-42. - 2018. - 736 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

42.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 22 : Шоста сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 23 травня - 20 червня 2017 року № 43-55. - 2018. - 688 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

43.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 23 : Шоста сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 21 червня - 14 липня 2017 року № 56-65. - 2018. - 608 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).


44.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 24 : Сьома сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 5 вересня -  3 жовтня 2017 року № 1-12. - 2018. - 791 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).


45.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 25 : Сьома сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 4 жовтня - 10 листопада 2017 року № 13-28. - 2018. - 760 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

46.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 26 : Сьома сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 14 листопада - 7 грудня 2017 року № 29-39. - 2018. - 680 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

47.  
342.53(477)
У 45

Україна. Верховна Рада.  Верховна Рада України восьмого скликання / Україна. Верховна Рада. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во
Т. 27 : Сьома сесія. Збірник стенографічних бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України 19 грудня 2017 року - 19 січня 2018 року № 40-51. - 2018. - 632 с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

48.  
343(477)
У 45

Україна. Закони.
Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Закон України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі". Закон України "Про Державне бюро розслідувань" / Україна. Закони, Верховна Рада України. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 64 с. - (Закони України ; № 10 (46). жовтень 2018). - ISSN 2522-4522   Б. т.
 ЧЗ(1).

49.  
342.565.2(477)
У 45

Україна. Закони.
Закон України "Про конституційний суд України" / Україна. Закони, Верховна Рада України. - Офiц. вид. - Київ : Парлам. вид-во, 2018. - 64 с. - (Закони України ; № 11 (47). листопад 2018). - ISSN 2522-4522   Б. т.
 ЧЗ(1)


50.  
347.73(477)
У 45

Україна. Закони.  Кодекси України / Україна. Закони, М-во юстиції України. - Київ : Форум. - 1996
№ 10/2018 : Бюджетний кодекс України 8 липня 2010 року № 2456-VI : офіц. текст зі змінами та допов. станом на 26 вересня 2018 р. - Офiц. вид. - 2018. - 252 с. - Алф.-Предм. покажч.: с. 239-247  Б. т.
ЧЗ(1).


51.  
342.565.4(477)
У 45

Україна. Закони.  Кодекси України / Україна. Закони, М-во юстиції України. - Київ : Форум
№ 11/2018 : Україна. Закони. Кодекс адміністративного судочинства  України від 6 липня 2005 року № 2747-IV : офіц. текст зі змінами та доп. станом на 24 жовтня 2018 року / Україна. Закони. - Офiц. вид. - 2018. - 280 с.  Б. т.
 ЧЗ(1).


52.  
37.035
Ф 53

Філіпчук, Георгій Георгійович.
Українськість: витоки, виклики, відповіді : монографія / Г. Г. Філіпчук. - Київ : Майстер кн., 2018. - 448 с. - Бібліогр.: с.434-441 . - Покажч. імен: с. 442-447. - Бібліогр. в підстрок. прим.  300 пр.
 ЧЗ(1).

53.  
323(477)
A95

Avakov, Arsen.
Green notebook / A. B. Avakov. - Kharkiv : Folio, 2018. - 160 p. : ill.  1100 экз.
 ВДІМ(1).

54.  
342.7:347.9(477)
P91

PRECEDENT UA - 2017 : [дослідж. практики Нац. судів] / USAID від американського народу, Українська Гельсінська спілка з прав людини. - Київ : КВІЦ, 2018. - 412 с. - Дод.: с. 282-411  2700 пр.
 ЧЗ(1).

55.  
373.5.016
Є 83

Єсипенко, Надія Григорівна.
Курс методики викладання іноземної мови : навч. посіб. / Н. Г. Єсипенко. - Чернівці : Родовід, 2014. - 192 с. - Бібліогр.: с. 187-190 (54 назви)  100 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

Природничі науки (5-59)
56.  
51
Б 46

Бенджамін, Артур.
Магія математики. Як знайти х і навіщо це потрібно / А. Бенджамін ; пер. з англ. М. Гоцацюка. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 352 с. : рис., табл. - Предм. покажч.: с. 345-350  2500 пр.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

57.  
56:598.192
Д 25

Девідсон, Сюзанна.
Атлас динозаврів : для серед. і ст. шк. віку / С. Девідсон, С. Тернбул, Л. Паркер ; пер. з англ. А. Мішти. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 144 с. : кол. іл. - Глосарій.: с. 138-140. - Алф. покажч.: с. 141-143  2000 пр.
 ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

58.  
504.5
Р 15

Радіоекологія : підруч. для студ. спец. 101 "Екологія та охорона навколиш. середовища" усіх форм навч. вищ. навч. закл. / Ю. Г. Масікевич [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехн. ін-т". - Чернівці : Місто, 2018. - 456 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці тем  300 пр.
 ВДЕТП(1).

59.  
512.54
С 35

Сікора, Віра Степанівна.
Мінімальні системи твірних скінченних гіпероктаедральних, мономіальних, метасиметричних та автоматних груп підстановок / В. С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2018. - 168 с. : рис. - Бібліогр.: с. 156-163(59 назв)  100 пр.
 ВЗОФ(1).
Прикладні науки. Техніка (60, 62, 64-69)
60.  
641.5
І-46

Ільїна, Світлана Іванівна.
Здоров'я на вашому столі : пер. з рос. / С. І. Ільїна. - Київ : Медицина, 2018. - 336 с. - Бібліогр.: с. 334-335  Б. т.
 ЧЗ(1), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
61.  
629.05
Л 47

Леонец, Александр Адамович.  Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем : монография / А. А. Леонец. - Киев : Альфа Реклама. - 2018. - ISBN 978-966-288-192-9
Ч. II : Программное обеспечение БИНС / И. С. Богацкий. - 2018. - 576 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 570-571(10 назв.)  100 экз.
 ВДЕТП(1).
62.  
629.05
Л 47

Леонец, Александр Адамович.  Системные проблемы бесплатформенных инерциальных навигационных систем : монография / А. А. Леонец. - Киев : Альфа Реклама. - 2018. - ISBN 978-966-288-192-9
Ч. I : Комплексное решение. - 2018. - 732 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.  100 экз.
 ВДЕТП(1).

Охорона здоров’я. Медичні науки (61)
63.  
615.874
Г 79

Грегер, Майкл.
Як не померти передчасно. Їжа, яка відвертає та лікує хвороби / М. Грегер, Д. Стоун ; пер. з англ. В. Горбатька. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 512 с. - (Бестселер за версією The New York Times). - Предм. покажч.: с. 501-511  1500 пр.
 ЧЗ(1), АБ(2), ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(2).

64.  
616.89
G85

Grinko N. V.
Clinical psychology : educational manual / N. V. Grinko, O. S. Yurtsenyuk ; Min. of Health  care of Ukraine, Higher state educational establishment of Ukraine "Bukovynian state medical university". - Вижниця : Черемош, 2018. - 168 p. - Reeferences.: p. 167  30 пр.
 ВДІМ(1), ЮНФ (АБ)(1).

Мистецтво. Спорт (7)
65.  
78.085.7
Б 73

Богаткова, Лидия Николаевна.
Хоровод друзей.Танцы народов разных стран / Л. Н. Богаткова. - Москва : Детгиз, 1957. - 688 с. : ил., нот. - Библиогр.: с. 686 (20 назв.)  50000 экз.
 ВМ(1).

66.  
78.085.7(497.2)
Б 79

Болгарские народные танцы. - Москва : Искусство, 1957. - 64 с. : рис., нот. - (Репертуар художественной самодеятельности ; №14)  75000 экз.
 ВМ(1).

67.  
78.085.7(100)
Б 81

Бондаренко, Людмила Анатоліївна.  Танцювальні композиції та етюди танців народів світу / Л. А. Бондаренко, О. Я. Бердовський. - Київ : Муз. Україна
Ч. 2. - 1971. - 160 с. : рис., іл., нот.  3300 пр.
 ВМ(2).

68.  
745.52(477.85/.87)
В 42

Відродження буковинського ліжникарства : календар 2019 / Український культ. фонд, Відродження буковинського ліжникарства, Учбово-метод. центр культ. Буковини. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 12 с. : іл., фот.  Б. т.
 ВМ(1).

69.  
78.085.7(477)
В 19

Василенко, Кім Юхимович.
Лексика українського народно-сценічного танцю / К. Ю. Василенко. - Київ : Мистецтво, 1971. - 564 с. : рис.  2250 пр.
 ВМ(1).

70.  
78.085
В 19

Васильева, Евгения Дмитриевна.
Танец : [учеб. пособие для театр. вузов] / Е. Д. Васильева. - Москва : Искусство, 1968. - 248 с. : рис., нот.  25000 экз.
 ВМ(2).

71.  
78.085.7(439)
В 29

Венгерские народные танцы. - Москва : Искусство, 1960. - 80 с. : рис., нот. - (Репертуар художественной самодеятельности ; №23)  47500 экз.
 ВМ(1).

72.  
745.52(477.85/.87)
Г 97

Гуцульський ліжник / Український культ. фонд, Відродження буковинського ліжникарства, Учбово-метод. центр культ. Буковини. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 34 листівки
 ВМ(1).

73.  
745.52(477.85/.87)
О-53

Олещук, Іванна Іванівна.
Гуцульський ліжник: дискурс через віки : наук.-експедиційні нариси / І. І. Олещук, М. М. Шкрібляк ; Український культ. фонд, Учбово-метод. центр культ. Буковини, Відродження буковинського ліжникарства. - Чернівці : Друк Арт, 2018. - 80 с. : кол. іл., фот. - Бібліогр.: с. 74-75(47 назв)  100 пр.
 ВМ(1).

74.  
75.071.1(492)
П 12

Пажак, Фредерік.
Ван Гог. Іскріння / Ф. Пажак ; пер. з фр. І. Рябчий. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 270 с. : іл. - (Біографії)  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ВМ(1).

75.  
78.071(477)
П 48

Покутяни у вінок Яремчукові : спогади, вірші, пісні, світлини / Снятинський міський клуб ім. Назарія Яремчука, Культ.-мист. т-во ім. Назарія Яремчука ; ідея, збір матер., упоряд. П. Коржа. - Снятин : В. Лазаренко, 2017. - 148 с. : іл., фот., ноти  250 пр.
 ВКР(1).

76.  
78.085.7(498)
Р 86

Румынские народные танцы. - Москва : Искусство, 1959. - 64 с. : рис. - (Репертуар художественной самодеятельности ; №3)  60000 экз.
 ВМ(1).

77.  
78.085.7(477)
С 34

Сизоненко, Захар Микитович.
Віночок. Чотири українські народні танці / З. М. Сизоненко. - Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1969. - 84 с. : рис. - (Бібліотечка художньої самодіяльності ; №16)  15260 пр.
 ВМ(1).

78.  
78.085.7(477)
С 59

Сокальський козак. Український народний танець. - Київ : Держ. вид-во образотв. мистец. і муз. л-ри УРСР, 1962. - 16 с. : рис., нот. - (На допомогу керівникові танцювального колективу ; Вип. IV)  25000 пр.
 ВМ(1).

79.  
78.085.7(4)
Т 48

Ткаченко, Тамара Степановна.
Народные танцы: болгарские, венгерские, немецкие, польские, румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие : [учеб. пособ. для высш. и сред. учеб. заведений искусства и культуры] / Т. С. Ткаченко. - Москва : Искусство, 1975. - 352 с. : ил., нот. - Библиогр.: с. 350  10000 экз.
 ВМ(3).

80.  
78.085(477)
Т 88

Туркевич, Василь.
Хореографічне мистецтво України в персоналіях : біобібліограф. довід. / В. Д. Туркевич. - Київ, 1999. - 224 с. : іл., портр.  2000 пр.
 ВМ(1).
81.  
78.085.7(477)
У 45

Українські народні танці. - Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1962. - 360 с. : іл., рис., нот.  35000 пр.
 ВМ(1).
82.  
78.085
Я 75

Ярмолович, Любовь Ипполитовна.
Принципы музыкального оформления урока классического танца / Л. И. Ярмолович ; под ред. В. М. Богданова-Березовского ; Ленинградское хореогр. уч-ще им. А. Я. Вагановой. - 2-е изд. - Ленинград : Музыка, 1968. - 144 с. : рис., нот.  4500 экз.
 ВМ(1).
83.  
7.03
Я 81

Ясієвич, Володимир Євгенович.
Про стиль і моду (архітектура, меблі, одяг) / В. Є. Ясієвич. - Київ : Мистецтво, 1968. - 138 с. : іл. - Бібліогр. в підстрок. прим.  14000 пр.
 ВДЕТП(1), ВЗОФ(1).

Мова. Мовознавство. Літературознавство (80-82)
84.  
811.111
А 64

Англійська мова для економістів: маркетинг, фінанси, облік і аудит = English for economists: marketing, finance, accounting and auditing : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / авт.-уклад.: А. А. Матійчак, Т. Л. Бєлєнька. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 228 с. : табл. - Бібліогр.: с. 227(10 назв)  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

85.  
811.111
А 64

Англійська мова : для студ. вищих навч. закл.
Ч. 2 = Everyday english / уклад. Т. Венкель. - Чернівці : Золоті литаври, 2014. - 228 с. : табл.   Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

86.  
82.0
В 46

Вільчанська, Юлія Юріївна.
Екзистенціали письменницького досвіду в аспекті мотиву вигнанства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Ю. Ю. Вільчанська ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

87.  
811.111
М 29

Мартинюк, Веронія Адамівна.
INTRO ECONOMICS : практикум з англ. мови для студ.-економістів / В. А. Мартинюк. - Чернівці : Золоті литаври, 2012. - 216 с.  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

88.  
811.111
М 29

Мартинюк, Веронія Адамівна.
Moneychangers : посіб. із читання англ. мовою для студ.-економістів / В. А. Мартинюк. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. - 128 с. : іл.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

89.  
82.0
Н 24

Наместюк, Світлана Валеріївна.
Генеративні моделі персоносфери класичної літературної фабули : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / С. В. Наместюк ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

90.  
811.112.2'36
О-75

Осовська, Ірина.
Практична граматика німецької мови = Praktische Grammatik des Deutschen : [навч. посіб.; підруч. для студ. та викл. ВНЗ] / І. М. Осовська. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 272 с.  200 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

91.  
811.112.2
С 13

Савчук (Коропатніцька) Т. П.
Німецька мова для економістів = Wirtschaftsdeutsch : навч. посіб. / Т. П. Савчук (Коропатніцька) ; ред. В. В. Михайленко. - Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. - 288 с. : табл. - Бібліогр.: с. 284-285  100 пр..
 ЮНФ (АБ)(1).

92.  
811.112.2
Ф 53

Філіпчук, Уляна Степанівна.
Німецька мова = Deutsch : [посібник] / У. С. Філіпчук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франкiвськ, 2008. - 206 с. : іл. - Бібліогр.: с. 206 (12 назв)  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

93.  
811.111
Я 92

Яценко, Тетяна Вікторівна.
Вибрані фахові тексти : для студ. географ. ф-тів; навч. посіб. / Т. В. Яценко, О. І. Манютіна. - Чернівці : Золоті литаври, 2013. - 160 с.  200 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

Художня література  (821)
94.  
821.161.2'06
A 11

А мати молиться за сина... : зб. віршів, присвячена полеглим героям АТО з Підгір'я / Громад. орг., Мист. агенція розвитку творчості осіб з інвалідністю "Промінь надії", Чернівецька обл. орг., Союз орг. інвалідів України ; авт.-упоряд. П. Калинюк. - Сторожинець, 2018. - 32 с. : фот. кол.  Б. т.
 ВКР(1)

95.  
821.161.1
А 79

Ардаматский, Василий Иванович.
"Сатурн" почти не виден... : повесть / В. И. Ардаматский. - Кишинев : Лумина, 1984. - 448 с. - (Мир приключений)  200000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

96.  
821.111(73)
Б 29

Баум, Лаймен Френк.
Американські казки / Л. Ф. Баум ; пер. з англ. О. Негребецького ; іл. К. Лавра. - Київ : Знання, 2017. - 160 с. : іл. - (Скарбничка)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

97.  
821.161.2'06
Б 48

Бердник, Олесь Павлович.
Вогнесміх : роман-феєрія / О. П. Бердник. - Київ : Рад. письм., 1988. - 544 с.  115000 пр.
 АБ(1).

98.  
821.133.1
Б 37

Беґбедер, Фредерик.
Життя без краю : [роман] / Ф. Беґбедер ; пер. з фр. Л. Кононовича. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 320 с.  2500 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

99.  
821.111
Б 88

Бронте, Шарлотта.
Джейн Ейр : роман / Ш. Бронте ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2018. - 512 с. - (Класна література)   Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

100.     
821.161.1
Б 90

Булычев, Кир.
Кому это нужно? : фантаст. ист. / К. Булычев ; худож. В. Зуйков. - Москва : Риф, 1992. - 352 с.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

101.     
821.111
В 14

Вайльд, Оскар.
Портрет Доріана Ґрея : роман / О. Вайльд ; пер. з англ. О. Ломакіної. - Київ : Знання, 2018. - 256 с. - (Класна література)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

102.     
821.113.6
В 15

Валё, Пер.
Смеющийся полицейский. Исчезнувшая пожарная машина : романы / П. Валё, М. Шевалл. - Киев : Свенас, 1993. - 432 с. - (Шведский детектив)   Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).

103.     
821.111
В 27

Веллс, Герберт Джордж.
Чарівна крамниця : вибр. оповід. / Г. Д. Веллс ; пер. з англ. О. Логвиненка. - Київ : Знання, 2018. - 240 с. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).


104.     
821.161.1
В 27

Велтистов, Евгений Серафимович.
Новые приключения Электроника : фантаст. повести / Е. С. Велтистов ; худож. С. Лемехов. - Пермь : Урал-Пресс, 1992. - 164 с. : ил.  100000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

105.     
821.161.1
В 27

Велтистов, Евгений Серафимович.
Приключения Электроника : фантаст. повести / Е. С. Велтистов. - Пермь : Урал-Пресс, 1992. - 200 с. : ил.  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

106.     
821.161.2'06
В 67

Волков, Олексій.
Шпиталь : роман / О. Волков. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 400 с. - (Морок)  1500 пр.
 ЮНФ (АБ)(2), АБ(2).

107.     
821.161.2'06
В 75

Воронина, Леся.
Пригоди голубого папуги : [оповідання; для дітей мол. шк. віку] / Л. Воронина ; мал. К. Штанко. - Київ : Знання, 2018. - 56 с. : кол. іл.  Б. т.
  АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

108.     
821.161.2'06
В 75

Воронина, Леся.
Таємне Товариство Близнюків, або Чудисько озера Лох-Ойх та інші страховища : [повість; для дітей серед. шк. віку] / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2018. - 144 с. : іл. - (Про таємні товариства)   Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

109.     
821.161.2'06
В 75

Воронина, Леся.
Таємне Товариство Ботанів, або Екстрим на горі Підстава : [повість; для дітей серед. шк. віку] / Л. Воронина ; худож. В. Штанко. - Київ : Знання, 2018. - 144 с. : іл. - (Про таємні товариства)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

110.     
821.161.2'06
Г 84

Гримич, Марина Віллівна.
Ажнабія на червоній машині : роман / М. В. Гримич. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 176 с. : іл.  1500 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).

111.     
821.161.2'06
Г 84

Гримич, Марина Віллівна.
Падре Балтазар на прізвисько Тойво : роман / М. В. Гримич. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 256 с. - (Читацький клуб)  1500 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1).

112.     
821.161.2'06
Г 97

Гуцало, Євген Пилипович.
Лось : вибр. твори / Є. П. Гуцало. - Київ : Знання, 2018. - 272 с. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

113.     
821.111
Г 29

Ґейман, Ніл.
Зоряний пил : [роман] / Н. Ґейман ; пер. з англ. Д. Кушніра. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 240 с. - (Чарівний бестселер The New York Times)  1500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

114.     
821.111
Г 29

Ґейман, Ніл.
Книга кладовища : [роман] / Н. Ґейман ; пер. з англ. С. Філатової ; іл. Д. МакКіна. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 352 с. : іл. - (Бестселер за версією New York Times)  2000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

115.     
821.111
Г 29

Ґейман, Ніл.
Обережно, тригери : [зб. оповідань] / Н. Ґейман ; пер. з англ. М. Бакалова. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 368 с. - (Бестселер за версією New York Times)  1500 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

116.     
821.111
Г 29

Ґейман, Ніл.
Скандинавська міфологія / Н. Ґейман ; пер. з англ. М. Бакалова. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 256 с.  2000 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

117.     
821.161.2'06
Г 93

Ґуберначук, Сергій Григорович.
Пергаменти : зб. поезій / С. Г. Ґуберначук. - Київ : Майстер-принт, 2018. - 200 с.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

118.     
821.161.2'06
Ґ 93

Ґуберначук, Сергій Григорович.
Переді мною... : зб. поезій / С. Г. Ґуберначук. - Київ : Майстер-принт, 2018. - 128 с.  300 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

119.     
821.161.1(477)'06
Д 31

Демченко, Виталий Григорьевич.  Избранное / В. Г. Демченко. - Черновцы. - 2009
Т. XIX. - Черновцы : Місто, 2018. - 212 с. : ил.  300 экз.
 ВЗОФ(1), АБ(1), ВКР(1), ЮНФ (АБ)(2), ЮНФ (ЧЗ)(1)

120.     
821.161.1(477)'06
Д 31

Демченко, Виталий Григорьевич.  Избранное / В. Г. Демченко. - Черновцы. - 2009
Т. XX. - Черновцы : Місто, 2018. - 216 с. : ил.  300 экз.
 ВКР(1), ВЗОФ(1), АБ(1), ЧЗ(1)

121.     
821.111
Д 55

Доббс, Майкл.
Картковий будинок : роман / М. Доббс ; пер. з англ. Б. Превіра. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 384 с. - (Міжнародний бестселер №1)  1500 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

122.     
821.161.2'06
Д 58

Довгань, Оксана Григорівна.
Диктант любові (книгосерія) : поезії / О. Г. Довгань. - Чернівці : Місто, 2018. - 328 с. : іл.  300 пр.
 ВКР(1).

123.     
821.161.2'06
З-36

Заставська, Ксенія.
STECK. Мережива життя : [роман] / К. Заставська. - Київ : Укр. пріоритет, 2016. - 304 с.  Б. т.
 АБ(1).

124.     
821.161.2'06
З-36

Заставська, Ксенія.
Veto на щастя : [роман] / К. Заставська ; пер. з рос. В. Козирського. - Київ : Простір, 2017. - 288 с.  Б. т.
 АБ(1).

125.     
821.161.2'06
З-36

Заставська, Ксенія.
Заломлення : [роман] / К. Заставська. - Київ : Простір, 2018. - 248 с.  Б. т.
 АБ(1).

126.     
821.161.2'06
З-36

Заставська, Ксенія.
Талісман кохання : [роман] / К. Заставська ; пер. з рос. Л. Білик. - 2-е вид. - Київ : Простір, 2017. - 288 с.  Б. т.
 АБ(1).

127.     
821.161.2'06
З-38

Захарченко, Олена.
Третя кабінка - Лос-Анжелес : роман / О. Захарченко. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 240 с.  1000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).

128.     
821.111
К 42

Кіплінг, Редьярд.
Кім : роман / Р. Кіплінг ; пер. з англ. Є. Тарнавського. - Київ : Знання, 2018. - 336 с. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

129.     
821.161.2'06
К 18

Камиш, Маркіян.
Чормет : повість / М. Камиш. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 160 с.  1000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), АБ(1).

130.     
821.161.2'06
К 20

Капранов Д. В.
Майдан.Таємні файли / Д. В. Капранов, В. В. Капранов. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 320 с.  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЧЗ(1), АБ(1).

131.     
821.161.2'06
К 20

Капранов Д. В.
Справа Сивого : роман / Д. В. Капранов, В. В. Капранов. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 288 с.  4000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), ЧЗ(1), АБ(1).

132.     
821.162.1
К 28

Касдепке, Ґжеґож.
Бон чи тон, або гарні манери для дітей : [оповід. для дітей мол. шк. віку] / Ґ. Касдепке ; пер. з пол. Я. Івченко ; худож. Є. Поклевська-Козелло. - Львiв : Урбіно, 2017. - 152 с. : іл.  2000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

133.     
821.162.1
К 28

Касьянович, Дорота.
Привіт, вовки! : повість; для серед. шк. віку / Д. Касьянович ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львiв : Урбіно, 2018. - 232 с.  2000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

134.     
821.161.2'06
К 59

Кокотюха, Андрій.
Називай мене Мері.. : роман / А. Кокотюха. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 352 с. - (Морок)  2000 пр.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1), ЧЗ(1), АБ(1).

135.     
821.162.1
К 64

Конопницька, Марія.
Про краснолюдків і сирітку Марисю : [повість-казка] / М. Конопницька ; пер. з пол. Л. Андрієвської. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

136.     
821.162.1
К 70

Корчак, Януш.
Кайтусь-чарівник; Банкрутство малого Джека; Коли я знову стану малим : [романи] / Я. Корчак ; пер. з пол., упоряд. А. Павлишина. - Київ : Знання, 2017. - 432 с. - (Голоси Європи)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1)
137.     
821.161.2'06
Л 62

Лірник, Сашко.  Казки Лірника Сашка / С. Лірник. - Київ
Т. 2 / іл. І. Коршунова. - Київ : Зелений пес : Гамазин, 2018. - 72 с. : кол. іл.  3000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), АБ(1).
138.     
821.161.2'06
М 14

Майданська, Софія Василівна.
Люблю любити любов : ст. і есе / С. В. Майданська. - Житомир : Рута, 2016. - 328 с. - (Випущено на замовлення Державного комітету телебачення і радіомовлення України за програмою "Українська книга" 2016 р.). - Бібліогр. в підстрок. прим.  1000 пр.
 ВКР(1).
139.     
821.111
М 17

Мак'юен, Ієн.
Амстердам : [повість] / І. Мак'юен ; пер. з англ. О. Смольницької. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 224 с. - (Бестселер "Нью-Йорк Таймз")  1500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

140.     
821.111
М 17

Мак'юен, Ієн.
Спокута : [роман] / І. Мак'юен ; пер. з англ. О. Смольницької. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 416 с. - (Бестселер "Нью-Йорк Таймз")  2000 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

141.     
821.111(94)
М 15

Маккалоу, Колин.
Поющие в терновнике : роман / К. Маккалоу ; пер. с англ. Н. Галь. - Кишинев : Universitas, 1992. - 512 с100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

142.     
821.111(73)
М 29

Мартін, Джордж Р. Р.
Битва королів : [роман] / Д. Р. Р. Мартін ; пер. з англ. Н. Тисовської. - 2-е вид. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 864 с. - (Пісня льоду й полум'я ; Кн. 2)  3000 пр.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

143.     
821.131.1
М 47

Меландрі, Франческа.
Ева спить : роман / Ф. Меландрі ; пер. з італ. М. Прокопович. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 400 с. - (День Європи)  2000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), АБ(2).

144.     
821.111(71)
М 77

Монтгомері, Люсі-Мод.
Ейвонлійські хроніки : оповідання / Л. -М. Монтгомері ; пер. з англ. А. Вовченко. - Львiв : Урбіно, 2018. - 192 с.  1500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

145.     
821.161.2.09
Н 62

Никифорук, Тетяна Мирославівна.
Поетика віршованих творів Сидора Воробкевича (генерика, металогія, поетичний синтаксис, фоніка, версифікація) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Т. М. Никифорук ; М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2018. - 20 с.  100 пр.
 ВЗОФ(1).

146.     
821.111
О-76

Остін, Джейн.
Гордість та упередження : роман / Д. Остін ; пер. з англ. Г. Лелів. - Київ : Знання, 2018. - 336 с. - (Класна література)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

147.     
821.111(73)
П 41

По, Едгар Аллан.
Вбивства на вулиці Морг та інші історії / Е. А. По ; пер. з англ. А. Пехника. - Київ : Знання, 2017. - 208 с. - (American Library) Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

148.     
821.161.1
Р 49

Рибаков, Анатолій Наумович.
Пригоди Кроша. Канікули Кроша. Невідомий солдат : повісті, для серед. шкіл. віку / А. Н. Рибаков ; пер. з рос. П. Г. Воробйова ; худож. О. А. Литвинов. - Київ : Веселка, 1984. - 360 с. : іл.  150000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

149.     
821.161.2'06
Р 64

Роздобудько, Ірен.
Прилетіла ластівочка : роман / І. Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2018. - 304 с.  3000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1), АБ(2).

150.     
821.161.1
Р 93

Рыбаков, Анатолий Наумович.
Приключения Кроша : повести / А. Н. Рыбаков. - Кишинекв : Лумина, 1984. - 320 с. - (Мир приключений)  200000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

151.     
821.111(71)
С 33

Сетон-Томпсон, Ернест.
Два маленьких дикуни : повість / Е. Сетон-Томпсон ; пер. з англ.: Л. Солонька, М. Головко. - Київ : Знання, 2017. - 368 с. : іл. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

152.     
821.161.2'06
С 65

Сорока, Лідія.
Чи помирає невмируще... Маленька повість про кохання... / Л. Сорока. - Львів : Каменяр, 2015. - 48 с.  5000 пр.
 АБ(1).

153.     
821.111
С 80

Стівенсон, Роберт Льюїс.
Острів скарбів : роман / Р. Л. Стівенсон ; пер. з англ. О. Гончара. - Київ : Знання, 2018. - 224 с. - (Скарби: молодіжна серія)  Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

154.     
821.111
С 80

Стівенсон, Роберт-Луїс.
Острів Скарбів : роман / Р. -Л. Стівенсон ; пер. з англ. В. Губарева. - Львiв : Урбіно, 2018. - 272 с. : іл.  2000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

155.     
821.111
С 81

Стокер, Брем.
Дракула : [роман] / Б. Стокер ; пер. з англ. Е. Євтушенко. - Київ : Знання, 2018. - 480 с. - (English Library)   Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

156.     
821.161.2'06
С 81

Столяр, Омелян Іванович.
Стежками рідного краю / О. І. Столяр. - Сторожинець, 2018. - 272 с.  300 пр.
 АБ(1)

157.     
821.162.1
С 84

Стренковська-Заремба, Малгожата.
Детектив Кефірчик у пошуках скелета : повість: для мол. і серед. шк. віку / М. Стренковська-Заремба ; пер. з пол. Я. Івченко ; іл. А. Данчишин. - Львiв : Урбіно, 2018. - 224 с. : іл.  3500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

158.     
821.161.1
С 87

Стругацкий, Аркадий Натанович.
Стажеры : фантаст. повести / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. - Москва : Детская литература, 1992. - 543 с. - (Библиотека приключений и научной фантастики)  500000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

159.     
821.162.3
Т 36

Тесноглидек, Рудольф.
Лиса-плутовка / Р. Тесноглидек ; пер. с чеш. В. Мартемьяновой. - Прага : Лидове накладательстви, 1983. - 160 с. : ил.  Б. т.
 ЮНФ (АБ)(1).
160.     
821.161.1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич.  Собрание сочинений : в 12 т. / Л. Н. Толстой. - Москва : Правда
Т. 1. - 1987. - 576 с. : ил. - (Библиотека "Огонек". Отечественная классика)  1500000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
161.     
821.161.1
Т 53

Толстой, Лев Николаевич.  Собрание сочинений : в 12 т. / Л. Н. Толстой. - Москва : Правда
Т. 8 : Анна Каренина : роман в 8 ч. Ч. 5-8. - 1987. - 512 с. : ил. - (Библиотека "Огонек". Отечественная классика)  150000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1).
162.     
821.161.2'06
Т 58

Топська, Неллі.
Артемій Ведель / Н. Топська. - Київ : Альфа, 2018. - 64 с. : іл. - (Золота доба української музики)  1600 пр.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

163.     
821.161.2'06
Т 58

Топська, Неллі.
Максим Березовський / Н. Топська. - Київ : Альфа, 2018. - 64 с. : іл. - (Золота доба української музики)  1600 пр.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

164.     
821.161.2'06
Т 58

Топська, Неллі.
Сергій Васильківський / Н. Топська. - Київ : Альфа, 2018. - 64 с. : іл.  1600 пр.
 ВМ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

165.     
821.161.2
Т 98

Тютюнник, Григір Михайлович.
Вогник далеко в степу : казка, оповід., повісті; для мол. шкіл. віку / Г. М. Тютюнник ; худож. В. Євдокименко. - Київ : Веселка, 1979. - 184 с. : іл.  65000 пр.
 ЮНФ (АБ)(1).

166.     
821.161.2
Т 98

Тютюнник, Григір Михайлович.
Вогник далеко в степу : вибр. твори / Г. М. Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 208 с. - (Скарби) Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

167.     
821.161.2
Т 98

Тютюнник, Григір Михайлович.
Три зозулі з поклоном : вибр. твори / Г. М. Тютюнник. - Київ : Знання, 2018. - 208 с. - (Класна література) Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

168.     
821.111(73)
Ф 75

Фолкнер, Вільям.
Притча : [роман] / В. Фолкнер ; пер. з англ. О. Мокровольського. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 448 с. - (Лауреат Пулітцерівської премії)  Б. т.
 ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1), ЮНФ (АБ)(1).

169.     
821.161.1
Ш 37

Шевердин, Михаил Иванович.
Тени пустыни : роман / М. И. Шевердин ; худож. Г. Злобина. - Кишинев : Лумина, 1987. - 512 с. - (Мир приключений)  100000 экз.
 ЮНФ (АБ)(1).

170.     
821.111
Ш 37

Шевченко, Анна К.
Гра : роман / А. К. Шевченко ; пер. з англ. В. Горбатька. - Київ : Нора-Друк, 2017. - 336 с. - (Читацький клуб)  2000 пр.
ЮНФ (АБ)(1), ЧЗ(1), АБ(1).

171.     
821.111(73)
Ш 64

Ширрефф, Річард. (генерал).
Війна з Росією. Термінове попередження від вищого військового командування / Р. Ширрефф ; пер. з англ.: Л. Лебеденко, Р. Ладохіна. - Київ : КМ-БУКС, 2017. - 544 с. - (Бестселер за версією Sunday Times) Б. т.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

172.     
821.112.28
Ш 78

Шолом-Алейхем
Тев'є-молочар : [повість] / Шолом-Алейхем ; пер. з їдишу, післям. О. Уралової. - Київ : Знання, 2017. - 192 с. - (Голоси Європи)   Б. т.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).
173.     
821.162.1
Щ 76

Щигельський, Марцін.
Театр Невидимих Дітей : повість / М. Щигельський ; пер. з пол. Б. Антоняк. - Львiв : Урбіно, 2018. - 272 с.  2000 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).
174.     
821.162.1
Я 28

Яґелло, Йоанна.
Зелені мартенси : повість / Й. Яґелло ; пер. з пол. Я. Івченко. - Львiв : Урбіно, 2018. - 216 с.  3500 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

175.     
821.135.1
A55

Andruhovici, Elena Alina.
Popas într-o gară a trenului timp / E. A. Andruhovici. - Iasi : PIM, 2017. - 112 p. : ill.
 ВДІМ(1).

176.     
821.161.2'06
T37

Terra інклюзія 2018 : зб. інклюзивних оповід. - Київ : Вид. центр "12", 2018. - 208 с. : іл. - (Коронація слова. Спецвідзнака)  1000 пр
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1).

Географія. Біографія. Історія (9)
177.     
94(437.3)
Г 12

Гавел, Вацлав.
Сила безсилих / В. Гавел ; пер. з чес. Т. Окопної. - Київ : Чеська б-ка, 2016. - 144 с. : іл.  2000 пр.
 ВЗОФ(1).

178.     
94:008(100)
Д 14

Даймонд, Джаред.
Зброя, мікроби і сталь: Витоки нерівностей між народами / Д. Даймонд ; пер. з англ. Т. Цимбала. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 512 с. : іл., карти. - (Лауреат Пулітцерівської премії). - Бібліогр.: с. 455-482. - Алф. покажч.: с. 488-508  2000 пр.
 ВДЕТП(1), ЧЗ(1), АБ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

179.     
908(477.85)
Д 44

Дивосвіт Карпат : краєзнав. путівник / Вижницька рай. б-ка, Шепітська сільська б-ка, Лопушнянська сільська б-ка ; підгот.: О. Славнич, М. Катеринюк, М. Корпан. - Вижниця : Карпати-Моравія, 2018. - 28 с. : кол. іл.  Б. т.
 ВДЕТП(1)

180.     
910.3:55
З-53

Земля / К. де ла Бедуайер, С. Паркер, Д. Фарндон ; пер. с англ. Р. Фещенко. - Киев : КМ-БУКС, 2017. - 160 с. : цв. ил. - Алф. указ.: с. 152-155   Б. т.
  ВДЕТП(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

181.     
94(4)
И 90

История Европы с древнейших времен до наших дней : в 8 т. / Акад. наук СССР, Ин-т всеобщей ист., Ин-т истории СССР, Ин-т славяноведения и балканистики. - Москва : Наука. - 1988
Т. 1 : Древняя Европа. - 1988. - 704 с. - Библиогр.: с. 675-684  100000 экз.
 ЮНФ (ЧЗ)(1), ЧЗ(1).
182.     
94(470+571)
К 43

Киридон, Алла Миколаївна.
Російсько-грузинський конфлікт серпня 2008 року: історико-політологічний аналіз / А. М. Киридон, С. С. Троян. - Київ ; Рівне, 2009. - 80 с.  500 пр.
ЧЗ(1).
183.     
94(592.3)
Л 55

Лі Куан Ю. Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу / інтерв'ю, добірки Г. Елісон, інтерв'ю, добірки Р. Д. Блеквілл, інтерв'ю, добірки Е. Вайн, передм. Г. Кіссинджера, пер. з англ. О. Лобастової. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 224 с. - Бібліогр.: с. 191-220  2500 пр.
 АБ(1), ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).
184.     
94(477)
Л 64

Літопис Української Повстанської Армії . - Торонто ; Львів : Літопис УПА. - 1976
Т. 52 : Об'єднання колишніх вояків УПА США і Канади. Історія в документах (1950-2016) / упоряд.: І. Гомзяк, Д. Проданик, Х. Котляр. - 2016. - 904 с. : іл., рис., фот. - Дод.: с.707-806 . - Покажч.: с. 807-857  250 пр.
 ВЗОФ(1).
185.     
94(73)
М 15

Маккалоу, Девід.
Брати Райти / Д. Маккалоу ; пер. з англ. Н. Лавської. - Київ : КМ-БУКС, 2018. - 256 с. : іл. - (Бестселер №1 за версією New York Times). - Алф. покажч.: с. 248-255  1200 пр.
 АБ(1), ЮНФ (АБ)(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

186.     
94(100)
П 81

Промови, що змінили світ / пер. з англ. В. Горбатько. - Київ : КМ-БУКС, 2019. - 328 с. : іл., фот. - Імен. покажч.: с. 321-324  Б. т.
 ЧЗ(1), ЮНФ (ЧЗ)(1).

187.     
94(477:430)
С 29

Селешко, Михайло.
У кігтях ґестапо / М. Селешко. - Київ : Вид-во ім. О. Теліги, 1996. - 224 с.  2000 пр.
 АБ(1).

188.     
929.52
С 34

Сидора, Петро Петрович.
Історія моєї родини / П. П. Сидора. - Кiровоград : Імекс-ЛТД, 2011. - 456 с. : іл., фот. - Алф. указ.: с. 442-454  500 пр.
 ВЗОФ(1).

189.     
94(=16)
С 48

Слов'янські обрії / Нац. акад. наук України, Український ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ. - 2006
Вип. 9 : XVI Міжнародний з'їзд славістів (м. Белград, Сербія, 20-27 серпня 2018 р.) : доп. укр. делегації. - 2018. - 440 с. - Бібліогр. в кінці ст.  300 пр.
 ВЗОФ(1), ЧЗ(1).

190.     
908(477.85/.87)
Т 76

Троян С.
Перлина Гуцульщини = Жемчужина Гуцульщины : путівник / С. Троян, А. Ясінський. - Ужгород : Карпати, 1967. - 104 с. : кол. іл., фот.  20000 пр.
 ВКР(1).

191.     
94(430)
Т 76

Троян, Сергій Станіславович.
Отто фон Бісмарк і колоніальне питання в Німеччині ( 1840- 1890 рр.) / С. С. Троян, П. С. Троян ; М-во освіти і науки України, молоді і спорту України, Рівненський ін-т Слов'янознавства Київського Славістичного ун-ту. - Рiвне, 2011. - 224 с.  300 пр.
 ЧЗ(1).

192.     
94(477)
Х 76

Хоменко, Володимир.
Кримський / В. Хоменко. - 2-е вид. - Київ : Арт Економі, 2018. - 64 с. : іл., фот. - (Особистість і доба)  100 пр.
 ВЗОФ(1).

193.     
91
Х 91

Хрестоматия по географии материков и океанов : пособ. для учителя / сост. Т. А. Смирнова. - Москва : Просвещение, 1987. - 416 с. : ил.  102000 экз.
 ВЗОФ(1).

Немає коментарів:

Дописати коментар